úÁÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÎÏ × íÉÎÀÓÔÅ òæ 9 ÓÅÎÔÑÂÒÑ 2005 Ç.

òÅÇÉÓÔÒÁÃÉÏÎÎÙÊ N 6991

 

ššš ðÒÉËÁÚ æÅÄÅÒÁÌØÎÏÇÏ ÁÇÅÎÔÓÔ×Á ÐÏ ÔÕÒÉÚÍÕ ÏÔ 21 ÉÀÌÑ 2005 Ç. N 86

šššš "ï ÕÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÉ óÉÓÔÅÍÙ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ×

šššššššššššššššššššššššššššššš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ"

 

šššš ÷ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÉ Ó ÒÁÓÐÏÒÑÖÅÎÉÅÍ ðÒÁ×ÉÔÅÌØÓÔ×Á òÏÓÓÉÊÓËÏÊ æÅÄÅÒÁÃÉÉ ÏÔ

15 ÉÀÌÑ 2005 Ç. N 1004-Ò, ÐÒÉËÁÚÙ×ÁÀ:

šššš -š ÕÔ×ÅÒÄÉÔؚ óÉÓÔÅÍ՚ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉɚ ÇÏÓÔÉÎÉÚ ɚš ÄÒÕÇÉȚš ÓÒÅÄÓÔ×

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ;

šššš - ÚÁÍÅÓÔÉÔÅÌÀ ÒÕËÏ×ÏÄÉÔÅÌњ î.ï. ûÅÎÇÅÌÉњ ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÔؚ ɚ ÕÔ×ÅÒÄÉÔØ

ÐÌÁÎ ÍÅÒÏÐÒÉÑÔÉÊ ÐÏ ÒÅÁÌÉÚÁÃÉÉ óÉÓÔÅÍÙ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉɚ ÇÏÓÔÉÎÉÚ ɚ ÄÒÕÇÉÈ

ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ.

 

òÕËÏ×ÏÄÉÔÅÌؚšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ÷.é. óÔÒÖÁÌËÏ×ÓËÉÊ

 

úÁÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÎÏ × íÉÎÀÓÔÅ òæ 9 ÓÅÎÔÑÂÒÑ 2005 Ç.

òÅÇÉÓÔÒÁÃÉÏÎÎÙÊ N 6991

 

šššššš óÉÓÔÅÍÁ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ

(ÕÔ×. ÐÒÉËÁÚÏÍ æÅÄÅÒÁÌØÎÏÇÏ ÁÇÅÎÔÓÔ×Á ÐÏ ÔÕÒÉÚÍÕ ÏÔ 21 ÉÀÌÑ 2005 Ç. N 86)

 

šššššššššššššššššššššššššš I. ïÂÝÉÅ ÐÏÌÏÖÅÎÉÑ

 

šššš 1.1.š îÁÓÔÏÑÝÉʚš ÄÏËÕÍÅÎԚš ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅԚš ÃÅÌÉ,šš ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÏÎÎÕÀ

ÓÔÒÕËÔÕÒÕ É ÐÏÒÑÄÏË ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉÑ ÒÁÂÏÔ × óÉÓÔÅÍÅ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉɚ ÇÏÓÔÉÎÉÚ É

ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ (ÄÁÌÅÅ - óÉÓÔÅÍÁ) ÎÁš ËÁÔÅÇÏÒÉÀš "ÐÑÔؚ Ú×ÅÚÄ",

"ÞÅÔÙÒÅ Ú×ÅÚÄÙ", "ÔÒÉ Ú×ÅÚÄÙ", "Ä×Å Ú×ÅÚÄÙ", "ÏÄÎÁ Ú×ÅÚÄÁ".

šššš 1.2. îÁÓÔÏÑÝÉÊ ÄÏËÕÍÅÎÔ ÒÅÇÕÌÉÒÕÅÔ ÐÏÒÑÄÏË ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ ÇÏÓÔÉÎÉÚ É

ÄÒÕÇÉȚ ÓÒÅÄÓÔך ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ (ÐÒÏÃÅÄÕÒÕ,š ×ËÌÀÞÁÀÝÕÀš ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉŚš ÏÃÅÎËÉ

ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Éњ ÇÏÓÔÉÎÉښ ɚš ÄÒÕÇÉȚš ÓÒÅÄÓÔךš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњš ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍ,

ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÍ × óÉÓÔÅÍÅ, É ÁÔÔÅÓÔÁÃÉÀ ÉÈ ÎÁš ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÕÀš ËÁÔÅÇÏÒÉÀ).

ëÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÑ ÇÏÓÔÉÎÉÃÙ É ÄÒÕÇÏÇÏ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÅÔÓњ ÎÁ

ÄÏÂÒÏ×ÏÌØÎÏÊ ÏÓÎÏ×Å.

šššš 1.3.š ïÃÅÎËÁš ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Éњ ÇÏÓÔÉÎÉÚ ɚ ÄÒÕÇÉȚ ÓÒÅÄÓÔך ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ

ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÍ ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ ÏÒÇÁÎÁÍÉ ÐÏ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ ÇÏÓÔÉÎÉà É

ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔך ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ,š Áš ÁÔÔÅÓÔÁÃÉњ ÎÁš ËÁÔÅÇÏÒÉÀš ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÅÔÓÑ

ãÅÎÔÒÁÌØÎÙÍ ÏÒÇÁÎÏÍ óÉÓÔÅÍÙ (ÄÁÌÅÅ -š ãïó)š ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÅÊ,š ÕÐÏÌÎÏÍÏÞÅÎÎÏÊ

òÏÓÔÕÒÉÚÍÏÍ.

šššš 1.4. óÉÓÔÅÍÁ ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÎÁ Ó ÕÞÅÔÏÍ ÐÏÌÏÖÅÎÉÊ æÅÄÅÒÁÌØÎÏÇϚ ÚÁËÏÎÁš ÏÔ

24š ÎÏÑÂÒњ 1996š Ç.š N 132-æúš "ïš ÏÓÎÏ×ÁȚ ÔÕÒÉÓÔÓËÏʚš ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔÉ ×

òÏÓÓÉÊÓËÏÊ æÅÄÅÒÁÃÉÉ" (óÏÂÒÁÎÉŚ ÚÁËÏÎÏÄÁÔÅÌØÓÔ×Áš òÏÓÓÉÊÓËÏʚ æÅÄÅÒÁÃÉÉ,

02.12.1996, N 49, ÓÔ. 5491), æÅÄÅÒÁÌØÎÏÇÏ ÚÁËÏÎÁ ÏÔ 27š ÄÅËÁÂÒњ 2002š Ç.

N 184-æú "ï ÔÅÈÎÉÞÅÓËÏÍ ÒÅÇÕÌÉÒÏ×ÁÎÉÉ"š (óÏÂÒÁÎÉŚ ÚÁËÏÎÏÄÁÔÅÌØÓÔ×Áš òæ",

30.12.2002, N 52 (Þ. 1) , ÓÔ. 5140), úÁËÏÎÁš òÏÓÓÉÊÓËÏʚ æÅÄÅÒÁÃÉɚš ÏÔ 7

ÆÅ×ÒÁÌњ 1992š Ç.š N 2300-1š "ïš ÚÁÝÉÔŚ ÐÒÁךš ÐÏÔÒÅÂÉÔÅÌÅÊ"šš (óÏÂÒÁÎÉÅ

ÚÁËÏÎÏÄÁÔÅÌØÓÔ×Áš òÏÓÓÉÊÓËÏʚ æÅÄÅÒÁÃÉÉ,šš 15.01.1996,šš N 3,šš ÓÔ. 140),

ÒÁÓÐÏÒÑÖÅÎÉÑ ðÒÁ×ÉÔÅÌØÓÔ×Áš òÏÓÓÉÊÓËÏʚ æÅÄÅÒÁÃÉɚ ÏԚ 15š ÉÀÌњš 2005 Ç.

N 1004-Ò ("òÏÓÓÉÊÓËÁÑ ÇÁÚÅÔÁ", N 157, 21.07.2005).

šššš 1.5. îÁÓÔÏÑÝÉÊ ÄÏËÕÍÅÎÔ ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔ:

šššš ÃÅÌÉ óÉÓÔÅÍÙ;

šššš ÏÂÌÁÓÔØ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉÑ óÉÓÔÅÍÙ;

šššš ÏÓÎÏ×ÎÙÅ ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ óÉÓÔÅÍÙ;

šššš ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÏÎÎÕÀ ÓÔÒÕËÔÕÒÕ óÉÓÔÅÍÙ É ÆÕÎËÃÉÉ ÅÅ ÕÞÁÓÔÎÉËÏ×;

šššš ÐÏÒÑÄÏË ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉÑ ÒÁÂÏÔ × óÉÓÔÅÍÅ;

šššš ÆÏÒÍÙ ÄÏËÕÍÅÎÔÏ×, ÐÒÉÍÅÎÑÅÍÙÈ × óÉÓÔÅÍÅ;

šššš ÐÏÒÑÄÏË ÒÁÓÓÍÏÔÒÅÎÉÑ ÁÐÅÌÌÑÃÉÊ;

šššš ÐÒÁ×ÉÌÁ ÐÒÉÍÅÎÅÎÉÑ ÚÎÁËÁš ËÁÔÅÇÏÒÉɚ ÇÏÓÔÉÎÉÃٚ ɚ ÄÒÕÇÏÇϚ ÓÒÅÄÓÔ×Á

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ.

šššš 1.6.š óÉÓÔÅÍÁš Ñ×ÌÑÅÔÓњ ÏÔËÒÙÔÏʚ ÄÌњ ÕÞÁÓÔÉњ ך ÎÅʚ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÊ

ÒÁÚÌÉÞÎÙÈ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÏÎÎÏ-ÐÒÁ×Ï×ÙÈ ÆÏÒÍ É ÉÎÄÉ×ÉÄÕÁÌØÎÙÈ ÐÒÅÄÐÒÉÎÉÍÁÔÅÌÅÊ,

ÏËÁÚÙ×ÁÀÝÉÈ ÕÓÌÕÇÉ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ ɚš ÐÒÉÚÎÁÀÝÉÈ É

×ÙÐÏÌÎÑÀÝÉÈ ÅÅ ÐÒÁ×ÉÌÁ.

šššš 1.7. ÷ óÉÓÔÅÍÅ ÐÒÅÄÕÓÍÁÔÒÉ×ÁÅÔÓÑ Ó×ÏÂÏÄÎÙÊ ÄÏÓÔÕÐ Ë ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ Ïš ÅÅ

ÐÒÁ×ÉÌÁÈ, ÕÞÁÓÔÎÉËÁȚ ɚ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁȚ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉɚ ÄÌњš ÉÓÐÏÌÎÉÔÅÌÅÊ É

ÐÏÔÒÅÂÉÔÅÌÅʚ ÕÓÌÕǚ ÇÏÓÔÉÎÉÚ ɚ ÄÒÕÇÉȚ ÓÒÅÄÓÔך ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњšš É ÄÒÕÇÉÈ

ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÊ, ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÀÝÉÈ ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔØ × ÓÆÅÒÅ ÔÕÒÉÚÍÁ É ÐÒ.

šššš 1.8. ïÂßÅËÔÉ×ÎÏÓÔØ É ÄÏÓÔÏ×ÅÒÎÏÓÔØ ÏÃÅÎËÉ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉȚ ÓÒÅÄÓÔ×

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ × óÉÓÔÅÍÅ ÏÂÅÓÐÅÞÉ×ÁÅÔÓÑ ÜËÓÐÅÒÔÁÍÉ, ÁÔÔÅÓÔÏ×ÁÎÎÙÍÉ × ÐÏÒÑÄËÅ,

ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÏÍ × óÉÓÔÅÍÅ.

 

š šššššššššššššššššššššššššššII. ïÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ

 

šššš 2.1.š ÷š ÎÁÓÔÏÑÝÅ͚ ÄÏËÕÍÅÎÔŚš ÐÒÉÍÅÎÑÀÔÓњš ÔÅÒÍÉÎÙ,šššš ÐÏÎÑÔÉÑ É

ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ, ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙŠך úÁËÏÎŚ òÏÓÓÉÊÓËÏʚ æÅÄÅÒÁÃÉɚ "ïš ÏÓÎÏ×ÁÈ

ÔÕÒÉÓÔÓËÏÊ ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔÉ × òÏÓÓÉÊÓËÏʚ æÅÄÅÒÁÃÉÉ".š ëÒÏÍŚ ÔÏÇÏ, š×š ÃÅÌÑÈ

ÎÁÓÔÏÑÝÅÇÏ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔÓÑ ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ ÔÅÒÍÉÎÙ É ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ:

šššš ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ -š ÐÏÍÅÝÅÎÉÑ,š ÉÍÅÀÝÉŚ ÎŚ ÍÅÎÅŚ 5šš ÎÏÍÅÒÏ× É

ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙŚ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑÍɚ ÒÁÚÌÉÞÎÙȚ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÏÎÎÏ-ÐÒÁ×Ï×ÙȚšš ÆÏÒÍ É

ÉÎÄÉ×ÉÄÕÁÌØÎÙÍÉ ÐÒÅÄÐÒÉÎÉÍÁÔÅÌÑÍÉ ÄÌÑ ×ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÐÒÏÖÉ×ÁÎÉÑ ÔÕÒÉÓÔÏ×;

šššš ÎÏÍÅÒ × ÓÒÅÄÓÔ×Å ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ - ÏÄÎÁ ÉÌÉ ÎÅÓËÏÌØËÏ ËÏÍÎÁԚ Ӛ ÍÅÂÅÌØÀ,

ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅ͚ ɚ ÉÎ×ÅÎÔÁÒÅÍ,š ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÙÍɚ ÄÌњ ×ÒÅÍÅÎÎÏÇϚš ÐÒÏÖÉ×ÁÎÉÑ

ÔÕÒÉÓÔÏ×;

šššš ÎÏÍÅÒÎÏÊ ÆÏÎÄ - ÏÂÝÅÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÎÏÍÅÒÏ× (ÍÅÓÔ) ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ.

šššš ÓÀÉÔ - ÎÏÍÅÒ ÐÌÏÝÁÄØÀ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 75 Í2,š ÓÏÓÔÏÑÝÉʚ Éښ ÔÒÅȚ ɚ ÂÏÌÅÅ

ÖÉÌÙÈ ËÏÍÎÁÔ (ÇÏÓÔÉÎÏÊ/ÓÔÏÌÏ×ÏÊ*, ËÁÂÉÎÅÔÁš ɚ ÓÐÁÌØÎÉ)š Ӛ ÎÅÓÔÁÎÄÁÒÔÎÏÊ

ÛÉÒÏËÏÊ Ä×ÕÓÐÁÌØÎÏÊ ËÒÏ×ÁÔØÀš (200š Ó͚ Ț 200š ÓÍ),š Ӛ ÐÏÌÎÙ͚ ÓÁÎÕÚÌÏÍ

(×ÁÎÎÁ/ÄÕÛ, ÕÍÙ×ÁÌØÎÉË, ÕÎÉÔÁÚ) É ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÍ ÇÏÓÔÅ×ÙÍ ÔÕÁÌÅÔÏÍ;

šššš ÁÐÁÒÔÁÍÅÎÔ - ÎÏÍÅÒ ÐÌÏÝÁÄØÀ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 40š Í2,š ÓÏÓÔÏÑÝÉʚ Éښš Ä×ÕÈ É

ÂÏÌÅÅ ÖÉÌÙÈ ËÏÍÎÁÔ (ÇÏÓÔÉÎÏÊ/ÓÔÏÌÏ×ÏÊ, ÓÐÁÌØÎÉ), ÉÍÅÀÝÉÊ ÐÏÌÎÙÊ ÓÁÎÕÚÅÌ É

ËÕÈÏÎÎÏÅ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅ;

šššš ÌÀËÓ - ÎÏÍÅÒ ÐÌÏÝÁÄØÀ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 35 Í2, ÓÏÓÔÏÑÝÉÊ ÉÚ Ä×ÕÈ ÖÉÌÙÈ ËÏÍÎÁÔ

(ÇÏÓÔÉÎÏÊ Éš ÓÐÁÌØÎÉ)š Ӛ ÐÏÌÎÙ͚ ÓÁÎÕÚÌÏÍ,š ÒÁÓÓÞÉÔÁÎÎÙʚ ÎÁš ÐÒÏÖÉ×ÁÎÉÅ

ÏÄÎÏÇÏ/Ä×ÕÈ ÞÅÌÏ×ÅË;

šššš ÓÔÕÄÉÑ - ÏÄÎÏËÏÍÎÁÔÎÙÊ ÎÏÍÅÒ ÐÌÏÝÁÄØÀ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 25š Í2,š ÒÁÓÓÞÉÔÁÎÎÙÊ

ÎÁ ÐÒÏÖÉ×ÁÎÉŚ ÏÄÎÏÇÏ/Ä×ÕȚ ÞÅÌÏ×Å˚ Ӛ ÐÏÌÎÙ͚ ÓÁÎÕÚÌÏ͚ ɚ ÐÌÁÎÉÒÏ×ËÏÊ,

ÐÏÚ×ÏÌÑÀÝÅʚššš ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔؚššš ÞÁÓÔؚššššššššššššš ÐÏÍÅÝÅÎÉÑ × ËÁÞÅÓÔ×Å

ÇÏÓÔÉÎÏÊ/ÓÔÏÌÏ×ÏÊ/ËÁÂÉÎÅÔÁ;

šššš ÎÏÍÅÒ ÐÅÒ×ÏÊ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - ÎÏÍÅÒ, ÓÏÓÔÏÑÝÉÊ ÉÚ ÏÄÎÏÊ ÖÉÌÏÊ ËÏÍÎÁÔÙ** Ó

ÏÄÎÏÊ/Ä×ÕÍÑ ËÒÏ×ÁÔÑÍÉ, Ӛ ÐÏÌÎÙ͚ ÓÁÎÕÚÌÏÍ,š ÒÁÓÓÞÉÔÁÎÎÙʚ ÎÁš ÐÒÏÖÉ×ÁÎÉÅ

ÏÄÎÏÇÏ/Ä×ÕÈ ÞÅÌÏ×ÅË;

šššš ÎÏÍÅÒ ×ÔÏÒÏÊ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - ÎÏÍÅÒ, ÓÏÓÔÏÑÝÉÊ ÉÚ ÏÄÎÏÊ ÖÉÌÏÊ ËÏÍÎÁÔÙ** Ó

ÏÄÎÏÊ/Ä×ÕÍÑ ËÒÏ×ÁÔÑÍÉ, Ó ÎÅÐÏÌÎÙÍ ÓÁÎÕÚÌÏÍ (ÕÍÙ×ÁÌØÎÉË, ÕÎÉÔÁÚ, ÌÉÂÏ ÏÄÉÎ

ÐÏÌÎÙÊ ÓÁÎÕÚÅÌ × ÂÌÏËŚ Éښ Ä×ÕȚ ÎÏÍÅÒÏ×),š ÒÁÓÓÞÉÔÁÎÎÙʚ ÎÁš ÐÒÏÖÉ×ÁÎÉÅ

ÏÄÎÏÇÏ/Ä×ÕÈ ÞÅÌÏ×ÅË;

šššš ÎÏÍÅÒ ÔÒÅÔØÅÊ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - ÎÏÍÅÒ, ÓÏÓÔÏÑÝÉÊ ÉÚ ÏÄÎÏÊ ÖÉÌÏÊ ËÏÍÎÁÔٚ Ó

ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï͚ ËÒÏ×ÁÔÅʚ ÐϚ ÞÉÓÌ՚ ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÉÈ,šš Ӛš ÎÅÐÏÌÎÙ͚š ÓÁÎÕÚÌÏÍ,

ÒÁÓÓÞÉÔÁÎÎÙÊ ÎÁ ÐÒÏÖÉ×ÁÎÉÅ ÎÅÓËÏÌØËÉÈ ÞÅÌÏ×ÅË, Ó ÐÌÏÝÁÄØÀ Éښ ÒÁÓÞÅÔÁš ÎÁ

ÏÄÎÏÇÏ ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÅÇÏ:

šššš 6 Í2 × ÓÒÅÄÓÔ×ÁÈ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ËÒÕÇÌÏÇÏÄÉÞÎÏÇÏ ÆÕÎËÃÉÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÑ,

šššš 4,5 Í2 × ÓÒÅÄÓÔ×ÁÈ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÓÅÚÏÎÎÏÇÏ ÆÕÎËÃÉÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÑ;

šššš ÎÏÍÅÒ ÞÅÔ×ÅÒÔÏÊ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - ÎÏÍÅÒ, ÓÏÓÔÏÑÝÉÊ ÉÚ ÏÄÎÏÊ ÖÉÌÏʚ ËÏÍÎÁÔÙ

Ó ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÏÍ ËÒÏ×ÁÔÅÊ ÐÏ ÞÉÓÌÕ ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÉÈ, Ó ÕÍÙ×ÁÌØÎÉËÏÍ, ÒÁÓÓÞÉÔÁÎÎÙÊ

ÎÁ ÐÒÏÖÉ×ÁÎÉŚ ÎÅÓËÏÌØËÉȚ ÞÅÌÏ×ÅË,š Ӛ ÐÌÏÝÁÄØÀš Éښ ÒÁÓÞÅÔÁšš ÎÁ ÏÄÎÏÇÏ

ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÅÇÏ:

šššš 6 Í2 × ÓÒÅÄÓÔ×ÁÈ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ËÒÕÇÌÏÇÏÄÉÞÎÏÇÏ ÆÕÎËÃÉÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÑ,

šššš 4,5 Í2 × ÓÒÅÄÓÔ×ÁÈ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÓÅÚÏÎÎÏÇÏ ÆÕÎËÃÉÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÑ;

š šššÎÏÍÅÒ ÐÑÔÏÊ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - ÎÏÍÅÒ, ÓÏÓÔÏÑÝÉÊ ÉÚ ÏÄÎÏʚ ÖÉÌÏʚš ËÏÍÎÁÔÙ Ó

ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÏÍ ËÒÏ×ÁÔÅÊ ÐÏ ÞÉÓÌÕ ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÉÈ, ÂÅÚ ÕÍÙ×ÁÌØÎÉËÁ (ÕÍÙ×ÁÌØÎÉ˚ ×

ËÏÒÉÄÏÒÅ), ÒÁÓÓÞÉÔÁÎÎÙÊ ÎÁ ÐÒÏÖÉ×ÁÎÉÅ ÎÅÓËÏÌØËÉÈ ÞÅÌÏ×ÅË, Ӛ ÐÌÏÝÁÄØÀš ÉÚ

ÒÁÓÞÅÔÁ ÎÁ ÏÄÎÏÇÏ ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÅÇÏ:

ššš š6 Í2 × ÓÒÅÄÓÔ×ÁÈ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ËÒÕÇÌÏÇÏÄÉÞÎÏÇÏ ÆÕÎËÃÉÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÑ,

šššš 4,5 Í2 × ÓÒÅÄÓÔ×ÁÈ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÓÅÚÏÎÎÏÇÏ ÆÕÎËÃÉÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÑ;

šššš ÚÎÁË ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÇÏÓÔÉÎÉÃٚ ɚ ÄÒÕÇÏÇϚ ÓÒÅÄÓÔ×Áš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ -š ÆÏÒÍÁ

ÄÏ×ÅÄÅÎÉÑ ÄÏ ÐÏÔÒÅÂÉÔÅÌÅÊ É ÄÒÕÇÉÈ ÚÁÉÎÔÅÒÅÓÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÔÏÒÏÎ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉɚ ÏÂ

ÁÔÔÅÓÔÁÃÉɚ ÇÏÓÔÉÎÉÃٚ ɚ ÄÒÕÇÏÇϚ ÓÒÅÄÓÔ×Áš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ ÎÁš ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÅ

ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÏÊ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ. çÒÁÆÉÞÅÓËÉ ÚÎÁ˚ ËÁÔÅÇÏÒÉɚ ÇÏÓÔÉÎÉÃٚ ɚ ÄÒÕÇÏÇÏ

ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÓÏÂÏʚ ÓÏ×ÏËÕÐÎÏÓÔؚ ÏԚ ÏÄÎÏʚ ÄϚ ÐÑÔÉ

ÐÑÔÉËÏÎÅÞÎÙÈ Ú×ÅÚÄ ÐÒÁ×ÉÌØÎÏÊ ÆÏÒÍÙ ÐÒÏÉÚ×ÏÌØÎÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ.

 

šššššššššššššššššššššššššš III. ïÓÎÏ×ÎÙÅ ÃÅÌÉ

 

šššš 3.1. ïÓÎÏ×ÎÙÍÉ ÃÅÌÑÍÉ óÉÓÔÅÍÙ Ñ×ÌÑÀÔÓÑ:

šššš ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉŚ ÓÏÂÌÀÄÅÎÉњ ÓÏ×ÒÅÍÅÎÎÙȚš ÓÔÁÎÄÁÒÔÏךššš ÏÂÓÌÕÖÉ×ÁÎÉÑ É

ÓÔÁÂÉÌØÎÏÓÔÉ ËÁÞÅÓÔ×Á ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÍÙÈ ×š ÇÏÓÔÉÎÉÃÁȚ ɚ ÄÒÕÇÉȚ ÓÒÅÄÓÔ×ÁÈ

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÕÓÌÕÇ;

šššš ÇÁÒÍÏÎÉÚÁÃÉњ ËÒÉÔÅÒÉÅך ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉɚ ÇÏÓÔÉÎÉÚ ɚ ÄÒÕÇÉȚ ÓÒÅÄÓÔ×

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ × òÏÓÓÉÊÓËÏÊ æÅÄÅÒÁÃÉÉ Ó ÒÅËÏÍÅÎÄÁÃÉÑÍɚ ÷ÓÅÍÉÒÎÏʚ ÔÕÒÉÓÔÓËÏÊ

ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÉ (÷ôï) É ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÅÊ ÚÁÒÕÂÅÖÎÏÊ ÐÒÁËÔÉËÏÊ;

šššš ÄÉÆÆÅÒÅÎÃÉÁÃÉÑ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ × ÚÁ×ÉÓÉÍÏÓÔÉ ÏÔ

ÁÓÓÏÒÔÉÍÅÎÔÁ É ËÁÞÅÓÔ×Á ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÍÙÈ ÕÓÌÕÇ;

šššš ÏËÁÚÁÎÉŚ ÐÏÍÏÝɚ ÐÏÔÒÅÂÉÔÅÌÀš ך ËÏÍÐÅÔÅÎÔÎÏ͚ ×ÙÂÏÒŚš ÇÏÓÔÉÎÉÃÙ É

ÄÒÕÇÏÇÏ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ;

šššš ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ ÐÏÔÒÅÂÉÔÅÌÑ ÄÏÓÔÏ×ÅÒÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÅÊ Ï ÔÏÍ, ÞÔÏ ËÁÔÅÇÏÒÉÑ

ÇÏÓÔÉÎÉÃٚ ɚ ÄÒÕÇÏÇϚ ÓÒÅÄÓÔ×Áš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњš ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÁšš ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁÍÉ

ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ Éš ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÅԚ ËÒÉÔÅÒÉÑÍ,š ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙ͚ ך ÎÏÒÍÁÔÉ×ÎÙÈ

ÄÏËÕÍÅÎÔÁÈ, ÐÒÉÎÑÔÙÈ × óÉÓÔÅÍÅ;

šššš ÐÏ×ÙÛÅÎÉŚš ËÏÎËÕÒÅÎÔÏÓÐÏÓÏÂÎÏÓÔɚš ÇÏÓÔÉÎÉښ ɚšššš ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ×

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ;

šššš ÓÏÄÅÊÓÔ×ÉÅ Õ×ÅÌÉÞÅÎÉÀ ÔÕÒÉÓÔÓËÏÇÏ ÐÏÔÏËÁ É ÄÏÈÏÄÏך ÏԚš ×ßÅÚÄÎÏÇÏ É

×ÎÕÔÒÅÎÎÅÇÏ ÔÕÒÉÚÍÁ ÚÁ ÓÞÅÔ ÕËÒÅÐÌÅÎÉÑ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÒÏÓÓÉÊÓËÉȚ ɚ ÉÎÏÓÔÒÁÎÎÙÈ

ÐÏÔÒÅÂÉÔÅÌÅÊ Ë ÏÂßÅËÔÉ×ÎÏÓÔÉ ÏÃÅÎËɚ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÍÙȚ ÇÏÓÔÉÎÉà šÉš ÄÒÕÇÉÈ

ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ.

 

IV. ïÂÌÁÓÔØ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉÑ ÓÉÓÔÅÍÙ É ÏÂßÅËÔÙ, ËÌÁÓÓÉÆÉÃÉÒÕÅÍÙÅ × ÓÉÓÔÅÍÅ

 

šššš 4.1.š ÷š ÏÂÌÁÓÔؚ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉњ óÉÓÔÅÍٚ ×ÈÏÄÉԚš ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔØ ÐÏ

ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉɚ ÇÏÓÔÉÎÉÚ ɚ ÄÒÕÇÉȚ ÓÒÅÄÓÔך ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ,šš ÎÁÈÏÄÑÝÉÈÓÑ ÎÁ

ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÉ òÏÓÓÉÊÓËÏÊ æÅÄÅÒÁÃÉÉ.

šššš 4.2.š ðÒɚ ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉɚš ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉɚš ÐÒÏ×ÅÒÑÀÔÓњš ÈÁÒÁËÔÅÒÉÓÔÉËÉ

ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ, ÐÏÚ×ÏÌÑÀÝÉÅ ÏÓÕÝÅÓÔ×ÉÔؚ ÁÔÔÅÓÔÁÃÉÀ

ÎÁ ÏÄÎÕ ÉÚ ËÁÔÅÇÏÒÉÊ ÎÁ ÏÓÎÏ×Å ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÊ,š ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙȚ ך ÎÏÒÍÁÔÉ×ÎÙÈ

ÄÏËÕÍÅÎÔÁÈ, ÐÒÉÎÑÔÙÈ × óÉÓÔÅÍÅ.

 

šššššššššššššššššššššššš V. ïÓÎÏ×ÎÙÅ ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ

 

šššš 5.1. ïÓÎÏ×ÎÙÍÉ ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍÉ óÉÓÔÅÍÙ Ñ×ÌÑÀÔÓÑ:

šššš ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ Ë ÇÏÓÔÉÎÉÃÁ͚ ɚ ÄÒÕÇÉ͚ ÓÒÅÄÓÔ×Á͚ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ ÒÁÚÌÉÞÎÙÈ

ËÁÔÅÇÏÒÉÊ (ðÒÉÌÏÖÅÎÉÅ 1);

šššš ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ Ë ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔÉ ÕÞÁÓÔÎÉËÏ× óÉÓÔÅÍÙ;

šššš ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ Ë ÎÏÍÅÒÁÍ ÒÁÚÌÉÞÎÙÈ ËÁÔÅÇÏÒÉÊ (ðÒÉÌÏÖÅÎÉÅ 2);

šššš ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ Ë ÜËÓÐÅÒÔÁÍ óÉÓÔÅÍÙ É ÐÏÒÑÄÏË ÉÈ ÁÔÔÅÓÔÁÃÉÉ;

šššš ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ Ë ÏÒÇÁÎÕ ÐÏ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ.

 

ššššš VI. ïÒÇÁÎÉÚÁÃÉÏÎÎÁÑ ÓÔÒÕËÔÕÒÁ ÓÉÓÔÅÍÙ É ÆÕÎËÃÉÉ ÅÅ ÕÞÁÓÔÎÉËÏ×

 

šššš 6.1. ïÒÇÁÎÉÚÁÃÉÏÎÎÕÀ ÓÔÒÕËÔÕÒÕ óÉÓÔÅÍÙ ÏÂÒÁÚÕÀÔ:

šššš æÅÄÅÒÁÌØÎÙÊ ÏÒÇÁÎ ÉÓÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ×ÌÁÓÔÉ × ÓÆÅÒÅ ÔÕÒÉÚÍÁ;

šššš ãïó;

šššš áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÁÑ ËÏÍÉÓÓÉÑ;

šššš ëÏÍÉÓÓÉÑ ÐÏ ÁÐÅÌÌÑÃÉÑÍ;

šššš ÏÒÇÁÎÙ ÐÏ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ;

šššš ÚÁÑ×ÉÔÅÌÉ - ÀÒÉÄÉÞÅÓËÉŚ ÌÉÃÁš ÉÌɚ ÉÎÄÉ×ÉÄÕÁÌØÎÙŚ ÐÒÅÄÐÒÉÎÉÍÁÔÅÌÉ,

ÏÂÒÁÔÉ×ÛÉÅÓÑ Ó ÚÁÑ×ËÏÊ ÎÁ ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉÅ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉɚ ÇÏÓÔÉÎÉÃٚ ɚ ÄÒÕÇÏÇÏ

ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ.

šššš 6.2. æÅÄÅÒÁÌØÎÙÊ ÏÒÇÁÎ ÉÓÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ×ÌÁÓÔÉ × ÓÆÅÒÅ ÔÕÒÉÚÍÁš (ÄÁÌÅÅ

- òÕËÏ×ÏÄÑÝÉÊ ÏÒÇÁÎ óÉÓÔÅÍÙ):

šššš ÕÔ×ÅÒÖÄÁÅÔ ÒÅÛÅÎÉÑ áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÏÊ ËÏÍÉÓÓÉÉ Ï ÁÔÔÅÓÔÁÃÉÉ ÇÏÓÔÉÎÉÚ É

ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÎÁ ËÁÔÅÇÏÒÉÀ;

šššš ÓÏÚÄÁÅÔ ëÏÍÉÓÓÉÀ ÐÏ ÁÐÅÌÌÑÃÉÑÍ;

šššš ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÅÔ ×ÚÁÉÍÏÄÅÊÓÔ×ÉŠӚ ÚÁÒÕÂÅÖÎÙÍɚ ÓÉÓÔÅÍÁÍɚ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ

ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ.

šššš 6.3. ãïó - ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ, ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÀÝÁÑ ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ ÆÕÎËÃÉÉ:

šššš ÆÏÒÍÉÒÏ×ÁÎÉŚ áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÏʚ ËÏÍÉÓÓÉɚ ɚš ÕÔ×ÅÒÖÄÅÎÉŚš ÄÏËÕÍÅÎÔÏ×

óÉÓÔÅÍÙ, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ ÐÏ ÏÐÌÁÔÅ ÒÁÂÏÔ × óÉÓÔÅÍÅ;

šššš ÐÒÉÎÑÔÉŚ ÚÁÑ×Ï˚ ÎÁš ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉŚ ÜËÓÐÅÒÔÎÏʚš ÏÃÅÎËɚš ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ

ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÎÁ ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÉ ÓÔÒÁÎÙ;

šššš ×ÅÄÅÎÉÅ ÅÄÉÎÏÇÏ òÅÅÓÔÒÁ óÉÓÔÅÍÙ, ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ ÐÕÂÌÉËÁÃÉʚ ÏÆÉÃÉÁÌØÎÏÊ

ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ, ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ Ó×ÅÄÅÎÉÊ Ï ÏÂßÅËÔÁÈ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ;

šššš ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÉ ÍÅÔÏÄÉÞÅÓËÉÈ ÄÏËÕÍÅÎÔÏ× óÉÓÔÅÍÙ;

šššš ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÁ ÜËÓÐÅÒÔÏ× óÉÓÔÅÍٚ (ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉŚ ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉʚ ˚ ÜËÓÐÅÒÔÁÍ

óÉÓÔÅÍÙ,šš ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉŚš ÉȚš ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÉ,šš ÐÅÒÅÐÏÄÇÏÔÏ×Ëɚššš É ÐÏ×ÙÛÅÎÉÑ

Ë×ÁÌÉÆÉËÁÃÉÉ),š ×ÅÄÅÎÉŚ ÒÅÅÓÔÒÁš ÁÔÔÅÓÔÏ×ÁÎÎÙȚ ÜËÓÐÅÒÔÏ×,šš ËÏÎÔÒÏÌØ ÉÈ

ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔÉ;

šššš ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ ÉÚÇÏÔÏ×ÌÅÎÉÑ ÂÌÁÎËÏ× ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÏך ËÁÔÅÇÏÒÉÉ,š ÎÏÓÉÔÅÌÅÊ

ÚÎÁËÁ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ, ×ÅÄÅÎÉÅ ÕÞÅÔÁ ×ÙÄÁÎÎÙȚ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÏ×

ËÁÔÅÇÏÒÉÉ;

šššš ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÁ ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÉÊ ÐÏ ÓÏ×ÅÒÛÅÎÓÔ×Ï×ÁÎÉÀ óÉÓÔÅÍÙ;

šššš ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÅÎÉÅ ÓÂÏÒÁ É ÁÎÁÌÉÚÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÐÏ ×ÏÐÒÏÓÁÍ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ;

šššš ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÅÎÉÅ ÐÒÏÐÁÇÁÎÄÙ × ÏÂÌÁÓÔÉ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ ÇÏÓÔÉÎÉÚ ɚ ÄÒÕÇÉÈ

ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ;

šššš ×ÚÁÉÍÏÄÅÊÓÔ×ÉÅ Ó áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÏÊ ËÏÍÉÓÓÉÅÊ, ÏÒÇÁÎÁÍÉ ÐÏ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ

É ëÏÍÉÓÓÉÅÊ ÐÏ ÁÐÅÌÌÑÃÉÑÍ;

šššš ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉњš ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉњš ÜËÓÐÅÒÔÉÚÙ ššÄÏËÕÍÅÎÔÏךš ÐϚšš ÐÏÒÕÞÅÎÉÀ

áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÏÊ ËÏÍÉÓÓÉÉ É ëÏÍÉÓÓÉÉ ÐÏ ÁÐÅÌÌÑÃÉÑÍ.

šššš 6.4. ÷ ÓÏÓÔÁ× áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÏÊ ËÏÍÉÓÓÉÉ ×ÈÏÄÑÔ:

šššš 1)š ÐÒÅÄÓÅÄÁÔÅÌؚš áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÏʚš ËÏÍÉÓÓÉÉ,šš ÉÚÂÉÒÁÅÍÙʚš ÞÌÅÎÁÍÉ

ËÏÍÉÓÓÉÉ;

šššš 2) ÐÒÅÄÓÔÁ×ÉÔÅÌÉ ÆÅÄÅÒÁÌØÎÏÇÏ ÏÒÇÁÎÁ ÉÓÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÊ ×ÌÁÓÔɚ ך ÓÆÅÒÅ

ÔÕÒÉÚÍÁ;

šššš 3) ÐÒÅÄÓÔÁ×ÉÔÅÌÉ ãïó;

šššš 4)š ÐÒÅÄÓÔÁ×ÉÔÅÌɚ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉʚš ÔÕÒÉÓÔÓËÏʚš ÉÎÄÕÓÔÒÉɚššš É ÄÒÕÇÉÈ

ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÊ, ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÀÝÉÈ ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔØ × ÓÆÅÒÅ ÔÕÒÉÚÍÁ.

šššš ÷š ÚÁÓÅÄÁÎÉÑȚ áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÏʚ ËÏÍÉÓÓÉɚ ÍÏÇÕԚš ÐÒÉÎÉÍÁÔؚš ÕÞÁÓÔÉÅ

ÐÒÅÄÓÔÁ×ÉÔÅÌÉ ÏÒÇÁÎÏ× ÐÏ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ É ÏÒÇÁÎÏ× ÉÓÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÊ ×ÌÁÓÔɚ ×

ÓÆÅÒÅ ÔÕÒÉÚÍÁ ÓÕÂßÅËÔÏ× òÏÓÓÉÊÓËÏÊ æÅÄÅÒÁÃÉÉ.

šššš áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÁÑ ËÏÍÉÓÓÉÑ:

šššš ÆÏÒÍÉÒÕÅÔ ÐÏÌÉÔÉËÕ × ÏÂÌÁÓÔÉ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ×

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ;

šššš ÐÒÉÎÉÍÁÅԚ ÒÅÛÅÎÉњ Ïš ÁÔÔÅÓÔÁÃÉɚ ÇÏÓÔÉÎÉÃٚ ɚ ÄÒÕÇÏÇϚš ÓÒÅÄÓÔ×Á

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÎÁ ËÁÔÅÇÏÒÉÀ.

šššš 6.5. ëÏÍÉÓÓÉÑ ÐÏ ÁÐÅÌÌÑÃÉÑÍ ÆÏÒÍÉÒÕÅÔÓÑ òÕËÏ×ÏÄÑÝÉÍ ÏÒÇÁÎÏ͚ óÉÓÔÅÍÙ

Ó ÐÒÉ×ÌÅÞÅÎÉÅÍ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÉÔÅÌÅÊ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÊ ÔÕÒÉÓÔÓËÏÊ ÉÎÄÕÓÔÒÉɚ ɚ ÄÒÕÇÉÈ

ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÊ, ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÀÝÉÈ ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔØ × ÓÆÅÒÅ ÔÕÒÉÚÍÁ.

šššš ëÏÍÉÓÓÉÑ ÐÏ ÁÐÅÌÌÑÃÉÑÍ ÓÏÂÉÒÁÅÔÓÑ ÐÏ ÍÅÒŚ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔÉ.š áÐÅÌÌÑÃÉÉ

ÐÏ ×ÏÐÒÏÓÁÍ,š Ó×ÑÚÁÎÎÙ͚ Ӛ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÅÊ,š ÒÁÓÓÍÁÔÒÉ×ÁÀÔÓњ ך ÐÏÒÑÄËÅ,

ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÏÍ × ÇÌÁ×Å IX.

šššš 6.6. ïÒÇÁÎÙ ÐÏ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ ÇÏÓÔÉÎÉà ɚ ÄÒÕÇÉȚ ÓÒÅÄÓÔך ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ

(ÄÁÌÅŚ -š ÏÒÇÁÎٚ ÐϚ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ),š ÓÏÚÄÁÀÔÓњ ÎÁš ÂÁÚŚ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÉ,

ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÏÊ ãïó.

šššš ôÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ Ë ÏÒÇÁÎÁÍ ÐÏ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ ÏÐÒÅÄÅÌÑÀÔÓÑ ãïó.

šššš ïÒÇÁÎÙ ÐÏ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ:

šššš ÏÒÇÁÎÉÚÕÀÔ ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉŚ ÜËÓÐÅÒÔÎÏʚ ÏÃÅÎËɚ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Éњš ÇÏÓÔÉÎÉà É

ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÎÁ ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÉ ÓÔÒÁÎÙ ÎÁ ÏÓÎÏ×Å ÅÄÉÎÏÊ

ÍÅÔÏÄÏÌÏÇÉÉ É ËÒÉÔÅÒÉÅ×;

šššš ÆÏÒÍÉÒÕÀÔ ÜËÓÐÅÒÔÎÕÀš ËÏÍÉÓÓÉÀš Éښ ÞÉÓÌÁš ÁÔÔÅÓÔÏ×ÁÎÎÙȚ ך óÉÓÔÅÍÅ

ÜËÓÐÅÒÔÏך ך ËÏÌÉÞÅÓÔ׌ ÄϚ ÔÒÅȚ ÞÅÌÏ×Å˚ ɚš ÎÁÚÎÁÞÁÀԚš ÐÒÅÄÓÅÄÁÔÅÌÑ

ÜËÓÐÅÒÔÎÏÊ ËÏÍÉÓÓÉÉ;

šššš ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÑÀÔ ÄÏËÕÍÅÎÔÙ ÐÏ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁÍ ÜËÓÐÅÒÔÎÏÊ ÏÃÅÎËɚ ך ãïóš ÄÌÑ

ÐÒÉÎÑÔÉÑ ÒÅÛÅÎÉÑ áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÏÊ ËÏÍÉÓÓÉÉ Ï ÁÔÔÅÓÔÁÃÉÉ ÇÏÓÔÉÎÉà ɚ ÄÒÕÇÉÈ

ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÎÁ ËÁÔÅÇÏÒÉÀ;

šššš ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÀԚš ÐÏÄÇÏÔÏ×Ë՚šš ÜËÓÐÅÒÔÏךšš óÉÓÔÅÍٚššššš (ÐÒÏ×ÏÄÑÔ ÉÈ

ÐÅÒÅÐÏÄÇÏÔÏ×ËÕ Éš ÐÏ×ÙÛÅÎÉŚ Ë×ÁÌÉÆÉËÁÃÉÉ),š ×ÅÄÕԚ ÒÅÅÓÔҚ ÁÔÔÅÓÔÏ×ÁÎÎÙÈ

ÜËÓÐÅÒÔÏ×, ËÏÎÔÒÏÌÉÒÕÀÔ ÉÈ ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔØ.

šššš òÅÛÅÎÉŚ Ϛ ÐÒÉ×ÌÅÞÅÎÉɚ ÜËÓÐÅÒÔÏך ˚ ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉÀš ÒÁÂÏԚš ÐÏ ÏÃÅÎËÅ

ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÐÒÉÎÉÍÁÅÔÓÑ ÏÒÇÁÎÁÍÉ ÐÏ

ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ ÐÏ ÓÏÇÌÁÓÏ×ÁÎÉÀ Ó ãïó.

šššš üËÓÐÅÒÔÙ:

šššš ÐÒÏ×ÏÄÑÔ ÏÃÅÎËÕ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ É ÄÏËÕÍÅÎÔÉÒÕÀÔ

ÅÅ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÙ;

šššš ÏÂÅÓÐÅÞÉ×ÁÀÔ ËÏÎÆÉÄÅÎÃÉÁÌØÎÏÓÔØ ÐÏÌÕÞÅÎÎÏÊ × ÈÏÄÅ ÏÃÅÎËÉ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ.

šššš 6.7.šš úÁÑ×ÉÔÅÌɚš -ššš ÀÒÉÄÉÞÅÓËÉŚšš ÌÉÃÁššš ÉÌɚšš ÉÎÄÉ×ÉÄÕÁÌØÎÙÅ

ÐÒÅÄÐÒÉÎÉÍÁÔÅÌÉ,š ÏÂÒÁÔÉ×ÛÉÅÓњ Ӛ ÚÁÑ×ËÏʚ ÎÁš ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉŚ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ

ÇÏÓÔÉÎÉÃÙ É ÄÒÕÇÏÇÏ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ:

šššš ÎÁÐÒÁ×ÌÑÀÔ ÚÁÑ×ËÕ ÎÁ ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉÅ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉɚ ÇÏÓÔÉÎÉÃٚ ɚ ÄÒÕÇÏÇÏ

ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ × ãïó;

šššš ÐÏÓÌÅ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÐÏÌÕÞÁÀÔ ÐÒÁ×Ϛ ÎÁš ÐÒÉÍÅÎÅÎÉÅ

úÎÁËÁ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ, Á ÔÁËÖÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ "Ú×ÅÚÄ" × ÏÆÏÒÍÌÅÎÉÉ ÄÏËÕÍÅÎÔÏך É

× ÒÅËÌÁÍÎÙÈ ÃÅÌÑÈ;

šššš ÏÂÅÓÐÅÞÉ×ÁÀԚ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉŚ ÇÏÓÔÉÎÉÚ ɚ ÄÒÕÇÉȚ ÓÒÅÄÓÔך ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ

ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍ, ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÍ × óÉÓÔÅÍÅ;

šššš ÉÎÆÏÒÍÉÒÕÀÔ ãïó ɚ ÏÒÇÁÎٚ ÐϚ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉɚ ÏÂϚ ×ÓÅȚ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑÈ,

×ÌÉÑÀÝÉÈ ÎÁ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÙ ÏÃÅÎËÉ, ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÎÙÅ ÐÒÉ ÁÔÔÅÓÔÁÃÉÉ;

šššš ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÀԚšš ËÏÒÒÅËÔÉÒÕÀÝÉŚšš ÄÅÊÓÔ×Éњšš ךššššš ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÉ Ó

ÒÅËÏÍÅÎÄÁÃÉÑÍÉ, ÄÁÎÎÙÍÉ × ÈÏÄÅ ÉÎÓÐÅËÃÉÏÎÎÙÈ ÐÒÏ×ÅÒÏË.

 

šššššššššššš VII. ðÏÒÑÄÏË ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉÑ ÒÁÂÏÔ ÐÏ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ

 

šššš 7.1. ëÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÑ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ ×

ÔÒÉ ÜÔÁÐÁ:

šššš ÐÅÒ×ÙÊ ÜÔÁÐ - ÜËÓÐÅÒÔÎÁÑ ÏÃÅÎËÁš ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Éњ ÇÏÓÔÉÎÉÃٚ ɚ ÄÒÕÇÏÇÏ

ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ;

šššš ×ÔÏÒÏÊ ÜÔÁÐ - ÁÔÔÅÓÔÁÃÉÑ ÇÏÓÔÉÎÉÃÙ É ÄÒÕÇÏÇÏ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ;

šššš ÔÒÅÔÉÊ ÜÔÁÐ -š ÜËÓÐÅÒÔÎÙʚ ËÏÎÔÒÏÌؚ ËÌÁÓÓÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÎÎÙȚš ÇÏÓÔÉÎÉà É

ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ.

šš šš7.2.š üËÓÐÅÒÔÎÁњ ÏÃÅÎËÁš ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Éњ ÇÏÓÔÉÎÉÚ ɚ ÄÒÕÇÉȚ ÓÒÅÄÓÔ×

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ × ÓÌÅÄÕÀÝÅÍ ÐÏÒÑÄËÅ:

šššš - ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ ÏÔ ÚÁÑ×ÉÔÅÌÑ ÚÁÑ×ËÉ ÎÁ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÀ;

šššš -š ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉŚ ÜËÓÐÅÒÔÎÏʚ ÏÃÅÎËɚ ÇÏÓÔÉÎÉÃٚ ɚš ÄÒÕÇÏÇϚš ÓÒÅÄÓÔ×Á

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ É ÓÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ ÁËÔÁ.

šššš 7.2.1.š úÁÑ×ËÁš ÎÁš ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÀš ÎÁÐÒÁ×ÌÑÅÔÓњ ך ãïó.ššš ë ÚÁÑ×ËÅ

ÐÒÉÌÁÇÁÅÔÓÑ ÁÎËÅÔÁ, ÓÏÄÅÒÖÁÝÁÑ Ó×ÅÄÅÎÉÑ Ï ÎÏÍÅÒÎÏÍ ÆÏÎÄÅ É ÅÇϚ ÓÔÒÕËÔÕÒÅ

ÄÌÑ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÏÂßÅÍÏ× ÒÁÂÏÔ É ÉÈ ÓÔÏÉÍÏÓÔÉ. ëÒÏÍÅ ÔÏÇÏ, × ÁÎËÅÔÅ ÄÏÌÖÎÁ

ÓÏÄÅÒÖÁÔØÓÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÎÁÌÉÞÉÉ ÄÏËÕÍÅÎÔÏ×, ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÁÀÝÉȚ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÅ

ÏËÁÚÙ×ÁÅÍÙÈ ÕÓÌÕÇ ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔÉ × ÞÁÓÔÉ ÐÏÖÁÒÎÏÊ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔÉ,

ÓÏÂÌÀÄÅÎÉÑ ÓÁÎÉÔÁÒÎÏ-ÇÉÇÉÅÎÉÞÅÓËÉÈ É ÐÒÏÔÉ×ÏÜÐÉÄÅÍÉÏÌÏÇÉÞÅÓËÉȚ ÐÒÁ×É̚ É

ÎÏÒÍ É ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÊ ÏÈÒÁÎÙ ÏËÒÕÖÁÀÝÅÊ ÓÒÅÄÙ.

šššš 7.2.2. ðÏÌÕÞÉ× ÚÁÑ×ËÕ É ÚÁÐÏÌÎÅÎÎÕÀ ÁÎËÅÔÕ, ãïó ÚÁËÌÀÞÁÅÔ ÄÏÇÏ×ÏҚ Ó

ÚÁÑ×ÉÔÅÌÅ͚ ÎÁš ×ÙÐÏÌÎÅÎÉŚ ÒÁÂÏԚ ɚ ÐÏÒÕÞÁÅԚ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÀšššš ÒÁÂÏÔÙ ÐÏ

ÜËÓÐÅÒÔÎÏÊ ÏÃÅÎËÅ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ ÇÏÓÔÉÎÉÃ٠ɚ ÄÒÕÇÏÇϚ ÓÒÅÄÓÔ×Áš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ

ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÏÒÇÁÎÕ ÐÏ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ, ËÏÔÏÒÙÊ ÆÏÒÍÉÒÕÅÔ ÜËÓÐÅÒÔÎÕÀš ËÏÍÉÓÓÉÀ

ÄÌÑ ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉÑ ÒÁÂÏÔ ÐÏ ÏÃÅÎËÅ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ ÇÏÓÔÉÎÉÃÙ É ÄÒÕÇÏÇϚ ÓÒÅÄÓÔ×Á

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ.

šššš ëš ÒÁÂÏÔŚ ÜËÓÐÅÒÔÎÏʚ ËÏÍÉÓÓÉɚ ÍÏÇÕԚ ÐÒÉ×ÌÅËÁÔØÓњš ÓÐÅÃÉÁÌÉÓÔÙ ×

ÏÂÌÁÓÔÉ ÔÕÒÉÚÍÁ, ÐÒÅÄÓÔÁ×ÉÔÅÌÉ ÏÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÙȚ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÊ,š ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÀÝÉÈ

ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔØ × ÓÆÅÒÅ ÔÕÒÉÚÍÁ.

šššš ðÒÅÄÓÅÄÁÔÅÌØ ÜËÓÐÅÒÔÎÏÊ ËÏÍÉÓÓÉÉ ÐÒÏ×ÏÄÉԚ ÐÏÄÇÏÔÏ×ÉÔÅÌØÎÙŚ ÒÁÂÏÔÙ:

ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔ ÓÒÏËÉ ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉњ ÜËÓÐÅÒÔÎÏʚ ÏÃÅÎËɚ ÇÏÓÔÉÎÉÃٚ ɚ ÄÒÕÇÏÇÏ

ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ,š ÏÐÏ×ÅÝÁÅԚ Ϛ ÎÉȚ ÚÁÑ×ÉÔÅÌњ ɚ ÞÌÅÎÏך ÜËÓÐÅÒÔÎÏÊ

ËÏÍÉÓÓÉÉ.

šššš 7.2.3. üËÓÐÅÒÔÎÁÑ ÏÃÅÎËÁ ÇÏÓÔÉÎÉÃٚ ɚ ÄÒÕÇÏÇϚ ÓÒÅÄÓÔ×Áš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ

ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÂÁÚÉÒÕÅÔÓÑ ÎÁš ÓÏ×ÏËÕÐÎÏÓÔɚ ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉʚ ɚ ËÒÉÔÅÒÉÅך ÂÁÌÌØÎÏÊ

ÏÃÅÎËÉ.

šššš ëÁÔÅÇÏÒÉÉ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÏÂÏÚÎÁÞÁÀÔÓÑ ÓÉÍ×ÏÌÏÍ

"Ú×ÅÚÄÁ". çÏÓÔÉÎÉÃÙ É ÄÒÕÇÉÅ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ËÌÁÓÓÉÆÉÃÉÒÕÀÔÓÑ ÐÏ ÐÑÔÉ

ËÁÔÅÇÏÒÉÑÍ. ÷ÙÓÛÁÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÑ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ - "ÐÑÔØ Ú×ÅÚÄ", ÎÉÚÛÁÑ -

"ÏÄÎÁ Ú×ÅÚÄÁ".

šššš 7.2.4. üËÓÐÅÒÔÎÁÑ ÏÃÅÎËÁš ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Éњ ÇÏÓÔÉÎÉÚ ɚ ÄÒÕÇÉȚ ÓÒÅÄÓÔ×

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ËÁÔÅÇÏÒÉɚ ×ËÌÀÞÁÅԚ ך ÓÅÂњ ÜËÓÐÅÒÔÎÕÀš ÏÃÅÎË՚š ÇÏÓÔÉÎÉÃÙ É

ÄÒÕÇÏÇÏ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ × ÃÅÌÏÍ É ÅÇÏ ÎÏÍÅÒÎÏÇÏ ÆÏÎÄÁ.

šššš üËÓÐÅÒÔÎÁÑ ÏÃÅÎËÁ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔך ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ

ÏÄÎÏÊ ÉÚ ËÁÔÅÇÏÒÉÊ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ × ÔÒÉ ÜÔÁÐÁ:

šššš ÐÅÒ×Ùʚ ÜÔÁК -šš ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓњš ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÁњššš ÜËÓÐÅÒÔÎÁÑ ÏÃÅÎËÁ

ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Éњ ÇÏÓÔÉÎÉÃٚ ɚ ÄÒÕÇÏÇϚ ÓÒÅÄÓÔ×Áš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњš ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÍ

ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍ.šš ðϚš ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁ͚š ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÏʚššššš ÜËÓÐÅÒÔÎÏÊ ÏÃÅÎËÉ

ÓÏÓÔÁ×ÌÑÅÔÓњ ÐÒÏÔÏËÏ̚ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Éњš ÇÏÓÔÉÎÉÃٚš ɚš ÄÒÕÇÏÇϚš ÓÒÅÄÓÔ×Á

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÏÄÎÏÊ ÉÚ ËÁÔÅÇÏÒÉÊ;

šššš ×ÔÏÒÏʚ ÜÔÁК -š ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓњ ÂÁÌÌØÎÁњ ÏÃÅÎËÁš ÇÏÓÔÉÎÉÃٚ ɚ ÄÒÕÇÏÇÏ

ÓÒÅÄÓÔ×Ášš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњš ÐϚš ËÒÉÔÅÒÉÑÍ,šš ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉ͚š ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÍ

ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍ. ðϚ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁ͚ ÂÁÌÌØÎÏʚ ÏÃÅÎËɚ ÓÏÓÔÁ×ÌÑÅÔÓÑ ššÐÒÏÔÏËÏÌ É

ÕËÁÚÙ×ÁÅÔÓÑ ÓÕÍÍÁÒÎÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÂÁÌÌÏ×;

šššš ÔÒÅÔÉÊ ÜÔÁК -š ÎÁš ÏÓÎÏ×ÁÎÉɚ ×ÙÛÅÕËÁÚÁÎÎÙȚ ÐÒÏÔÏËÏÌÏך ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ

ÏËÏÎÞÁÔÅÌØÎÁÑ ÜËÓÐÅÒÔÎÁÑ ÏÃÅÎËÁ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ ÇÏÓÔÉÎÉÃÙ É ÄÒÕÇÏÇÏ ÓÒÅÄÓÔ×Á

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÏÊ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ.

šššš 7.2.5. ïÄÎÏ×ÒÅÍÅÎÎÏ Ó ÜËÓÐÅÒÔÎÏÊ ÏÃÅÎËÏʚ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Éњš ÇÏÓÔÉÎÉÃÙ É

ÄÒÕÇÏÇÏ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓњ ÜËÓÐÅÒÔÎÁњ ÏÃÅÎËÁš ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ

ÎÏÍÅÒÏ× ËÁÔÅÇÏÒÉÑÍ, ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÍ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÍ ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍ. òÅÚÕÌØÔÁÔÙ

ÜËÓÐÅÒÔÎÙÈ ÏÃÅÎÏË ÎÏÍÅÒÏ× ÏÆÏÒÍÌÑÀÔÓÑ ÐÒÏÔÏËÏÌÁÍÉ.

šššš üËÓÐÅÒÔÎÁÑ ÏÃÅÎËÁ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ ÎÏÍÅÒÏ× ËÁÔÅÇÏÒÉÑÍ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓњ ך ÔÒÉ

ÜÔÁÐÁ:

šššš ÐÅÒ×Ùʚ ÜÔÁК -šš ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓњš ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÁњššš ÜËÓÐÅÒÔÎÁÑ ÏÃÅÎËÁ

ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Éњš ÎÏÍÅÒÁšš ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙ͚š ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍ.ššš ðϚšš ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁÍ

ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÜËÓÐÅÒÔÎÏÊ šÏÃÅÎËɚ ÓÏÓÔÁ×ÌÑÀÔÓњ ÐÒÏÔÏËÏÌٚ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ

ÎÏÍÅÒÏ× ËÁÔÅÇÏÒÉÑÍ;

šššš ×ÔÏÒÏÊ ÜÔÁÐ - ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ ÂÁÌÌØÎÁњ ÏÃÅÎËÁš ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Éњš ÎÏÍÅÒÏ× ÐÏ

ËÒÉÔÅÒÉÑÍ,š ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉ͚ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙ͚ ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍ.š ðϚ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁÍ

ÂÁÌÌØÎÏÊ ÏÃÅÎËÉ ÓÏÓÔÁ×ÌÑÀÔÓÑ ÐÒÏÔÏËÏÌÙ, × ËÏÔÏÒÙȚ ÕËÁÚÙ×ÁÅÔÓњ ÓÕÍÍÁÒÎÏÅ

ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÂÁÌÌÏ×;

šššš ÔÒÅÔÉÊ ÜÔÁК -š ÎÁš ÏÓÎÏ×ÁÎÉɚ ×ÙÛÅÕËÁÚÁÎÎÙȚ ÐÒÏÔÏËÏÌÏך ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ

ÏËÏÎÞÁÔÅÌØÎÁÑ ÜËÓÐÅÒÔÎÁÑ ÏÃÅÎËÁ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ ÎÏÍÅÒÏ× ËÁÔÅÇÏÒÉÑÍ.

šššš 7.2.6. òÅÚÕÌØÔÁÔÙ ÒÁÂÏÔÙ ÜËÓÐÅÒÔÎÏÊ ËÏÍÉÓÓÉÉ ÏÆÏÒÍÌÑÀÔÓÑ ÁËÔÏÍ.

šššš áËԚ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÀԚ ÐÒÅÄÓÅÄÁÔÅÌؚ ɚ ÞÌÅÎٚ ÜËÓÐÅÒÔÎÏʚš ËÏÍÉÓÓÉÉ. áËÔ

ÐÅÞÁÔÁÅÔÓÑ × 3-È ÜËÚÅÍÐÌÑÒÁÈ.

šššš ëš ÁËÔ՚ ÐÒÉÌÁÇÁÀÔÓњ ×ÙÛÅÕËÁÚÁÎÎÙŚ ÐÒÏÔÏËÏÌÙ,š ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙŚ ÞÌÅÎÏÍ

ÜËÓÐÅÒÔÎÏÊ ËÏÍÉÓÓÉÉ, Á ÔÁËÖŚ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÉÔÅÌÅ͚ ÚÁÑ×ÉÔÅÌњ ך ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ

ÆÁËÔÁ ÏÚÎÁËÏÍÌÅÎÉÑ Ó ÐÒÏÔÏËÏÌÁÍÉ.

šššš ðÒÏÔÏËÏÌÙ ÐÅÞÁÔÁÀÔÓÑ × 3-È ÜËÚÅÍÐÌÑÒÁÈ.š ïÄÉΚ ÜËÚÅÍÐÌÑҚ ÐÒÏÔÏËÏÌÏ×

ÏÓÔÁÅÔÓÑ Õ ÚÁÑ×ÉÔÅÌÑ.

šššš ÷š ÏÒÇÁÎŚ ÐϚ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉɚ ÏÓÔÁÅÔÓњš ÏÄÉʚšššš ÜËÚÅÍÐÌÑÒ ÁËÔÁ Ó

ÐÒÏÔÏËÏÌÁÍÉ.

šššš 7.3. áÔÔÅÓÔÁÃÉÑ ÇÏÓÔÉÎÉÃÙ É ÄÒÕÇÏÇÏ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ ×

ÓÌÅÄÕÀÝÅÍ ÐÏÒÑÄËÅ:

šššš ÏÒÇÁΚ ÐϚ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉɚ ÁÎÁÌÉÚÉÒÕÅԚ ×ÙÛÅÕËÁÚÁÎÎÙŚššš ÄÏËÕÍÅÎÔÙ É

ÎÁÐÒÁ×ÌÑÅÔ Ä×Á ÜËÚÅÍÐÌÑÒÁ ÁËÔÁ É ÏÄÉΚ ÜËÚÅÍÐÌÑҚ ÐÒÏÔÏËÏÌÏך ךš ãïó ÄÌÑ

ÚÁËÌÀÞÅÎÉÑ É ÐÅÒÅÄÁÞÉ × áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÕÀ ËÏÍÉÓÓÉÀ;

šššš ÐÏÓÌŚ ÐÒÉÎÑÔÉњ áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÏʚ ËÏÍÉÓÓÉÅʚ ÒÅÛÅÎÉњš Ϛš ÐÒÉÓ×ÏÅÎÉÉ

ÇÏÓÔÉÎÉÃÅ É ÄÒÕÇÏÍÕ ÓÒÅÄÓÔ×Õ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ËÁÔÅÇÏÒÉɚ Ó

ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÑÍɚ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÅÔÓњ ÐÒÅÄÓÅÄÁÔÅÌÅ͚ áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÏʚššš ËÏÍÉÓÓÉÉ É

ÎÁÐÒÁ×ÌÑÅÔÓÑ × ãïó ÄÌÑ ÒÅÇÉÓÔÒÁÃÉÉ × ÒÅÅÓÔÒŠɚ ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉњš ÚÁÑ×ÉÔÅÌÀ Ó

ÏÄÎÉÍ ÜËÚÅÍÐÌÑÒÏÍ ÁËÔÁ Ó Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅÍ Ï ×ÒÕÞÅÎÉÉ ÎÅ ÐÏÚÄÎÅŚ 30š ÄÎÅʚ ÓÏ

ÄÎÑ ÐÒÉÎÑÔÉÑ ÒÅÛÅÎÉÑ.

šššš ÷ ãïó ÏÓÔÁÅÔÓÑ ÏÄÉÎ ÜËÚÅÍÐÌÑÒ ÁËÔÁ Ó ÐÒÏÔÏËÏÌÁÍÉ.

šššš óÅÒÔÉÆÉËÁÔ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ×ÙÄÁÅÔÓÑ ÎÁ ÓÒÏË ÎÅ ÂÏÌÅÅ 5 ÌÅÔ.

šššš ÷ ÓÌÕÞÁÅ ÐÒÉÎÑÔÉÑ ÒÅÛÅÎÉÑ Ï ÏÔËÁÚÅ × ×ÙÄÁÞŚ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁš ËÁÔÅÇÏÒÉÉ

ÒÅÛÅÎÉÅ Ó ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙÍ ÕËÁÚÁÎÉÅÍ ÐÒÉÞÉÎ ÏÔËÁÚÁ ÎÁÐÒÁ×ÌÑÅÔÓÑ ÚÁÑ×ÉÔÅÌÀš ÎÅ

ÐÏÚÄÎÅÅ 30 ÄÎÅÊ ÓÏ ÄÎÑ ÐÒÉÎÑÔÉÑ ÒÅÛÅÎÉÑ áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÏÊ ËÏÍÉÓÓÉÅÊ.

šššš 7.4.š üËÓÐÅÒÔÎÙʚ ËÏÎÔÒÏÌؚ ËÌÁÓÓÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÎÎÙȚ ÇÏÓÔÉÎÉÚ ɚš ÄÒÕÇÉÈ

ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÅÔÓÑ × ÆÏÒÍÅ ÐÒÏ×ÅÒÏË Éš ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔÓњ ÎÁ

×ÅÓØ ÐÅÒÉÏÄ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ.

šššš ïÒÇÁÎÉÚÁÃÉњš ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉњš ÐÒÏ×ÅÒÏ˚š ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÅÔÓњššš ÏÒÇÁÎÁÍÉ ÐÏ

ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ.

šššš ðÒÏ×ÅÒËÉ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ Ä×ÕÈ ×ÉÄÏ×:

šššš ÏÞÅÒÅÄÎÙÅ ÐÒÏ×ÅÒËÉ;

šššš ×ÎÅÏÞÅÒÅÄÎÙÅ ÐÒÏ×ÅÒËÉ.

šššš ðÒÏÃÅÄÕÒÁš ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉњ ÏÞÅÒÅÄÎÙȚ ÜËÓÐÅÒÔÎÙȚ ÐÒÏ×ÅÒÏ˚ ÏÐÒÅÄÅÌÑÅÔÓÑ

áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÏÊ ËÏÍÉÓÓÉÅÊ ÐÒÉ ÐÒÉÎÑÔÉÉ ÒÅÛÅÎÉÑ Ï ÁÔÔÅÓÔÁÃÉɚ ÇÏÓÔÉÎÉÃٚ É

ÄÒÕÇÏÇÏ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ.

šššš ðÒɚšš ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉɚšš ÐÒÏ×ÅÒËɚšš ÜËÓÐÅÒÔٚššššš ÐÒÏ×ÅÒÑÀÔ ÕÓÔÒÁÎÅÎÉÅ

ÎÅÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÊ, ×ÙÑ×ÌÅÎÎÙÈ × ÈÏÄÅ ÐÒÅÄÙÄÕÝÉÈ ÐÒÏ×ÅÒÏË, ÎϚ ÎŚ ÐÏ×ÌÉÑ×ÛÉÈ

ÎÁ ÒÅÛÅÎÉÅ Ï ×ÙÄÁÞÅ/ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ, Á ÔÁËÖÅ

ÆÉËÓÉÒÕÀÔ ÎÅÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ, ×ÏÚÎÉËÛÉÅ ÚÁ ÉÓÔÅËÛÉʚ ÐÅÒÉÏÄ.š ðϚ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁÍ

ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÏÒÇÁÎ ÐÏ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉɚ ÓÏÓÔÁ×ÌÑÅԚ ÁËԚ ÜËÓÐÅÒÔÎÏʚš ÐÒÏ×ÅÒËÉ É

ÎÁÐÒÁ×ÌÑÅÔ ÅÇÏ × ãïó ÄÌÑ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ × áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÕÀ ËÏÍÉÓÓÉÀ, ËÏÔÏÒÁÑ

ÐÒÉÎÉÍÁÅԚ ÒÅÛÅÎÉŚ Ϛ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉɚš ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁšš ËÁÔÅÇÏÒÉÉ.šš òÅÛÅÎÉÅ

ÐÅÒÅÄÁÅÔÓÑ × ãïó ÄÌÑ ÒÅÇÉÓÔÒÁÃÉÉ É ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ ÚÁÑ×ÉÔÅÌÀ Ó Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅÍ Ï

×ÒÕÞÅÎÉÉ.

šššš ÷ÎÅÏÞÅÒÅÄÎÙÅ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÀÔÓÑ ÐÏ ÐÒÅÄÐÉÓÁÎÉÀ ãïó ך ÓÌÅÄÕÀÝÉÈ

ÓÌÕÞÁÑÈ:

šššš - ÎÁÌÉÞÉÅ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ Ï ÐÒÅÔÅÎÚÉÑÈ Ëš ÇÏÓÔÉÎÉÃŚ ɚ ÄÒÕÇÏÍ՚ ÓÒÅÄÓÔ×Õ

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ, ÉÍÅÀÝÅÍ՚ ÓÅÒÔÉÆÉËÁԚ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ,š ÐÏÓÔÕÐÉ×ÛÅʚ ך æÅÄÅÒÁÌØÎÙÊ

ÏÒÇÁΚ ÉÓÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏʚ ×ÌÁÓÔɚ ך ÓÆÅÒŚ ÔÕÒÉÚÍÁ,š ךš ãï󚚚š ÉÌÉ ÏÒÇÁÎÙ

ÉÓÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÊ ×ÌÁÓÔÉ × ÓÆÅÒÅ ÔÕÒÉÚÍÁ ÓÕÂßÅËÔÏ× òÏÓÓÉÊÓËÏÊ æÅÄÅÒÁÃÉÉ;

šššš -š ÓÕÝÅÓÔ×ÅÎÎÙŚš ÉÚÍÅÎÅÎÉњš ךš ÔÅÈÎÏÌÏÇÉɚššššš ÏËÁÚÁÎÉÑ ÕÓÌÕÇ, ×

ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÏÎÎÏÊ ÓÔÒÕËÔÕÒÅ É ËÁÄÒÏ×ÏÍ ÓÏÓÔÁ×Å ÇÏÓÔÉÎÉÃÙ É ÄÒÕÇÏÇÏ ÓÒÅÄÓÔ×Á

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ, ËÏÔÏÒÙÅ ÍÏÇÕÔ ÐÏ×ÌÉÑÔØ ÎÁ ËÁÞÅÓÔ×Ï ÏËÁÚÙ×ÁÅÍÙÈ ÕÓÌÕÇ.

šššš 7.4.1.š ðÒɚš ÏÔÒÉÃÁÔÅÌØÎÙȚš ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁȚš ÉÎÓÐÅËÃÉÏÎÎÏʚš ÐÒÏ×ÅÒËÉ

áÔÔÅÓÔÁÃÉÏÎÎÁÑ ËÏÍÉÓÓÉÑ ×ÐÒÁ׌ ÐÒÉÎÑÔؚ ÒÅÛÅÎÉŚ Ϛš ÐÒÉÏÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÉ ÉÌÉ

ÏÔÍÅÎÅ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁš ËÁÔÅÇÏÒÉÉ.š òÅÛÅÎÉŚ ÐÅÒÅÄÁÅÔÓњ ךš ãïó ÄÌÑ

ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ ÚÁÑ×ÉÔÅÌÀ Ó Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅÍ Ï ×ÒÕÞÅÎÉÉ.

šššš 7.5. ðÏ ÏËÏÎÞÁÎÉÉ ÓÒÏËÁš ÄÅÊÓÔ×Éњ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁš ËÁÔÅÇÏÒÉɚ ÐÏ×ÔÏÒÎÁÑ

ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÑ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ × ÐÏÒÑÄËÅ, ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÏÍ × ÎÁÓÔÏÑÝÅÊ ÇÌÁ×Å.

 

šššššššššššš VIII. æÏÒÍÙ ÄÏËÕÍÅÎÔÏ×, ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÅ × ÓÉÓÔÅÍÅ

 

šššš 8.1.š ÷š óÉÓÔÅÍŚ ÐÒÉÍÅÎÑÀԚ ÓÅÒÔÉÆÉËÁԚš ËÁÔÅÇÏÒÉɚš ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÏÇÏ

ÏÂÒÁÚÃÁ.

šššš 8.2. âÌÁÎËɚ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁ,š ÐÒÉÌÏÖÅÎÉњ ɚ ÒÅÛÅÎÉњ Ï šÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÉ,

ÐÒÉÏÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉɚ ÉÌɚ ÏÔÍÅÎŚ ÄÅÊÓÔ×Éњ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁš ËÁÔÅÇÏÒÉɚš ÐÏÄÌÅÖÁÔ

ÓÔÒÏÇÏÍÕ ÕÞÅÔÕ É ÈÒÁÎÑÔÓÑ × ãïó.

 

šššššššššššššššššš IX. ðÏÒÑÄÏË ÒÁÓÓÍÏÔÒÅÎÉÑ ÁÐÅÌÌÑÃÉÊ

 

šššš 9.1.šš áÐÅÌÌÑÃÉɚš ÐϚš ×ÏÐÒÏÓÁÍ,šš Ó×ÑÚÁÎÎÙ͚š Ӛšš ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÅÊ,

ÒÁÓÓÍÁÔÒÉ×ÁÅÔ ëÏÍÉÓÓÉÑ ÐÏ ÁÐÅÌÌÑÃÉÑÍ.

šššš 9.2. ëÏÍÉÓÓÉÑ ÐϚ ÁÐÅÌÌÑÃÉÑ͚ ÒÁÓÓÍÁÔÒÉ×ÁÅԚ ÁÐÅÌÌÑÃÉÉ,šš ÐÏÄÁÎÎÙÅ ×

ÐÉÓØÍÅÎÎÏÍ ×ÉÄÅ, × ÔÅÞÅÎÉÅ 30 ÄÎÅÊ ÐÏÓÌÅ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÚÁÑ×ÉÔÅÌÅÍ ÄÏËÕÍÅÎÔÏ×.

šššš ëÏÍÉÓÓÉÑ ÐϚ ÁÐÅÌÌÑÃÉÑ͚ ÎŚ ÒÁÓÓÍÁÔÒÉ×ÁÅԚ ÁÐÅÌÌÑÃÉÉ,šš Ó×ÑÚÁÎÎÙÅ Ó

×ÙÄÁÞÅÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÏ×, ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÏÔÏÒÙÈ Ëš ÍÏÍÅÎÔ՚ ÐÏÄÁÞɚ ÁÐÅÌÌÑÃÉÉ

ÉÓÔÅË.

šššš ëÏÍÉÓÓÉÑ ÐÏ ÁÐÅÌÌÑÃÉÑÍ ×ÙÎÏÓÉÔ ÒÅÛÅÎÉÅ ÐÏ ÁÐÅÌÌÑÃÉÑÍ ÎÅ ÐÏÚÄÎÅÅ, ÞÅÍ

ÞÅÒÅÚ 30 ÄÎÅÊ Ó ÍÏÍÅÎÔÁš ÉȚ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ.š ðÒɚ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔɚš ËÏÍÉÓÓÉÑ ÐÏ

ÁÐÅÌÌÑÃÉÑÍ ÍÏÖÅÔ ÚÁÐÒÁÛÉ×ÁÔØ ÏÔ ÕÞÁÓÔÎÉËÏך ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉɚ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ

ÍÁÔÅÒÉÁÌÙ. ÷ ÜÔÏÍ ÓÌÕÞÁÅ ÓÒÏ˚ ÒÁÓÓÍÏÔÒÅÎÉњ ÁÐÅÌÌÑÃÉɚš Õ×ÅÌÉÞÉ×ÁÅÔÓÑ ÎÁ

×ÒÅÍÑ, ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÅ ÄÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÚÁÐÒÏÛÅÎÎÙÈ ÍÁÔÅÒÉÁÌÏ×.

šššš ðϚ ÏËÏÎÞÁÎÉɚ ÒÁÓÓÍÏÔÒÅÎÉњ ÍÁÔÅÒÉÁÌÏךš ËÏÍÉÓÓÉњš ÐϚš ÁÐÅÌÌÑÃÉÑÍ

ÐÒÉÎÉÍÁÅÔ ÒÅÛÅÎÉÅ É ÎÁÐÒÁ×ÌÑÅÔ ÅÇÏ ×ÍÅÓÔÅ Ó ÍÁÔÅÒÉÁÌÁÍɚ ÐϚš ÁÐÅÌÌÑÃÉÉ ×

ãïó É ÚÁÑ×ÉÔÅÌÀ Ó Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅÍ Ï ×ÒÕÞÅÎÉÉ.

šššš òÅÛÅÎÉÅ ËÏÍÉÓÓÉÉ ÐÏ ÁÐÅÌÌÑÃÉÑÍ Ñ×ÌÑÅÔÓњ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙ͚ ˚ ÉÓÐÏÌÎÅÎÉÀ

ÄÌÑ ×ÓÅÈ ÕÞÁÓÔÎÉËÏ× ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ.

 

ššššššššššššššššššš X. ëÏÎÆÉÄÅÎÃÉÁÌØÎÏÓÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ

 

šššš 10.1. ÷ óÉÓÔÅÍÅ ÏÂÅÓÐÅÞÉ×ÁÅÔÓÑ ËÏÎÆÉÄÅÎÃÉÁÌØÎÏÓÔØ ÐÏÌÕÞÅÎÎÏÊ ×š ÈÏÄÅ

ÜËÓÐÅÒÔÎÏÊ ÏÃÅÎËÉ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ Ñ×ÌÑÀÝÅÊÓÑ ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÏÊ ÔÁÊÎÏÊ.

 

ššššššššššššššššššššššššššš XI. ñÚÙË ÓÉÓÔÅÍÙ

 

šššš 11.1. äÏËÕÍÅÎÔÙ, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÅ × ÐÒÏÃÅÓÓÅ ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÉ,š ÏÆÏÒÍÌÑÀÔÓÑ

ÎÁ ÒÕÓÓËÏÍ ÑÚÙËÅ.

šššš 11.2.š óÅÒÔÉÆÉËÁÔٚ ɚ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉњ ˚ ÎÉÍ,š ×ÙÄÁ×ÁÅÍÙŚ ךš óÉÓÔÅÍÅ,

ÏÆÏÒÍÌÑÀÔÓÑ ÎÁ ÒÕÓÓËÏÍ ÑÚÙËÅ.

 

šXII. ðÒÉÍÅÎÅÎÉÅ ÚÎÁËÁ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÇÏÓÔÉÎÉÃÙ É ÄÒÕÇÏÇÏ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ

 

šššš 12.1. ïÓÎÏ×ÁÎÉÅÍ ÄÌÑ ÐÒÉÍÅÎÅÎÉÑ úÎÁËÁ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÇÏÓÔÉÎÉÃ٠ɚ ÄÒÕÇÏÇÏ

ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÓÅÒÔÉÆÉËÁԚ ËÁÔÅÇÏÒÉɚ ÇÏÓÔÉÎÉÃٚ ɚ ÄÒÕÇÏÇÏ

ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ.

šššš 12.2. ðÒÁ×Ï ÐÒÉÍÅÎÅÎÉÑ úÎÁËÁ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÇÏÓÔÉÎÉÃÙ É ÄÒÕÇÏÇϚ ÓÒÅÄÓÔ×Á

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔÓÑ ÎÁ ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ.

 

______________________________

šššš *š äÏÐÕÓËÁÅÔÓњ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉŚ ÐÅÒÅÇÏÒÏÄËɚ ÍÅÖÄ՚š ÇÏÓÔÉÎÏÊ/ÓÔÏÌÏ×ÏÊ É

ËÁÂÉÎÅÔÏÍ ÐÒÉ ×ÉÚÕÁÌØÎÏÍ ÒÁÚÇÒÁÎÉÞÅÎÉÉ ÐÏÍÅÝÅÎÉÑ ÎÁš ÇÏÓÔÉÎÕÀ/ÓÔÏÌÏ×ÕÀš É

ËÁÂÉÎÅÔ

šššš ** ðÌÏÝÁÄØ ÏÄÎÏËÏÍÎÁÔÎÏÇÏ ÎÏÍÅÒÁ ÐÅÒ×ÏÊ É ×ÔÏÒÏʚ ËÁÔÅÇÏÒÉɚ ÚÁ×ÉÓÉÔ

ÏÔ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÇÏÓÔÉÎÉÃÙ ÉÌÉ ÄÒÕÇÏÇÏ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ðÒÉÌÏÖÅÎÉÅ 1

 

ôÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ Ë ÇÏÓÔÉÎÉÃÁÍ É ÄÒÕÇÉÍ ÓÒÅÄÓÔ×ÁÍ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÒÁÚÌÉÞÎÙÈ ËÁÔÅÇÏÒÉÊ

 

š 1. íÅÔÏÄÉËÁ ÏÃÅÎËÉ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ

šššššššššššššššššššššššššššššš ËÁÔÅÇÏÒÉÑÍ

 

šššš 1.1. ïÃÅÎËÁ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Éњ ÓÒÅÄÓÔ×Áš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ ÏÄÎÏʚ Éښ ËÁÔÅÇÏÒÉÊ

ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ × ÔÒÉ ÜÔÁÐÁ:

šššš ÐÅÒ×Ùʚ ÜÔÁК -š ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓњ ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÁњš ÏÃÅÎËÁšš ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ

ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍ, ÐÒÉ×ÅÄÅÎÎÙÍ × ÔÁÂÌ.š 1.š ðϚ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁÍ

ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÏʚ ÏÃÅÎËɚ ÓÏÓÔÁ×ÌÑÅÔÓњ ÐÒÏÔÏËÏ̚š ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Éњš ÓÒÅÄÓÔ×Á

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÏÄÎÏÊ ÉÚ ËÁÔÅÇÏÒÉÊ;

šššš ×ÔÏÒÏÊ ÜÔÁÐ - ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓњ ÂÁÌÌØÎÁњ ÏÃÅÎËÁš ÓÒÅÄÓÔ×Ášš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÐÏ

ËÒÉÔÅÒÉÑÍ, ÐÒÉ×ÅÄÅÎÎÙÍ × ÔÁÂÌ. 2, 3, 4. ðϚ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁ͚ ÂÁÌÌØÎÏʚ ÏÃÅÎËÉ

ÓÏÓÔÁ×ÌÑÅÔÓÑ ÐÒÏÔÏËÏÌ É ÕËÁÚÙ×ÁÅÔÓÑ ÓÕÍÍÁÒÎÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÂÁÌÌÏ×;

šššš ÔÒÅÔÉÊ ÜÔÁК -š ÎÁš ÏÓÎÏ×ÁÎÉɚ ×ÙÛÅÕËÁÚÁÎÎÙȚ ÐÒÏÔÏËÏÌÏך ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ

ÏËÏÎÞÁÔÅÌØÎÁњ ÏÃÅÎËÁš ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Éњ ÓÒÅÄÓÔ×Ášš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњš ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÏÊ

ËÁÔÅÇÏÒÉÉ.

šššš 1.2.šš óÒÅÄÓÔ×Áššš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњšš ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÏʚššššš ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÄÏÌÖÎÙ

ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Ï×ÁÔØ:

šššš 1.2.1. ÇÏÓÔÉÎÉÃÙ, ÍÏÔÅÌÉ É ÐÒ. Ó ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÏÍ ÎÏÍÅÒÏ× ÂÏÌÅÅ 50:

šššš - ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍ (ÔÁÂÌ. 1);

šššš - ËÒÉÔÅÒÉÑÍ ÂÁÌÌØÎÏÊ ÏÃÅÎËÉ (ÔÁÂÌ. 2) Ó ÕÞÅÔÏÍ ÓÌÅÄÕÀÝÅÇÏ ÓÕÍÍÁÒÎÏÇÏ

ËÏÌÉÞÅÓÔ×Á ÂÁÌÌÏ×:

 

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - "ÐÑÔØ Ú×ÅÚÄ"šššššššššš -šššš 120 ÂÁÌÌÏ×*(1)*

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - "ÞÅÔÙÒÅ Ú×ÅÚÄÙ"ššššššš -šššš 100 ÂÁÌÌÏ×*(1)

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - "ÔÒÉ Ú×ÅÚÄÙ"šššššššššš -šššš 80 ÂÁÌÌÏ×*(2)

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - "Ä×Å Ú×ÅÚÄÙ"šššššššššš -šššš 50 ÂÁÌÌÏ×*(3)

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - "ÏÄÎÁ Ú×ÅÚÄÁ"ššššššššš -šššš 20 ÂÁÌÌÏ×*(4)

 

______________________________

šššš * ÓÎÏÓËÉ - ðÒÉÌÏÖÅÎÉÑ 3, 4

 

šššš 1.2.2. ÇÏÓÔÉÎÉÃÙ, ÍÏÔÅÌÉ É ÐÒ. Ó ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÏÍ ÎÏÍÅÒÏ× ÍÅÎÅÅ 50:

šššš - ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍ (ÔÁÂÌ. 1);

šššš - ËÒÉÔÅÒÉÑÍ ÂÁÌÌØÎÏÊ ÏÃÅÎËÉ (ÔÁÂÌ. 3) Ó ÕÞÅÔÏÍ ÓÌÅÄÕÀÝÅÇÏ ÓÕÍÍÁÒÎÏÇÏ

ËÏÌÉÞÅÓÔ×Á ÂÁÌÌÏ×:

 

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - "ÐÑÔØ Ú×ÅÚÄ"šššššššššš -šššš 70 ÂÁÌÌÏ×*(5)

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - "ÞÅÔÙÒÅ Ú×ÅÚÄÙ"ššššššš -šššš 60 ÂÁÌÌÏ×*(3)

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - "ÔÒÉ Ú×ÅÚÄÙ"šššššššššš -šššš 45 ÂÁÌÌÏ×*(2)

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - "Ä×Å Ú×ÅÚÄÙ"šššššššššš -šššš 35 ÂÁÌÌÏ×*(3)

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - "ÏÄÎÁ Ú×ÅÚÄÁ"ššššššššš -šššš 18 ÂÁÌÌÏ×*(4)

 

šššš 1.2.3. ÄÏÍÁ ÏÔÄÙÈÁ, ÐÁÎÓÉÏÎÁÔÙ É ÁÎÁÌÏÇÉÞÎÙÅ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ:

šššš - ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍ (ÔÁÂÌ. 1);

šššš - ËÒÉÔÅÒÉÑÍ ÂÁÌÌØÎÏÊ ÏÃÅÎËÉ (ÔÁÂÌ. 4) Ó ÕÞÅÔÏÍ ÓÌÅÄÕÀÝÅÇÏ ÓÕÍÍÁÒÎÏÇÏ

ËÏÌÉÞÅÓÔ×Á ÂÁÌÌÏ×:

 

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - "ÐÑÔØ Ú×ÅÚÄ"šššššššššš -šššš 135 ÂÁÌÌÏ×*(6)

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - "ÞÅÔÙÒÅ Ú×ÅÚÄÙ"ššššššš -šššš 115 ÂÁÌÌÏ×*(6)

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - "ÔÒÉ Ú×ÅÚÄÙ"šššššššššš -šššš 95 ÂÁÌÌÏ×*(7)

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - "Ä×Å Ú×ÅÚÄÙ"šššššššššš -šššš 60 ÂÁÌÌÏ×*(8)

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - "ÏÄÎÁ Ú×ÅÚÄÁ"ššššššššš -šššš 30 ÂÁÌÌÏ×*(9)

 

šššš äÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÕÍÅÎØÛÅÎÉÅ ÔÒÅÂÕÅÍÏÇÏ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Á ÂÁÌÌÏ× ÎÁ 10%.

šššš åÓÌɚ ÓÒÅÄÓÔ×Ϛ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ ÐϚ ÓÕÍÍÁÒÎÏÍ՚ ËÏÌÉÞÅÓÔ×՚ššš ÂÁÌÌÏ× ÎÅ

ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÅÔ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ,š ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÏʚ ÐÒɚ ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÏʚš ÏÃÅÎËÅ (1

ÜÔÁÐ), ÔÏ ÐÒÉÎÉÍÁÀÔÓÑ ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ ÒÅÛÅÎÉÑ:

šššš -š ך ÓÌÕÞÁÅ,š ÅÓÌɚ ÓÕÍÍÁÒÎÏŚ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ϛ ÂÁÌÌÏך ÎÉÖŚš ÚÎÁÞÅÎÉÊ,

ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÈ ÄÌÑ ÄÁÎÎÏÊ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ, ÔÏ ÓÒÅÄÓÔ×Õ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ ÐÒÉÓ×ÁÉ×ÁÅÔÓÑ

ÂÏÌÅÅ ÎÉÚËÁÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÑ ÐÏ ÏÔÎÏÛÅÎÉÀ Ë ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÏÃÅÎËÅ;

šššš -š ך ÓÌÕÞÁÅ,š ÅÓÌɚ ÓÕÍÍÁÒÎÏŚ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ϛ ÂÁÌÌÏך ×ÙÛŚš ÚÎÁÞÅÎÉÊ,

ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÈ ÄÌÑ ÄÁÎÎÏÊ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ, ÔÏ ÓÒÅÄÓÔ×Õ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ ÐÒÉÓ×ÁÉ×ÁÅÔÓÑ

ËÁÔÅÇÏÒÉÑ, ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÁÑ ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÏÃÅÎËÅ.

 

ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ôÁÂÌÉÃÁ 1

 

šš 2. ôÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ Ë ÇÏÓÔÉÎÉÃÁÍ É ÄÒÕÇÉÍ ÓÒÅÄÓÔ×ÁÍ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÒÁÚÌÉÞÎÙÈ

ššššššššššššššššššššššššššššššš ËÁÔÅÇÏÒÉÊ

 

šššššššššš (úÎÁË "+" ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔØ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ)

 

+-----------------------------------------------------------------------N

|ššššššššš ôÒÅÂÏ×ÁÎÉŚššššššššš |šššššššššššššš ëÁÔÅÇÏÒÉњššššššššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |---------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šš *šš |š **šš |š ***š | ****š | ***** |

|-----------------------------------------------------------------------|

|1. úÄÁÎÉÅ É ÐÒÉÌÅÇÁÀÝÁÑ Ë ÎÅÍÕ ÔÅÒÒÉÔÏÒÉњšššššššššššššššššššššššššššš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|÷Ù×ÅÓËÁ:šššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|- ÏÓ×ÅÝÁÅÍÁÑ ÉÌÉ Ó×ÅÔÑÝÁÑÓњšš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|÷ÈÏÄ ÄÌÑ ÇÏÓÔÅʚšššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|-šš ÏÔÄÅÌØÎÙʚš ÏԚš ÓÌÕÖÅÂÎÏÇÏ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|×ÈÏÄÁ*(10)šššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|- Ӛ ËÏÚÙÒØËÏ͚ ÄÌњš ÚÁÝÉÔÙ ÏÔ|ššššš š|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÁÔÍÏÓÆÅÒÎÙÈ ÏÓÁÄËÏ× ÎÁ ÐÕÔɚ ÏÔ|šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|Á×ÔÏÍÏÂÉÌњššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|- ×ÏÚÄÕÛÎÏ-ÔÅÐÌÏ×ÁÑ ÚÁ×ÅÓÁšššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|- × ÒÅÓÔÏÒÁÎ (ËÁÆÅ, ÂÁÒ É Ô.Ð.)|šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|ÉÚ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ*(11)ššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+---------------|

|2. ôÅÈÎÉÞÅÓËÏÅ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉŚšš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššššššššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+---------------|

|á×ÁÒÉÊÎÏŚššššššššš ÏÓ×ÅÝÅÎÉÅ É|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÜÎÅÒÇÏÓÎÁÂÖÅÎÉÅ:šššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|-ššššš Á×ÁÒÉÊÎÏŚšššš ÏÓ×ÅÝÅÎÉÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|(ÁËËÕÍÕÌÑÔÏÒÙ, ÆÏÎÁÒÉ)šššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|- ÓÔÁÃÉÏÎÁÒÎÙʚ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ*(12),|šššššš |šššššš |šššššš |ššš ššš|šššššš |

|ÏÂÅÓÐÅÞÉ×ÁÀÝÉʚššššššš ÏÓÎÏ×ÎÏÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÏÓ×ÅÝÅÎÉŚ ɚ ÒÁÂÏÔ՚ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉњš (ךš ÔÏ͚š ÞÉÓÌÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÌÉÆÔÏ×) × ÔÅÞÅÎÉÅ ÎŚ ÍÅÎÅŚ 24|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÞÁÓÏךšššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|÷ÏÄÏÓÎÁÂÖÅÎÉÅ:šššššššššššššššš |šššššš |šššššš |ššššš š|šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|- ÇÏÒÑÞÅÅ, ÈÏÌÏÄÎÏŚšššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|- ÇÏÒÑÞÅÅ ÏÔ ÒÅÚÅÒ×ÎÏʚ ÓÉÓÔÅÍÙ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ç÷󚚚 ÎÁšššš ×ÒÅÍњššš Á×ÁÒÉÉ,|šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|ÐÒÏÆÉÌÁËÔÉÞÅÓËÉÈ ÒÁÂÏԚššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|- ÕÓÔÁÎÏ×ËÁ ÐÏ ÏÂÒÁÂÏÔËÅ ×ÏÄÙ Ó|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÃÅÌØÀššššššššššš ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÑ ÅÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|ÐÒÉÇÏÄÎÏÓÔÉ ÄÌÑ ÐÉÔØÑ*(13)šššš | šššššš|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|-ššš ÎÁÌÉÞÉŚššš ÂÕÔÉÌÉÒÏ×ÁÎÎÏÊ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÐÉÔØÅ×Ïʚšš ×ÏÄٚšš ךšš ÎÏÍÅÒÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš šššš|

|(ÂÅÓÐÌÁÔÎÏ)*(13)šššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ëÏÎÄÉÃÉÏÎÉÒÏ×ÁÎÉŚ ×ÏÚÄÕÈÁšš ×Ï|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|×ÓÅÈ ÐÏÍÅÝÅÎÉÑÈ ËÒÕÇÌÏÇÏÄÉÞÎϚ |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|÷ÎÕÔÒÅÎÎÅŚššššš ÒÁÄÉÏ×ÅÝÁÎÉÅ Ó|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØÀ ÒÁÄÉÏÔÒÁÎÓÌÑÃÉÉ ×Ï|šššššš |šššššš |šššššš |šššš šš|šššššš |

|×ÓÅÈ ÐÏÍÅÝÅÎÉÑÈ, ×ËÌÀÞÁÑ ÌÉÆÔÙ |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ìÉÆÔ*(14) × ÚÄÁÎÉÉ:ššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|- ÂÏÌÅÅ 5 ÜÔÁÖÅʚššššššššššššš |šš +šš |šš *šš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÂÏÌÅÅ ÔÒÅÈ ÜÔÁÖÅÊ*(15)šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÂÏÌÅÅ Ä×ÕÈ ÜÔÁÖÅÊ*(15)šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-š ÓÌÕÖÅÂÎÙÊ,š šÇÒÕÚÏ×Ïʚš (ÉÌÉ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÇÒÕÚÏÐÏÄßÅÍÎÉË)*(10), *(15)ššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|÷ÒÅÍњš ÏÖÉÄÁÎÉњš ÌÉÆÔÁšš (ÐÒÉ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÎÁÌÉÞÉÉ):ššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÎÅ ÂÏÌÅÅ 45 ÓÅË.šššššššššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šššššš | šššššš|

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÎÅ ÂÏÌÅÅ 30 ÓÅË.šššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ëÒÕÇÌÏÓÕÔÏÞÎÁњš ÒÁÂÏÔÁš šÌÉÆÔÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|(ÐÒÉ ÎÁÌÉÞÉÉ)ššššššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ôÅÌÅÆÏÎÎÁÑ Ó×ÑÚØ ÉÚ ÎÏÍÅÒÁ:ššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš šššš|šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-š ×ÎÕÔÒÅÎÎÑњ (ÂÅښš ×ÙÈÏÄÁ ÚÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÐÒÅÄÅÌÙ ÇÏÓÔÉÎÉÃÙ)š ÉÌɚ ËÎÏÐËÁ|šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|×ÙÚÏ×Á ÏÂÓÌÕÖÉ×ÁÀÝÅÇÏ ÐÅÒÓÏÎÁÌÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|× 100% ÎÏÍÅÒÏךššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ×ÎÕÔÒÅÎÎÑÑ × 100% ÎÏÍÅÒÏךšš |šššššš |+*(16) |šššš šš|šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

| ×ÎÕÔÒÅÎÎÑÑ É ÇÏÒÏÄÓËÁÑ ×š 100%|šššššš |šššššš |+*(16) |šššššš |šššššš |

|ÎÏÍÅÒÏךšššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššš šššššššššššššššššš|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-ššš ×ÎÕÔÒÅÎÎÑÑ,šššš ÇÏÒÏÄÓËÁÑ,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÅÖÄÕÇÏÒÏÄÎÁÑ É ÍÅÖÄÕÎÁÒÏÄÎÁÑ ×|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|100% ÎÏÍÅÒÏךššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ôÅÌÅÆÏÎٚšššššššš ËÏÌÌÅËÔÉ×ÎÏÇÏ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉњš ךšš ÏÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÙÈ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÐÏÍÅÝÅÎÉÑÈ (×ÅÓÔÉÂÀÌÅ) × ËÁÂÉÎÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÉÌÉ ÐÏÄ ÁËÕÓÔÉÞÅÓËÉÍ ËÏÌÐÁËÏÍ: |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÇÏÒÏÄÓËÏÊ, ÍÅÖÄÕÇÏÒÏÄÎÙʚššš |šš +šš | šš+šš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-šš ÇÏÒÏÄÓËÏÊ,šš ÍÅÖÄÕÇÏÒÏÄÎÙÊ,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÅÖÄÕÎÁÒÏÄÎÙʚšššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|3. îÏÍÅÒÎÏÊ ÆÏÎ̚šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|íÅÓÔ × ÏÄÎÏ/Ä×ÕÈÍÅÓÔÎÙÈ ÎÏÍÅÒÁÈ|šš šššš|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÎÅ ÍÅÎÅÅ:ššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- 60%ššššššššššššššššššššššššš |šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |šššš šš|

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- 80%ššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- 100%šššššššššššššššššššššš šš|šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|íÎÏÇÏËÏÍÎÁÔÎÙŚšš ÎÏÍÅÒÁššš ÉÌÉ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÎÏÍÅÒÁ,š ËÏÔÏÒÙŚš ÍÏÇÕԚš ÂÙÔØ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÓÏÅÄÉÎÅÎٚšššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|íÎÏÇÏËÏÍÎÁÔÎÙÅ ÎÏÍÅÒÁššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|íÎÏÇÏËÏÍÎÁÔÎÙÅ ÎÏÍÅÒÁ É ÎÏÍÅÒÁ,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ËÏÔÏÒÙÅ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÓÏÅÄÉÎÅÎٚš |šššššš |šššššš |šš -šš |šššššš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

| ÍÅÎÅŚš 5%šššššš ÏÔ ÏÂÝÅÇÏ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ËÏÌÉÞÅÓÔ×Áššššššššššš ÎÏÍÅÒÏ× -|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÎÏÇÏËÏÍÎÁÔÎÙÅ ÎÏÍÅÒÁššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ðÌÏÝÁÄØ ÎÏÍÅÒÁ ÄÏÌÖÎÁ ÐÏÚ×ÏÌÑÔØ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÇÏÓÔÀšš Ó×ÏÂÏÄÎÏ,ššššš ÕÄÏÂÎÏ É|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÂÅÚÏÐÁÓÎϚššššš ÐÅÒÅÄ×ÉÇÁÔØÓÑ É| šššššš|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ×ÓÅ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅ É|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÅÂÅÌؚššššššššššššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ðÌÏÝÁÄؚ ÎÏÍÅÒÁš (ÎŚš ÕÞÉÔÙ×ÁÑ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÐÌÏÝÁÄؚšš ÓÁÎÕÚÌÁ,šššš ÌÏÄÖÉÉ,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÂÁÌËÏÎÁ), Í2 ÎÅ ÍÅÎÅŚšššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ÏÄÎÏËÏÍÎÁÔÎÏÇÏ| ÏÄÎÏËÏÍÎÁÔÎÏÇÏ |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

| ÏÄÎÏÍÅÓÔÎÏÇÏ |š Ä×ÕÈÍÅÓÔÎÏÇϚ |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|--------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ššššš 9šššššš |šššššš 12šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šššššš |šššššš |

|--------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ššššš 12ššššš |šššššš 15šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šššššš |

|--------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ššššš 14ššššš |šššššš 16šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|îÏÍÅÒÁ,šš ÐÒÅÄÎÁÚÎÁÞÅÎÎÙŚš ÄÌÑ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÐÒÉÅÍÁ ÂÏÌØÛÅÇϚ ÞÉÓÌÁš ÇÏÓÔÅÊ,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÄÏÌÖÎٚšššš ÉÍÅÔؚšššš ÐÌÏÝÁÄØ,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÏÐÒÅÄÅÌÑÅÍÕÀš Éښššš ÒÁÓÞÅÔÁ ÎÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ËÁÖÄÏÇϚ ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÅÇÏ,š Í2šš ÎÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÅÎÅÅ:šššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- 6 -š ÄÌњ ÓÒÅÄÓÔך ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ËÒÕÇÌÏÇÏÄÉÞÎÏÇϚšššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÆÕÎËÃÉÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÑ;ššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš | šššššš|

|- 4,5 - ÄÌÑ ÓÒÅÄÓÔך ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÓÅÚÏÎÎÏÇÏ ÆÕÎËÃÉÏÎÉÒÏ×ÁÎÉњššš |šš +šš |šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|óÁÎÕÚÅÌ ×š ÎÏÍÅÒŚ (ÕÍÙ×ÁÌØÎÉË,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÕÎÉÔÁÚ, ×ÁÎÎÁ ÉÌÉ ÄÕÛ):ššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 25% ÎÏÍÅÒÏךššššššš |šš +šš |šššššš |šššššš |šš šššš|šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 50% ÎÏÍÅÒÏךššššššš |šššššš |šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- 100% ÎÏÍÅÒÏךššš šššššššššššš|šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ðÌÏÝÁÄØ ÓÁÎÕÚÌÁ, Í2 ÎÅ ÍÅÎÅÅ:š |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššš šš|šššššš |šššššš |

|- 1,75šššššššššššššššššššššššš |šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- 2,5ššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššš šššššššššššššššššš|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- 3,8ššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|4. ôÅÈÎÉÞÅÓËÏÅ ÏÓÎÁÝÅÎÉŚššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššš|

|-----------------------------------------------------------------------|

|ïÈÒÁÎÎÁњšššššššš ÓÉÇÎÁÌÉÚÁÃÉÑ,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÜÌÅËÔÒÏÎÎÙŚššššššššš ÚÁÍËÉ ÉÌÉ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|×ÉÄÅÏËÁÍÅÒÙ × ËÏÒÉÄÏÒÁȚšššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ú×ÕËÏÉÚÏÌÑÃÉÑ:ššššš ÐÏ×ÙÛÅÎÎÁÑ,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÏÂÅÓÐÅÞÉ×ÁÀÝÁњš ÕÒÏ×ÅÎؚš ÛÕÍÁ|šššššš | šššššš|šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÅÎÅÅ 35 ä⚚ššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ïÔÏÐÌÅÎÉŚšššššššššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|÷ÅÎÔÉÌÑÔÏÒ (× ÒÁÊÏÎÁÈ Óš ÖÁÒËÉÍ|šš +šš |šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ËÌÉÍÁÔÏÍ)*(17)šššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šš šššš|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ïÈÌÁÖÄÅÎÉŚššššššššššššššš (ÉÌÉ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ËÏÎÄÉÃÉÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÅ) ×ÏÚÄÕÈÁš ÄÌÑ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÑ ÔÅÐÌÏ×ÏÇϚ ËÏÍÆÏÒÔÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššš šš|

|18-25 óš (ך ÒÁÊÏÎÁȚ Ӛ ÖÁÒËÉÍ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ËÌÉÍÁÔÏÍ)*(17)šššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ôÅÒÍÏÓÔÁԚ ÄÌњš ÉÎÄÉ×ÉÄÕÁÌØÎÏÊ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÒÅÇÕÌÉÒÏ×ËÉ ÔÅÍÐÅÒÁÔÕÒٚšššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|5. óÁÎÉÔÁÒÎÙÅ ÏÂßÅËÔÙ ÏÂÝÅÇÏ ÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉњššššššššššššššššššššš šššššššš|

|-----------------------------------------------------------------------|

|ôÕÁÌÅÔÙ:šššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÏÂÝÉÊ ÔÕÁÌÅÔ ÉÚ ÒÁÓÞÅÔÁš ÏÄÉÎ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÎÁ 20š ÞÅÌÏ×ÅË,šš ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÉÈ ×|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÎÏÍÅÒÁȚ ÂÅښ ÔÕÁÌÅÔÁ,ššš ÎÏ ÎÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÅÎÅÅ Ä×ÕÈ ÎÁ ÜÔÁ֚ššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|- ×ÂÌÉÚÉ ÏÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÙÈ ÐÏÍÅÝÅÎÉÊ|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ïÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉŚšššššššš ÔÕÁÌÅÔÏ×:|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|ÔÕÁÌÅÔÎÙÅ ËÁÂÉÎÙ, ÕÍÙ×ÁÌØÎÉ˚ Ó|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÚÅÒËÁÌÏÍ,šššššš ÜÌÅËÔÒÏÒÏÚÅÔËÁ,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÔÕÁÌÅÔÎÁњš šÂÕÍÁÇÁ,šššš ÍÙÌÏ*,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÁÈÒÏ×ÙÅ ÉÌÉ ÂÕÍÁÖÎÙÅ ÐÏÌÏÔÅÎÃÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|(ÉÌÉ ÜÌÅËÔÒÏÐÏÌÏÔÅÎÃÅ),š ËÒÀÞËÉ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÄÌÑ ÏÄÅÖÄÙ, ËÏÒÚÉÎÁ ÄÌÑ ÍÕÓÏÒÁ |šššššš |ššššš š|šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|÷ÁÎÎÁњš ÉÌɚš ÄÕÛÅ×Áњš ÏÂÝÅÇÏ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÉÚ ÒÁÓÞÅÔÁ ÏÄÎÁš ÎÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|30šš ÞÅÌÏ×ÅË,šššš ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÉÈ ×|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÎÏÍÅÒÁÈ ÂÅÚ ×ÁÎÎÙ ÉÌÉ ÄÕÛÁšššš |šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|÷ÁÎÎÁњš ÉÌɚš ÄÕÛÅ×Áњš ÏÂÝÅÇÏ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÉÚ ÒÁÓÞÅÔÁ ÏÄÎÁš ÎÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|20šš ÞÅÌÏ×ÅË,šššš ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÉÈ ×|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÎÏÍÅÒÁÈ ÂÅÚ ×ÁÎÎÙ ÉÌÉ ÄÕÛÁšššš |šššššš |šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ïÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉŚššššššššššš ×ÁÎÎÙÈ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ËÏÍÎÁÔ/ÄÕÛÅ×ÙÈ: ×ÁÎÎÙ,š ÄÕÛÅ×ÙÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ËÁÂÉÎÙ,ššš ÔÕÁÌÅÔÎÁњšš ËÁÂÉÎÁ,|š ššššš|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÕÍÙ×ÁÌØÎÉË Ó ÚÅÒËÁÌÏÍ Éš ÐÏÌËÏÊ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÄÌÑ ÔÕÁÌÅÔÎÙȚ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÎÏÓÔÅÊ,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ËÒÀÞËÉ ÄÌÑ ÏÄÅÖÄÙ, ËÏÒÚÉÎÁš ÄÌÑ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÕÓÏÒÁšššššššššššššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|* äÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÎÁÌÉÞÉÅ ÄÉÓÐÅÎÓÅÒÁ Ó ÖÉÄËÉÍ ÍÙÌÏ͚šššššššššššššššš šššššš|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|6. ïÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÙÅ ÐÏÍÅÝÅÎÉњšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|ïÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÙÅ ÐÏÍÅÝÅÎÉÑ ÄÏÌÖÎÙ ÉÍÅÔؚšššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|ÍÅÂÅÌØ Éš ÄÒÕÇÏŚ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅ,|šššššš |šššššš |šššššš |šš šššš|šššššš |

|ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÅ ÆÕÎËÃÉÏÎÁÌØÎÏÍÕ|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÀ ÐÏÍÅÝÅÎÉњššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ðÌÏÝÁÄØ ÈÏÌÌÁ*(10) ÎÅ ÍÅÎÅÅ :š |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- 9 Í2 ÐÌÀÓ ÐÏ 1 Í2 Éښ ÒÁÓÞÅÔÁ|šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÎÁš ËÁÖÄÙʚ ÎÏÍÅÒ,ššš ÎÁÞÉÎÁÑ Ó|šššššš |šššššš |šššš šš|šššššš |šššššš |

|21-ÇÏ,šš ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁњš ÐÌÏÝÁÄØ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÏÖÅÔ ÎÅ ÐÒÅ×ÙÛÁÔØ 25 Í2šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- 20 Í2 ÐÌÀÓ ÐÏ 1 Í2 ÉÚ ÒÁÓÞÅÔÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÎÁš ËÁÖÄÙʚ ÎÏÍÅÒ,ššš ÎÁÞÉÎÁÑ Ó|šššššš |šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |

|21-ÇÏ,šš ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁњš ÐÌÏÝÁÄØ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÏÖÅÔ ÎÅ ÐÒÅ×ÙÛÁÔØ 40 Í2šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- 30 Í2 ÐÌÀÓ ÐÏ 1 Í2 ÉÚ ÒÁÓÞÅÔÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÎÁš ËÁÖÄÙʚ ÎÏÍÅÒ,ššš ÎÁÞÉÎÁÑ Ó|šššššš |šššššš |šš +šš |šššššš |šššššš |

|21-ÇÏ,šš ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁњš ÐÌÏÝÁÄØ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÏÖÅÔ ÎÅ ÐÒÅ×ÙÛÁÔØ 80 Í2šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- 30 Í2 ÐÌÀÓ ÐÏ 1 Í2 ÉÚ ÒÁÓÞÅÔÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÎÁš ËÁÖÄÙʚ ÎÏÍÅÒ,ššš ÎÁÞÉÎÁÑ Ó|šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šššššš |

|21-ÇÏ,šš ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁњš ÐÌÏÝÁÄØ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÏÖÅÔ ÎÅ ÐÒÅ×ÙÛÁÔØ 120 Í2ššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- 30 Í2 ÐÌÀÓ ÐÏ 1 Í2 ÉÚ ÒÁÓÞÅÔÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÎÁš ËÁÖÄÙʚ ÎÏÍÅÒ,ššš ÎÁÞÉÎÁÑ Ó|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |

|21-ÇÏ,šš ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁњš ÐÌÏÝÁÄØ| šššššš|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÏÖÅÔ ÎÅ ÐÒÅ×ÙÛÁÔØ 160 Í2ššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|óÌÕÖÂÁ ÐÒÉÅÍÁš ɚš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ Ó|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš šššš|

|ÚÏÎÏÊ ÄÌÑ ÏÔÄÙÈÁ É ÏÖÉÄÁÎÉњšš |šš +šš |šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|óÌÕÖÂÁ ÐÒÉÅÍÁš ɚš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ Ó|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÚÏÎÏÊ ÄÌÑ ÏÔÄÙÈÁ ɚ ÏÖÉÄÁÎÉњ Ó|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅʚššššššš ÍÅÂÅÌØÀ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|(ËÒÅÓÌÁ,ššš ÄÉ×ÁÎÙ,šššš ÓÔÕÌØÑ,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÖÕÒÎÁÌØÎÙŚšššššššš ÓÔÏÌÉËÉ), Ó|šššššš |šššššš |šššššš |šššš šš|šššššš |

|ÇÁÚÅÔÁÍÉ, ÖÕÒÎÁÌÁÍɚšššššššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|-šš Ӛš ÐÏÄÁÞÅʚšššš ÎÁÐÉÔËÏ× É|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÕÚÙËÁÌØÎÙÍ ×ÅÝÁÎÉÅÍ šššššššššš|šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ëÏ×ÒÙ,šš ËÏ×ÒÏ×ÏŚš ÉÌɚšš ÉÎÏÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÎÁÐÏÌØÎÏŚš ÐÏËÒÙÔÉŚš ךš ÚÏÎÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÏÔÄÙÈÁšššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|äÅËÏÒÁÔÉ×ÎÏŚšššššš ÏÚÅÌÅÎÅÎÉÅ,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÈÕÄÏÖÅÓÔ×ÅÎÎÙŚšššš ËÏÍÐÏÚÉÃÉÉ,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÕÚÙËÁÌØÎÏÅ ×ÅÝÁÎÉŚšššššššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|éÎÄÉ×ÉÄÕÁÌØÎÙÅ ÓÅÊÆÏ×ÙŚ ÑÞÅÊËÉ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÄÌњššš ÈÒÁÎÅÎÉњšššš ÃÅÎÎÏÓÔÅÊ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÇÏÓÔÅÊ*(18)ššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|çÁÒÄÅÒÏš ×ÂÌÉÚɚš ÏÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÙÈ|šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|ÐÏÍÅÝÅÎÉÊ*(10)šššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|÷ÅÛÁÌËɚšš ךšššššššš ÈÏÌÌÅ É ×|šššššš |š ššššš|šššššš |šššššš |šššššš |

|ÏÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÙÈ ÐÏÍÅÝÅÎÉÑȚšššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |+*(19) |+*(19) |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ðÏÍÅÝÅÎÉÅ (ÞÁÓÔØ ÐÏÍÅÝÅÎÉÑ) ÄÌÑ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÔÅÌÅÐÅÒÅÄÁޚšššššššš |šš +šš |šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ëÏÎÆÅÒÅÎÃ-ÚÁÌ Ó ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÍ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅ͚šššššššššššššššš |ššš ššš|šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|âÉÚÎÅÓ-ÃÅÎÔҚššššš (ÜÌÅËÔÒÏÎÎÙÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÓÒÅÄÓÔ×Áš Ó×ÑÚÉ,š ËÏÐÉÒÏ×ÁÌØÎÁÑ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššš š|

|ÔÅÈÎÉËÁ,ššššššššš ÐÏÍÅÝÅÎÉÑ ÄÌÑ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÐÅÒÅÇÏ×ÏÒÏ×, ËÏÍÐØÀÔÅÒÙ)šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|óÐÏÒÔÉ×ÎÏ-ÏÚÄÏÒÏ×ÉÔÅÌØÎÙÊ ÃÅÎÔÒ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|Ó ÔÒÅÎÁÖÅÒÎÙÍ ÚÁÌÏ͚šššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ðÌÁ×ÁÔÅÌØÎÙÊ ÂÁÓÓÅÊʚšššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ðÌÁ×ÁÔÅÌØÎÙÊ ÂÁÓÓÅÊÎ ÉÌɚ ÓÁÕÎÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|Ó ÍÉÎÉ- ÂÁÓÓÅÊÎÏ͚šššššššššššš |šššššš |šššššš |ššššš š|šš +šš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ëÏ×ÒÏ×ÏŚ ÐÏËÒÙÔÉŚšš (ËÏ×ÒÙ) ×|šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|ËÏÒÉÄÏÒÁȚšššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|íÅÄÉÃÉÎÓËÉÊ ËÁÂÉÎÅԚšššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|íÁÇÁÚÉÎÙ É ÔÏÒÇÏ×ÙÅ ËÉÏÓËɚššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|7. ðÏÍÅÝÅÎÉÑ ÄÌÑ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ ÕÓÌÕÇ ÐÉÔÁÎÉњšššššššššššššššššššššššš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|òÅÓÔÏÒÁʚ ÉÌɚš ÄÒÕÇÉŚšš ÔÉÐÙ|šššššš |šš +šš |šš +šš |šššššš |šššššš |

|ÐÒÅÄÐÒÉÑÔÉÊ ÐÉÔÁÎÉњšššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|òÅÓÔÏÒÁʚšššššššššššššššššššš |šššššš |š ššššš|šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÎÅÓËÏÌØËÏ ÚÁÌÏךšššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ššÂÁÎËÅÔÎÙʚšš ÚÁ̚šš (ÚÁÌÙ),|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|×ÏÚÍÏÖÅʚšš ÔÒÁÎÓÆÏÒÍÉÒÕÅÍÙÊ ×|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ËÏÎÆÅÒÅÎÃ-ÚÁ̚šššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |ššš ššš|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÎÏÞÎÏÊ ËÌÕ (ÂÁÒ)ššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ëÁÆÅ/ÂÁҚššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|8. õÓÌÕÇɚšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|óÌÕÖÂÁ ÐÒÉÅÍÁ -š ËÒÕÇÌÏÓÕÔÏÞÎÙÊ|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|ÐÒÉÅ͚šššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|(÷ ÄÏÍÁÈ ÏÔÄÙÈÁ, ÐÁÎÓÉÏÎÁÔÁȚ É|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÁÎÁÌÏÇÉÞÎÙȚššššššššš ÓÒÅÄÓÔ×ÁÈ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÄÏÐÕÓËÁÅÔÓњ ÎÁÌÉÞÉÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÓÌÕÖÂÙ ÐÒÉÅÍÁ, Ó ËÏÔÏÒÏʚ ÍÏÖÎÏ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|Ó×ÑÚÁÔØÓÑ ËÒÕÇÌÏÓÕÔÏÞÎÏ.šššššš |ššš ššš|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|äÌњš ÓÒÅÄÓÔךšššš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ Ó|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÏËÁÚÁÎÉÅÍ ÏÚÄÏÒÏ×ÉÔÅÌØÎÙÈ ÕÓÌÕÇ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššš š|

|ÄÏÐÕÓËÁÅÔÓњšš ÚÁÍÅÎÁššš ÎÏÞÎÙÈ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÄÅÖÕÒÎÙȚšššššš ÍÅÄÒÁÂÏÔÎÉËÁÍÉ,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÏËÁÚÙ×ÁÀÝÉÍɚššššššš ÎÅÏÔÌÏÖÎÕÀ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÅÄÉÃÉÎÓËÕÀ ÐÏÍÏÝØ)šššššššššš š|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|÷ÒÕÞÅÎÉÅ ËÏÒÒÅÓÐÏÎÄÅÎÃÉÉ ÇÏÓÔÑÍ|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|óÌÕÖÂÁ ÐÏÉÓËÁ ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÉÈ*(15) |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|û×ÅÊÃÁÒ*(15)šššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ðÏÄÎÏӚ ÂÁÇÁÖÁš (Éښšš ÍÁÛÉÎÙ ×|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÎÏÍÅÒ Éš Éښ ÎÏÍÅÒÁš ך ÍÁÛÉÎÕ)|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ËÒÕÇÌÏÓÕÔÏÞÎÏ:šššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÏ*(20)šššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÐÏ ÐÒÏÓØÂŚššššššššššššššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|õÔÒÅÎÎÑÑ ÐÏÂÕÄËÁ (ÐÏ ÐÒÏÓØÂÅ)š |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|åÖÅÄÎÅ×ÎÁњšš ÕÂÏÒËÁšššš ÎÏÍÅÒÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÇÏÒÎÉÞÎÏÊ,šš ×ËÌÀÞÁњš ÚÁÐÒÁ×ËÕ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÐÏÓÔÅÌÅʚššššššššššššššššššššš |šš +šš | šš+šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|÷ÅÞÅÒÎÑÑ ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÁ ÎÏÍÅÒÁšššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|óÍÅÎÁ ÐÏÓÔÅÌØÎÏÇÏ ÂÅÌØÑ:šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÏÄÉÎ ÒÁÚ × ÐÑÔØ ÄÎÅʚššššššš |šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šš šššš|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÏÄÉÎ ÒÁÚ × ÔÒÉ ÄÎњššššššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÅÖÅÄÎÅ×ÎϚšššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš + šš|

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|óÍÅÎÁ ÐÏÌÏÔÅÎÅÃ:šššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÏÄÉÎ ÒÁÚ × ÔÒÉ ÄÎњššššššš šš|šš +šš |šš +šš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÅÖÅÄÎÅ×ÎϚšššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|óÔÉÒËÁ É ÇÌÁÖÅÎÉÅ:šššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÉÓÐÏÌÎÅÎÉÅ × ÔÅÞÅÎÉÅ ÓÕÔÏ˚š |šššššš |šššššš |+*(15) |šš +šš |šš +šš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÜËÓÐÒÅÓÓ-ÏÂÓÌÕÖÉ×ÁÎÉÅ*(15)šš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|çÌÁÖÅÎÉÅ:ššššššššššššššššššššš | šššššš|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÉÓÐÏÌÎÅÎÉÅ × ÔÅÞÅÎÉÅ 1 ÞÁÓÁš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš šššš|

|-šššš ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÉŚššš ÕÔÀÇÁ,|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÇÌÁÄÉÌØÎÏÊ ÄÏÓËɚššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|èÉÍÞÉÓÔËÁ*(15):ššššššššššš šššš|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÉÓÐÏÌÎÅÎÉÅ × ÔÅÞÅÎÉÅ ÓÕÔÏ˚š |šššššš |šššššš |šš +šš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššš šš|šššššš |

|- ÜËÓÐÒÅÓÓ-ÏÂÓÌÕÖÉ×ÁÎÉŚšššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|íÅÌËÉÊ ÒÅÍÏÎÔ ÏÄÅÖÄٚššššššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|á×ÔÏÍÁÔ ÄÌÑ ÞÉÓÔËÉ ÏÂÕ×ɚššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ðÏÞÔÏ×ÙÅ É ÔÅÌÅÇÒÁÆÎÙÅ ÕÓÌÕÇɚ |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ïÔÐÒÁ×ÌÅÎÉŚššš ɚšššš ÄÏÓÔÁ×ËÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ËÏÒÒÅÓÐÏÎÄÅÎÃÉÉ,šššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|ÔÅÌÅËÓÏ×/ÔÅÌÅÆÁËÓÏךšššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|èÒÁÎÅÎÉŚ ÃÅÎÎÏÓÔÅʚš ךš ÓÅÊÆÅ|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÃÉɚšššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|èÒÁÎÅÎÉÅ ÂÁÇÁÖÁššššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ïÂÍÅÎ ×ÁÌÀÔÙ ÉÌÉ ÐÒÉÅÍ ÐÌÁÔÅÖÅÊ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÐÏ ËÒÅÄÉÔÎÙÍ ËÁÒÔÁÍ*(10)šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ïÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ ×ÓÔÒÅޚ ɚ ÐÒÏ×ÏÄÏ×|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|(ך ÁÜÒÏÐÏÒÔÕ,š ÎÁššš ×ÏËÚÁÌÅ É|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|Ô.Ä.)ššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|÷ÙÚÏ× ÔÁËÓɚšššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|áÒÅÎÄÁ (ÐÒÏËÁÔ) Á×ÔÏÍÁÛÉÎٚššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|âÒÏÎÉÒÏ×ÁÎÉŚš É/ÉÌɚšš ÐÒÏÄÁÖÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÂÉÌÅÔÏךš ÎÁšš ÒÁÚÌÉÞÎÙŚš ×ÉÄÙ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÔÒÁÎÓÐÏÒÔÁšššššššššššššššššššš |šš šššš|šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|âÒÏÎÉÒÏ×ÁÎÉŚš É/ÉÌɚšš ÐÒÏÄÁÖÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÂÉÌÅÔÏךšš ךššššššš ÔÅÁÔÒÙ, ÎÁ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššš šš|

|ÓÐÏÒÔÉ×ÎÙÅ,šššššššššš ÚÒÅÌÉÝÎÙÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÍÅÒÏÐÒÉÑÔÉњšššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ôÕÒÉÓÔÓËÉÅ ÕÓÌÕÇÉ:šššššššššš šš|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÔÕÒÉÓÔÓËÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉњšššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÜËÓËÕÒÓÉÉ, ÇÉÄÙ-ÐÅÒÅ×ÏÄÞÉËɚ |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|íÅÄÉÃÉÎÓËÉŚšš ÕÓÌÕÇÉ:ššš ×ÙÚÏ×| šš+šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|ÓËÏÒÏʚš ÐÏÍÏÝÉ,ššš ÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÁÐÔÅÞËÏʚššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|9. õÓÌÕÇÉ ÐÉÔÁÎÉњšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|ïÂÓÌÕÖÉ×ÁÎÉÅ:ššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššš šššš|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ×ÙÂÏÒÁ ÌÀÂÏÇϚ ÉÚ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|×ÁÒÉÁÎÔÏךšššš ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÍÏÇÏ|šššššš |šššššš |+*(10) |šš +šš |šš +šš |

|ÐÉÔÁÎÉÑ (ÚÁ×ÔÒÁË,š Ä×ÕÈÒÁÚÏ×ÏÅ,|šššššš |šššššš |šššššš |šššš šš|šššššš |

|ÔÒÅÈÒÁÚÏ×ÏÅ ÐÉÔÁÎÉÅ)šššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|-ššš ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÉŚšš ÚÁ×ÔÒÁËÁ|šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|(7.00-1 0.00)ššššššš šššššššššš|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ËÒÕÇÌÏÓÕÔÏÞÎÏÅ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÕÓÌÕÇ ÐÉÔÁÎÉÑ*(15)šššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ïÂÓÌÕÖÉ×ÁÎÉÅ × ÎÏÍÅÒÅ:šššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- × ÞÁÓÙ ÚÁ×ÔÒÁËÁššššššššššššš |šššššš |šššššš |+*(10) |šššššš |šššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ËÒÕÇÌÏÓÕÔÏÞÎÏ*(15)šššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|- ÍÅÎÀ ÚÁ×ÔÒÁËÁ × ÎÏÍÅÒÅ*(15)š |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|10. ôÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ Ë ÐÅÒÓÏÎÁÌÕ É ÅÇÏ ÐÏÄÇÏÔÏ×ËŚšššššššššššššššššššššššššš |

|-----------------------------------------------------------------------|

|ðÉÓØÍÅÎÎÙŚšš ÓÔÁÎÄÁÒÔٚššš ÄÌÑ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÐÅÒÓÏÎÁÌÁ,ššššššššš ÆÉËÓÉÒÕÀÝÉÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš šššš|

|ÆÕÎËÃÉÏÎÁÌØÎÙŚ ÏÂÑÚÁÎÎÏÓÔɚš É|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÅ ÐÒÁ×ÉÌÁ ÒÁÂÏÔٚš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|ë×ÁÌÉÆÉËÁÃÉÑ:š ÒÕËÏ×ÏÄÉÔÅÌɚš É|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÐÅÒÓÏÎÁÌ ÄÏÌÖÎÙ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Ï×ÁÔØ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|Ë×ÁÌÉÆÉËÁÃÉÏÎÎÙ͚šš ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|(ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÁÌØÎÙÍ ÓÔÁÎÄÁÒÔÁÍ) Ë|šššššš |šššššš |šššššš |šššš šš|šššššš |

|ÏÓÎÏ×ÎÙÍ ÄÏÌÖÎÏÓÔÑ͚ ÒÁÂÏÔÎÉËÏ×|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÔÕÒÉÓÔÓËÏÊ ÉÎÄÕÓÔÒÉɚ -š ÓÅËÔÏÒ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|"çÏÓÔÉÎÉÃÙ"ššššššššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

|-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|

|÷ÎÅÛÎÉʚššš ×É̚ššš ÐÅÒÓÏÎÁÌÁ:|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|æÏÒÍÅÎÎÁњš ÏÄÅÖÄÁ,šš ÓÌÕÖÅÂÎÙÅ|šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš |

|ÚÎÁÞËɚššššššššššššššššššššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |

+-----------------------------------------------------------------------+

 

ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ôÁÂÌÉÃÁ 2

 

ššš 3. ëÒÉÔÅÒÉÉ ÂÁÌÌØÎÏÊ ÏÃÅÎËÉ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ

šššššššššš ÒÁÚÌÉÞÎÙÈ ËÁÔÅÇÏÒÉÊ Ó ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÏÍ ÎÏÍÅÒÏ× ÂÏÌÅÅ 50

 

+-----------------------------------------------------------------------N

|š Nšš |šššššššššššššššššš ôÒÅÂÏ×ÁÎÉŚššššššššššššššššš |ššš ëÏÌ-×Ϛššš |

| Ð/К |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššš âÁÌÌÏךššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 1šš |šššššššššššššššššššššš 2ššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 1šš |úÄÁÎÉÑ É ÏÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÙÅ ÐÏÍÅÝÅÎÉњššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 1.1š |òÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉŚ ÓÒÅÄÓÔ×Áš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњš ךš ÚÄÁÎÉÉ,|šššššš 6šššššš |

|ššššš |Ñ×ÌÑÀÝÅÍÓњš ÉÓÔÏÒÉËÏ-ÁÒÈÉÔÅËÔÕÒÎÙ͚š ÐÁÍÑÔÎÉËÏÍ| šššššššššššššš|

|ššššš |ÆÅÄÅÒÁÌØÎÏÇÏ ÚÎÁÞÅÎÉњššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|ššššš |òÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉŚ ÓÒÅÄÓÔ×Áš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњš ךš ÚÄÁÎÉÉ,|šššššššššššššš |

|ššššš |Ñ×ÌÑÀÝÅÍÓњš ÉÓÔÏÒÉËÏ-ÁÒÈÉÔÅËÔÕÒÎÙ͚š ÐÁÍÑÔÎÉËÏÍ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÍÅÓÔÎÏÇÏ ÚÎÁÞÅÎÉњššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 4šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 1.2š |÷ÎÅÛÎÉÊ ×ÉÄ (ÆÁÓÁÄ, ÂÁÌËÏÎÙ, ÌÏÄÖÉÉ, ÓÔÁ×ÎÉ):šš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 1.3š |îÁÌÉÞÉŚššš ×ÔÏÒÏÇϚššš ÌÉÆÔÁššššš (ÓÌÕÖÅÂÎÏÇÏ),|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÏÇϚ ÉÓËÌÀÞÉÔÅÌØÎϚ ÄÌњšš ÐÅÒÓÏÎÁÌÁ É|šššššššššššššš |

|ššššš |ÄÏÓÔÁ×ËÉ ÂÁÇÁÖÁšššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 1.4š |îÁÌÉÞÉÅ ÇÏÓÔÅ×ÙÈ ÌÉÆÔÏ×:ššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |2 ÌÉÆÔÁ É ÂÏÌÅŚššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 5šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |1 ÌÉÆԚšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 1.5š |îÁÌÉÞÉÅ ÇÏÓÔÉÎÙÈ (ÓÁÌÏÎÏ×)ššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 1.6š |îÁÌÉÞÉÅ ÜÔÁÖÅÊ (ÎÏÍÅÒÏ×) ÄÌÑ ÎÅËÕÒÑÝÉȚšššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 1.7š |îÁÌÉÞÉÅ ÏÔÄÅÌØÎÏÇÏ ×ÈÏÄÁš Ӛ ÕÌÉÃٚ ך ÒÅÓÔÏÒÁÎ,|šššššš 3šššššš |

|ššššš |ËÁÆÅ ÉÌÉ ÂÁҚšššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 1.8š |ëÁÞÅÓÔ×Ï, ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ ÉÎÔÅÒØÅÒÁ ÈÏÌÌÏ×, ÓÁÌÏÎÏך É|šššššššššššššš |

|ššššš |ÄÒÕÇÉÈ ÏÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÙÈ ÐÏÍÅÝÅÎÉÊ É ÉÈ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÑ |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|1.8.1 |îÁÐÏÌØÎÏÅ ÐÏËÒÙÔÉÅ:šššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššššššš ššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|1.8.2 |óÔÅÎÙ:ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚššššššššššššššššššš ššššššššššššššššš|šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|1.8.3 |úÁÎÁ×ÅÓÉ:šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |šššššššššššššššššššššššš ššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2š ššššš|

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|1.8.4 |ïÓ×ÅÝÅÎÉÅ:šššššššš ššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššš ššššššššššš|

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|1.8.5 |íÅÂÅÌØ:šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚššššššššššššššššššššššššššššššššššš š|šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 1.9š |ðÌÏÝÁÄØ, ÚÁÎÑÔÁÑ ÒÅÓÔÏÒÁÎÁÍÉ, Í2 ÎÅ ÍÅÎÅÅ:ššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 1,8 ÎÁ 1 ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÅÇϚššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 1,6 ÎÁ 1 ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÅÇϚš šššššššššššššššššššššš|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 1,2 ÎÁ 1 ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÅÇϚššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššš šššš|

|ššššš |(ÄÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÕÍÅÎØÛÅÎÉŚ ÄÁÎÎÏÇϚ ÐÏËÁÚÁÔÅÌњ ÎÁ|šššššššššššššš |

|ššššš |20% × ÓÌÕÞÁÅ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÑ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ ×|šššššššššššššš |

|ššššš |ÍÅÓÔÎÏÓÔɚ Ӛ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÙ͚š ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï͚š ÂÌÉÚËÏ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÎÙÈ ÐÒÅÄÐÒÉÑÔÉÊ ÏÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÏÇÏ ÐÉÔÁÎÉÑ)|šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 1.10 |ðÌÏÝÁÄØ, ÚÁÎÑÔÁÑ ÂÁÒÁÍÉ, Í2 ÎÅ ÍÅÎÅÅ:šššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššš šššššššššš|

|ššššš |- 1,8 ÎÁ 1 ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÅÇϚššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 1,3 ÎÁ 1 ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÅÇϚššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- 0,39 ÎÁ 1 ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÅÇϚšššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 2šš |ëÁÞÅÓÔ×Ϛ ɚ ÓÏÓÔÏÑÎÉŚ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉњš ÎÏÍÅÒÎÏÇÏ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÆÏÎÄÁ (× 100% ÎÏÍÅÒÏ×)ššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.1š |îÁÐÏÌØÎÏÅ ÐÏËÒÙÔÉÅ:šššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.2š |íÅÂÅÌØ:šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |šš ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚššššššššššššššš ššššššššššš|šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.3š |úÁÎÁ×ÅÓÉ:šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššš šš|- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |šššššššššššššššššššššššššššššš ššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.4š |ðÏÓÔÅÌØÎÙÅ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÎÏÓÔÉ:ššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚšššššššššššššš ššššššššššššššššššššššš|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 3šš |ôÅÌÅ×ÉÄÅÎÉÅ × ÎÏÍÅÒÁÈ (ÔÅÌÅ×ÉÚÏÒ Ó ËÁÂÅÌØÎÙÍ ÉÌÉ|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ÓÐÕÔÎÉËÏ×Ù͚ ËÁÎÁÌÏ͚ ÄÌњš ×ÎÕÔÒÅÎÎÅÇϚš ÐÏËÁÚÁ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÆÉÌØÍÏ× ÉÌÉ ÁÒÅÎÄÁ ×ÉÄÅÏÍÁÇÎÉÔÏÆÏÎÁ, ×ÉÄÅÏËÁÓÓÅÔ|šššššššššššššš |

|ššššš |× 100% ÎÏÍÅÒÏ×)šššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 4šš |ëÁÞÅÓÔ×Ï, ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÑ ×ÁÎÎÙÈ ËÏÍÎÁԚ |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 4.1š |óÔÅÎÙ, ÐÏÌ:šššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššš šššššš|šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 4.2š |óÁÎÔÅÈÎÉÞÅÓËÏÅ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅ:ššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 4.3š |ëÒÁÎÙ:ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|šš ššš|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššš šššššššššššššššššš|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 4.4š |îÁÌÉÞÉÅ ÔÁÂÕÒÅÔÁ ÉÌÉ ÓÔÕÌØÞÉËÁ × ×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔÅ |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 4.5š |îÁÌÉÞÉŚš ךš ×ÁÎÎŚšš ÓÐÅÃÉÁÌØÎÏÇϚšš ÐÏËÒÙÔÉÑ,|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ÐÒÅÄÏÈÒÁÎÑÀÝÅÇÏ ÏÔ ÐÁÄÅÎÉÑ ÐÒÉ ÓËÏÌØÖÅÎÉɚššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 4.6š |ðÏÄÏÇÒÅ× ÐÏÌÁ × ×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔŚšššššššššššššššš |šššššš 3šš šššš|

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 4.7š |îÁÌÉÞÉÅ ÂÁÎÎÏÊ ÐÒÏÓÔÙÎÉ (ÍÁÈÒÏ×ÏÇÏ ÈÁÌÁÔÁ)ššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 4.8š |óÏÓÔÏÑÎÉÅ ÐÏËÒÙÔÉÑ ÓÔÅÎ × ×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔÅ:šššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššš šššššššššš|

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 4.9š |îÁÌÉÞÉÅ ÂÉÄÜ ÎŚ ÍÅÎÅŚ ÞÅ͚ ך 50%šš ÎÏÍÅÒÏ× (×|šššššš 2šššššš |

|ššššš |×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔÅ)šššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 4.10 |îÁÌÉÞÉÅ ÆÅÎÁ × ×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔÅ × 100 % ÎÏÍÅÒÏךš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 5šš |ôÅÌÅÆÏÎÎÁњš ËÁÂÉÎÁšš (ÔÅÌÅÆÏÎÎÙʚššš Á×ÔÏÍÁÔ) Ó| ÐÏ 1 ÂÁÌÌÕ ÚÁ |

|ššššš |ÍÅÖÄÕÇÏÒÏÄÎÏÊ Ó×ÑÚØÀššššššššššššššššššššššššššš | ËÁÂÉÎÕ, ÎÏ ÎÅ |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šš ÂÏÌÅÅ 4-Țš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššš ÂÁÌÌÏךššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 6šš |ôÅÌÅËÓ ÉÌÉ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÁÑ ÐÏÞÔÁššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 7šš |ôÅÌÅÆÁËӚšššššššššššššššš šššššššššššššššššššššš|šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 8šš |ôÒÁÎÓÐÏÒÔÎÏÅ ÏÂÓÌÕÖÉ×ÁÎÉÅ: ÄÏÓÔÁ×ËÁš ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÉÈ|šššššš 6šššššš |

|ššššš |É ÂÁÇÁÖÁššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššš šššš|

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 9šš |äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÕÓÌÕÇɚššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.1š |îÁÌÉÞÉÅ ÐÁÒÉËÍÁÈÅÒÓËÏÊ (ËÏÓÍÅÔÉÞÅÓËÏÇÏ ÓÁÌÏÎÁ)š |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.2š |îÁÌÉÞÉŚ ÒÅÓÔÏÒÁÎÏ×,š ËÁÆÅ,š ÄÒÕÇÉȚ ÐÒÅÄÐÒÉÑÔÉÊ| ÐÏ 1 ÂÁÌÌÕ ÚÁ |

|ššššš |ÐÉÔÁÎÉњššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššš ËÁÖÄÏŚššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |š ÐÒÅÄÐÒÉÑÔÉŚ |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ÐÉÔÁÎÉÑ, ÎÏ ÎÅ |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ÂÏÌÅÅ 6 ÂÁÌÌÏ× |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.3š |îÁÌÉÞÉŚš ÒÅÓÔÏÒÁÎÁšš ÎÁÃÉÏÎÁÌØÎÏʚššš ËÕÈÎÉ ÉÌÉ|šššššš 5šššššš |

|ššššš |ÓÐÅÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎÎÏÇϚš ÒÅÓÔÏÒÁÎÁšš Ӛš ÆÉÒÍÅÎÎÙÍÉ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÂÌÀÄÁÍɚššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.4š |÷ÒÅÍÑ ÒÁÂÏÔÙ ÐÒÅÄÐÒÉÑÔÉÊ ÐÉÔÁÎÉÑ ÎÅ ÍÅÎÅÅ:ššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 14 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËɚšššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 6šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 12 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËɚšššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 4šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 8 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËɚššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.5š |÷ÒÅÍÑ ÒÁÂÏÔÙ ÂÁÒÏ× ÎÅ ÍÅÎÅÅ:ššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 14 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËɚšššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 8šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššš šššš|

|ššššš |- 12 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËɚšššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 6šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 8 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËɚššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.6š |îÁÌÉÞÉÅ ÐÏÓÔÏÑÎÎÙÈ ÉÌÉ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÔÏÒÇÏ×ÙÈ ÔÏÞÅË | ÐÏ 1 ÂÁÌÌÕ ÚÁ |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ÔÏÒÇÏ×ÕÀ ÔÏÞËÕ,|

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ÎÏ ÎÅ ÂÏÌÅÅ 4-È|

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššš ÂÁÌÌÏךššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.7š |îÁÌÉÞÉÅ ËÁÚÉÎϚšššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.8š |ïÈÒÁÎÑÅÍÁÑ Á×ÔÏÓÔÏÑÎËÁ Ó ÎÅÏÇÒÁÎÉÞÅÎÎÙÍ ×ÒÅÍÅÎÅÍ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÐÁÒËÏ×ËÉ (ËÒÏÍÅ ÍÏÔÅÌÅÊ) Ó ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÏÍ ÍÅÓÔ:ššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 50% ÏÔ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Á ÍÅÓÔ × ÓÒÅÄÓÔ×Å ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ×|šššššššššššššš |

|ššššš |ÚÁËÒÙÔÏÍ ÉÌÉ ÏÔËÒÙÔÏÍ ÐÁÒËÉÎÇÅ ÎÁ ÒÁÓÓÔÏÑÎÉɚ ÄÏ|šššššššššššššš |

|ššššš |100 ͚ ÏԚ ÓÒÅÄÓÔ×Áš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ Ӛ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØÀ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ ÕÓÌÕÇÉ ÐÏÄÁÞÉ Á×ÔÏÍÏÂÉÌÑ;ššššššš |šššššš 6šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 50% ÏÔ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Á ÍÅÓÔ × ÓÒÅÄÓÔ×Å ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ×|šššššššššššššš |

|ššššš |ÐÁÒËÉÎÇÅ ÎÁ ÒÁÓÓÔÏÑÎÉɚ ÄϚ 200š ͚ ÏԚ ÓÒÅÄÓÔ×Á|šššššššššššššš |

|ššššš |ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ×š ÒÁÊÏÎÁȚ (Ë×ÁÒÔÁÌÁÈ,š ÍÅÓÔÁÈ)š ÂÅÚ|šššššššššššššš |

|ššššš |Á×ÔÏÍÏÂÉÌØÎÏÇÏ Ä×ÉÖÅÎÉÑ;ššššššššššššššššššššššš |šššššš 4šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 30% ÏÔ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Á ÍÅÓÔ × ÓÒÅÄÓÔ×Å ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.9š |îÁÌÉÞÉÅ ÐÒÏËÁÔÁ:ššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- Á×ÔÏÔÒÁÎÓÐÏÒÔÁššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ËÕÒÏÒÔÎÏ-ÂÙÔÏ×ÙÈ ÔÏ×ÁÒÏ× É ÉÎ×ÅÎÔÁÒњšššššššš |šššššš 1šš šššš|

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.10 |îÁÌÉÞÉŚ ËÏÍÎÁÔٚ ÐÌÏÝÁÄØÀš ÎŚ ÍÅÎÅŚšš 30 Í2 Ó|šššššššššššššš |

|ššššš |ÅÓÔÅÓÔ×ÅÎÎÙÍ ÏÓ×ÅÝÅÎÉÅÍ ÄÌÑ ÄÅÔÓËÉÈ ÉÇÒ:ššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÐÏÄ ÎÁÂÌÀÄÅÎÉÅ͚ Ë×ÁÌÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÎÎÏÇϚ ÐÅÒÓÏÎÁÌÁ|šššššššššššššš |

|ššššš |(ÎÅ ÍÅÎÅÅ 5 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËÉ)ššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššš šššššššššš|

|ššššš |- ÂÅÚ ÎÁÂÌÀÄÅÎÉÑ Ë×ÁÌÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÎÎÏÇÏ ÐÅÒÓÏÎÁÌÁšš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.11 |îÁÌÉÞÉÅ ÓÅÒ×ÉÓÁ ÄÌÑ ÉÎ×ÁÌÉÄÏךššššššššššššššššš |ššššš 10šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.12 |îÁÌÉÞÉÅ ÐÒÏÞÉÈ ÕÓÌÕÇ (ÁÔÔÒÁËÃÉÏÎÙ,š ÚÁ̚ ÉÇÒÏ×ÙÈ| ÐÏ 1 ÂÁÌÌÕ ÚÁ |

|ššššš |Á×ÔÏÍÁÔÏ×, ÞÉÔÁÌØÎÙÊ ÚÁÌ, ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÙÅ ÕÓÌÕÇÉ,| ÕÓÌÕÇÕ, ÎÏ ÎÅ |

|ššššš |ÜËÓËÕÒÓÉÏÎÎÙÅ ÕÓÌÕÇÉ, ÕÓÌÕÇÉ ÐÅÒÅ×ÏÄÞÉËÁ,š ÏÂÍÅÎ|ÂÏÌÅÅ 6 ÂÁÌÌÏ× |

|ššššš |×ÁÌÀÔÙ É ÄÒÕÇÉÅ)ššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.13 |îÁÌÉÞÉÅ ÚÁÌÁ ÄÌÑ ÆÉÔÎÅÓÁ ÐÌÏÝÁÄØÀ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 30 Í2|šššššš 2šššššš |

|ššššš |Ó ÎÅ ÍÅÎÅÅ 6-ØÀš ÇÉÍÎÁÓÔÉÞÅÓËÉÍɚ ÓÎÁÒÑÄÁÍɚ ÉÌÉ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÔÒÅÎÁÖÅÒÁÍɚššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.14 |îÁÌÉÞÉÅ ÔÅÎÎÉÓÎÏÇÏ ËÏÒÔÁ/4-È ÓÔÅÎÎÏÇÏ ËÏÒÔÁš ÄÌÑ|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ÓË×ÏÛÁ 7 Í È 10͚šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.15 |îÁÌÉÞÉÅ ÐÌÁ×ÁÔÅÌØÎÏÇÏ ÂÁÓÓÅÊÎÁ Ó ÐÌÏÝÁÄØÀ ×ÏÄÎÏÊ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔÉ Í2:šššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 80šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 6šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 60šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 4šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 35šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|šš ššš|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÍÅÎÅÅ 35ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.16 |îÁÌÉÞÉÅ ÓÁÕÎÙ:ššššššššššššššš šššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÁ 6 É ÂÏÌÅÅ ÞÅÌÏ×Å˚šššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÍÅÎÅÅ 6 ÞÅÌÏ×Å˚ššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

+-----------------------------------------------------------------------+

 

ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ôÁÂÌÉÃÁ 3

 

ššš 4. ëÒÉÔÅÒÉÉ ÂÁÌÌØÎÏÊ ÏÃÅÎËÉ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ

šššššššššš ÒÁÚÌÉÞÎÙÈ ËÁÔÅÇÏÒÉÊ Ó ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÏÍ ÎÏÍÅÒÏ× ÍÅÎÅÅ 50

 

+-----------------------------------------------------------------------N

| N/Nš |šššššššššššššššššš ôÒÅÂÏ×ÁÎÉŚššššššššššššššššš | ëÏÌ-×Ï ÂÁÌÌÏ× |

| Ð/К |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 1šš |šššššššššššššššššššššš 2ššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 1šš |òÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉŚš ÓÒÅÄÓÔ×Ášš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњšššš Õ ÍÏÒÑ|šššššššššššššš |

|ššššš |(ÏËÅÁÎÁ),š ÎÁš ÂÅÒÅÇ՚ ÒÅËɚ ÉÌɚš ÅÓÔÅÓÔ×ÅÎÎÏÇÏ|šššššššššššššš |

|ššššš |×ÏÄÏÅÍÁ*(21):šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÐÅÒ×ÁÑ ÌÉÎÉњšššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ×ÔÏÒÁÑ ÌÉÎÉњššššššššš ššššššššššššššššššššššš|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÔÒÅÔØÑ ÌÉÎÉњšššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 2šš |úÄÁÎÉÑ É ÏÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÙÅ ÐÏÍÅÝÅÎÉњššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.1š |òÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉŚ ÓÒÅÄÓÔ×Áš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњš ךš ÚÄÁÎÉÉ,|šššššš 6šššššš |

|ššššš |Ñ×ÌÑÀÝÅÍÓњš ÉÓÔÏÒÉËÏ-ÁÒÈÉÔÅËÔÕÒÎÙ͚š ÐÁÍÑÔÎÉËÏÍ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÆÅÄÅÒÁÌØÎÏÇÏ ÚÎÁÞÅÎÉњššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|ššššš |òÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉŚ ÓÒÅÄÓÔ×Áš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњš ךš ÚÄÁÎÉÉ,|ššš ššššššššššš|

|ššššš |Ñ×ÌÑÀÝÅÍÓњš ÉÓÔÏÒÉËÏ-ÁÒÈÉÔÅËÔÕÒÎÙ͚š ÐÁÍÑÔÎÉËÏÍ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÍÅÓÔÎÏÇÏ ÚÎÁÞÅÎÉњššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 4šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.2š |÷ÎÅÛÎÉÊ ×ÉÄ (ÆÁÓÁÄ, ÂÁÌËÏÎÙ, ÌÏÄÖÉÉ, ÓÔÁ×ÎÉ):šš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÙŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÉŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÙŚšššš šššššššššššššššššššššš|šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.3š |îÁÌÉÞÉÅ ÇÏÓÔÅ×ÙÈ ÌÉÆÔÏךššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.4š |îÁÌÉÞÉÅ ÇÏÓÔÉÎÙÈ (ÓÁÌÏÎÏ×)ššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.5š |îÁÌÉÞÉÅ ÜÔÁÖÅÊ (ÎÏÍÅÒÏ×) ÄÌÑ ÎÅËÕÒÑÝÉȚšššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.6š |ëÁÞÅÓÔ×Ï, ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ ÉÎÔÅÒØÅÒÁ ÈÏÌÌÏ×, ÓÁÌÏÎÏך É|šššššššššššššš |

|ššššš |ÄÒÕÇÉÈ ÏÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÙÈ ÐÏÍÅÝÅÎÉÊ É ÉÈ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÑ |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|2.6.1 |îÁÐÏÌØÎÏÅ ÐÏËÒÙÔÉÅ:šššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|2.6.2 |óÔÅÎÙ:ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|2.6.3 |úÁÎÁ×ÅÓÉ:šššššššššššššššš šššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššš šššš|

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|2.6.4 |ïÓ×ÅÝÅÎÉÅ:ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššš šš3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|2.6.5 |íÅÂÅÌØ:šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 3šš |ëÁÞÅÓÔ×Ϛ ɚ ÓÏÓÔÏÑÎÉŚ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉњš ÎÏÍÅÒÎÏÇÏ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÆÏÎÄÁšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |(× 100% ÎÏÍÅÒÏ×)ššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 3.1š |îÁÐÏÌØÎÏÅ ÐÏËÒÙÔÉÅ:šššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅÅ - ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 3.2š |íÅÂÅÌØ:šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|šš ššš|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššš šššššššššššššššššš|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 3.3š |úÁÎÁ×ÅÓÉ:šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1 šššššš|

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 3.4š |ðÏÓÔÅÌØÎÙÅ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÎÏÓÔÉ:ššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššš šššššššššššššššššššššššššššššš|šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 4šš |ôÅÌÅ×ÉÄÅÎÉÅ × ÎÏÍÅÒÁÈ (ÔÅÌÅ×ÉÚÏÒ Ó ËÁÂÅÌØÎÙÍ ÉÌÉ|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ÓÐÕÔÎÉËÏ×Ù͚ ËÁÎÁÌÏ͚ ÄÌњš ×ÎÕÔÒÅÎÎÅÇϚš ÐÏËÁÚÁ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÆÉÌØÍÏ× ÉÌÉ ÁÒÅÎÄÁ ×ÉÄÅÏÍÁÇÎÉÔÏÆÏÎÁ, ×ÉÄÅÏËÁÓÓÅÔ|šššššššššššššš |

|ššššš |× 100% ÎÏÍÅÒÏ×)šššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššš šššš|

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 5šš |ëÁÞÅÓÔ×Ï, ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÑ ×ÁÎÎÙÈ ËÏÍÎÁԚ |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 5.1š |óÔÅÎÙ, ÐÏÌ:šššššššš šššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššš šššššššššš|

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 5.2š |óÁÎÔÅÈÎÉÞÅÓËÏÅ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅ:ššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 5.3š |ëÒÁÎÙ:ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššš šššššššššššššššššššššš|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 5.4š |îÁÌÉÞÉÅ ÔÁÂÕÒÅÔÁ ÉÌÉ ÓÔÕÌØÞÉËÁ × ×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔÅ |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 5.5š |îÁÌÉÞÉŚš ךš ×ÁÎÎŚšš ÓÐÅÃÉÁÌØÎÏÇϚšš ÐÏËÒÙÔÉÑ,|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ÐÒÅÄÏÈÒÁÎÑÀÝÅÇÏ ÏÔ ÐÁÄÅÎÉÑ ÐÒÉ ÓËÏÌØÖÅÎÉɚššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 5.6š |ðÏÄÏÇÒÅ× ÐÏÌÁ × ×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔŚšššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 5.7š |îÁÌÉÞÉÅ ÂÁÎÎÏÊ ÐÒÏÓÔÙÎÉ (ÍÁÈÒÏ×ÏÇÏ ÈÁÌÁÔÁ)ššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 5.8š |óÏÓÔÏÑÎÉÅ ÐÏËÒÙÔÉÑ ÓÔÅÎ × ×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔÅ:šššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 5.9š |îÁÌÉÞÉÅ ÂÉÄÜ ÎŚ ÍÅÎÅŚ ÞÅ͚ ך 50%šš ÎÏÍÅÒÏ× (×|šššššš 2šššššš |

|ššššš |×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔÅ)šššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 5.10 |îÁÌÉÞÉÅ ÆÅÎÁ × ×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔÅ × 100% ÎÏÍÅÒÏךšš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 6šš |ôÅÌÅÆÏÎÎÁњš ËÁÂÉÎÁšš (ÔÅÌÅÆÏÎÎÙʚššš Á×ÔÏÍÁÔ) Ó| ÐÏ 1 ÂÁÌÌÕ ÚÁ |

|ššššš |ÍÅÖÄÕÇÏÒÏÄÎÏÊ Ó×ÑÚØÀššššššššššššššššššššššššššš | ËÁÂÉÎÕ, ÎÏ ÎÅ |

|ššššš |š šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|šš ÂÏÌÅÅ 4-Țš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššš ÂÁÌÌÏךššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 7šš |ôÅÌÅËÓ ÉÌÉ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÁÑ ÐÏÞÔÁššššššš šššššššššššš|šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 8šš |ôÅÌÅÆÁËӚšššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 9šš |ôÒÁÎÓÐÏÒÔÎÏÅ ÏÂÓÌÕÖÉ×ÁÎÉÅ:ššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|ššššš |ÄÏÓÔÁ×ËÁ ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÉÈ É ÂÁÇÁÖÁšššššššššššššššššš |šššššš 6šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 10š |äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÕÓÌÕÇɚššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 10.1 |÷ÒÅÍÑ ÒÁÂÏÔÙ ÐÒÅÄÐÒÉÑÔÉÊ ÐÉÔÁÎÉÑ ÎÅ ÍÅÎÅÅ:ššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 14 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËɚšššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 6šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 12 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËɚšššš šššššššššššššššššššššššš|šššššš 4šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 8 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËɚššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 10.2 |÷ÒÅÍÑ ÒÁÂÏÔÙ ÂÁÒÏ× ÎÅ ÍÅÎÅÅ:ššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 14 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËɚšššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 8šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 12 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËɚšššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 6šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 8 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËɚššššššš šššššššššššššššššššššš|šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 10.3 |ïÈÒÁÎÑÅÍÁÑ Á×ÔÏÓÔÏÑÎËÁ Ó ÎÅÏÇÒÁÎÉÞÅÎÎÙÍ ×ÒÅÍÅÎÅÍ|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ÐÁÒËÏ×Ëɚšššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššš šššš|

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 10.4 |îÁÌÉÞÉÅ ÓÅÒ×ÉÓÁ ÄÌÑ ÉÎ×ÁÌÉÄÏךššššššššššššššššš |ššššš 10šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 10.5 |îÁÌÉÞÉŚš ÐÒÏÞÉȚš ÕÓÌÕǚš (ÉÇÒÏ×ÙŚšš Á×ÔÏÍÁÔÙ,| ÐÏ 1 ÂÁÌÌÕ ÚÁ |

|ššššš |ÞÉÔÁÌØÎÙʚšš ÚÁÌ,šššš ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÙŚššš ÕÓÌÕÇÉ,| ÕÓÌÕÇÕ, ÎÏ ÎÅ |

|ššššš |ÜËÓËÕÒÓÉÏÎÎÙÅ ÕÓÌÕÇÉ, ÕÓÌÕÇÉ ÐÅÒÅ×ÏÄÞÉËÁ)šššššš |ÂÏÌÅÅ 6 ÂÁÌÌÏ× |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 10.6 |îÁÌÉÞÉÅ ÓÁÕÎÙ:ššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÁ 6 É ÂÏÌÅÅ ÞÅÌÏ×Å˚šššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÍÅÎÅÅ 6 ÞÅÌÏ×Å˚ššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|10.7. |îÁÌÉÞÉŚ ÚÁËÒÙÔÏÇϚ ÐÌÁ×ÁÔÅÌØÎÏÇϚššš ÂÁÓÓÅÊÎÁ Ó|šššššššššššššš |

|ššššš |ÐÌÏÝÁÄØÀ Í2:ššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 150 (ÐÌÏÝÁÄؚ ×ÏÄÎÏʚ ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔɚ ÎÅ|šššššš 6šššššš |

|ššššš |ÍÅÎÅÅ 80)šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 100 (ÐÌÏÝÁÄؚ ×ÏÄÎÏʚ ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔɚ ÎÅ|šššššš 4šššššš |

|ššššš |ÍÅÎÅÅ 60)šššššššššššššššššššššššššššššššš šššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 80š (ÐÌÏÝÁÄؚ ×ÏÄÎÏʚš ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔÉ ÎÅ|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ÍÅÎÅÅ 35)šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÍÅÎÅÅ 35ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 10.8 |îÁÌÉÞÉÅ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ÐÌÁ×ÁÔÅÌØÎÏÇÏ ÂÁÓÓÅÊÎÁ*(21)š Ó|šššššššššššššš |

|ššššš |ÐÏÄÏÇÒÅ×ÁÅÍÏʚš ×ÏÄÏʚšš Ӛššššš ÐÌÏÝÁÄØÀ ×ÏÄÎÏÊ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔÉ Í2:šššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššš šššš|

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 80šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 6šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 60šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 4šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 35šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÍÅÎÅÅ 35ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššš šš1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 10.9 |îÁÌÉÞÉÅ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ÐÌÁ×ÁÔÅÌØÎÏÇÏ ÂÁÓÓÅÊÎÁ*(21)š Ó|šššššššššššššš |

|ššššš |ÎÅÐÏÄÏÇÒÅ×ÁÅÍÏʚš ×ÏÄÏʚš Ӛš ÐÌÏÝÁÄØÀššš ×ÏÄÎÏÊ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔÉ Í2:šššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 80šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 4šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 60šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 35šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÍÅÎÅÅ 35ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

+-----------------------------------------------------------------------+

 

ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ôÁÂÌÉÃÁ 4

 

šššš 5. ëÒÉÔÅÒÉÉ ÂÁÌÌØÎÏÊ ÏÃÅÎËÉ ÄÏÍÏ× ÏÔÄÙÈÁ, ÐÁÎÓÉÏÎÁÔÏ× É ÄÒÕÇÉÈ

šššššššššššššššššššš ÁÎÁÌÏÇÉÞÎÙÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ

 

+-----------------------------------------------------------------------N

| N/Nš |šššššššššššššššššš ôÒÅÂÏ×ÁÎÉŚššššššššššššššššš | ëÏÌ-×Ï ÂÁÌÌÏ× |

| Ð/К |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 1šš |ššššššššššš ššššššššššš2ššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 1šš |òÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉŚš ÓÒÅÄÓÔ×Ášš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњšššš Õ ÍÏÒÑ|šššššššššššššš |

|ššššš |(ÏËÅÁÎÁ),š ÎÁš ÂÅÒÅÇ՚ ÒÅËɚ ÉÌɚš ÅÓÔÅÓÔ×ÅÎÎÏÇÏ|šššššššššššššš |

|ššššš |×ÏÄÏÅÍÁ:ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÐÅÒ×ÁÑ ÌÉÎÉњšššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ×ÔÏÒÁÑ ÌÉÎÉњšššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÔÒÅÔØÑ ÌÉÎÉњšššššššššššššššššššššššš šššššššš|šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 2šš |ðÌÏÝÁÄØ ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÉ (×ËÌÀÞÁÑ ÐÌÏÝÁÄØ ÚÁÓÔÒÏÊËÉ) ×|šššššššššššššš |

|ššššš |ÒÁÓÞÅÔÅ ÎÁ ÏÄÎÏÇÏ ÏÔÄÙÈÁÀÝÅÇÏ Í2:šššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÂÏÌÅÅ 200šššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔ 100 ÄÏ 200šššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔ 50 ÄÏ 100ššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 3šš |îÁÌÉÞÉÅ ÐÁÒËÏ×ÏÊ/ÌÅÓÏÐÁÒËÏ×ÏÊ ÚÏÎÙ ÐÌÏÝÁÄØÀ:ššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÂÏÌÅÅ 10 ÇÁšššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |šššš ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 2 ÇÁšššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÍÅÎÅÅ 1 ÇÁšššššššššššššššššššššššššš ššššššššš|šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 4šš |óÏÓÔÏÑÎÉŚš ÐÁÒËÏ×ÏÇÏ/ÌÅÓÏÐÁÒËÏ×ÏÇϚšš ÈÏÚÑÊÓÔ×Á|šššššššššššššš |

|ššššš |(ÄÅÒÅ×ØÅ×, ËÕÓÔÁÒÎÉËÏ×,š ÄÅËÏÒÁÔÉ×ÎÙȚ ÒÁÓÔÅÎÉÊ,|šššššššššššššš |

|ššššš |ÔÒÁ×ÑÎÏÇÏ ÐÏËÒÏ×Á, ÄÏÒÏÖÅË, ÔÒÏÐÉÎÏË)šššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššš ššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 5šš |òÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉŚ ÓÏÏÒÕÖÅÎÉʚš ÄÌњššš ÒÁÚ×ÌÅÞÅÎÉÊ É|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ÆÉÔÎÅÓÁ ÎÁ ÏÔËÒÙÔÏÍ ×ÏÚÄÕÈŠך ÍÅÓÔÁÈ,š ÎÁÉÂÏÌÅÅ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÕÄÁÌÅÎÎÙȚ ÏԚš ÐÒÉÌÅÇÁÀÝÉȚš ÕÌÉÃ,šššš ÚÄÁÎÉÊ É|šššššššššššššš |

|ššššš |ÔÅÈÎÉÞÅÓËÉÈ ÚÏÎ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 6šš |óÏÓÔÏÑÎÉÅ ÎÁ×ÅÓÏ×, ÂÅÓÅÄÏË:šššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššš šššš|

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 7šš |úÄÁÎÉÑ É ÏÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÙÅ ÐÏÍÅÝÅÎÉњššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 7.1š |òÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉŚ ÓÒÅÄÓÔ×Áš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњš ךš ÚÄÁÎÉÉ,|šššš šš6šššššš |

|ššššš |Ñ×ÌÑÀÝÅÍÓњš ÉÓÔÏÒÉËÏ-ÁÒÈÉÔÅËÔÕÒÎÙ͚š ÐÁÍÑÔÎÉËÏÍ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÆÅÄÅÒÁÌØÎÏÇÏ ÚÎÁÞÅÎÉњššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 7.2š |òÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉŚ ÓÒÅÄÓÔ×Áš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњš ךš ÚÄÁÎÉÉ,|šššššš 4šššššš |

|ššššš |Ñ×ÌÑÀÝÅÍÓњš ÉÓÔÏÒÉËÏ-ÁÒÈÉÔÅËÔÕÒÎÙ͚š ÐÁÍÑÔÎÉËÏÍ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÍÅÓÔÎÏÇÏ ÚÎÁÞÅÎÉњššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 7.3š |òÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ ÎÁš ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÉ|šššššš 3šššššš |

|ššššš |ÉÓÔÏÒÉËÏ-ÁÒÈÉÔÅËÔÕÒÎÙȚššššššššššššš ÐÁÍÑÔÎÉËÏ×,|šššššššššššššš |

|ššššš |ÒÅÌÉÇÉÏÚÎÏ-ËÕÌØÔÏ×ÙȚš ÏÂßÅËÔÏ×,šš ÚÁÐÏ×ÅÄÎÉËÏ×,|šššššššššššššš |

|ššššš |ÇÅÏÇÒÁÆÉÞÅÓËÉÈ ÄÏÓÔÏÐÒÉÍÅÞÁÔÅÌØÎÏÓÔÅʚššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 7.4š |îÁÌÉÞÉÅ ÓÔÉÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ (ÚÁÍÏË,|šššššš 1šššššš |

|ššššš |ÉÚÂÁ, ÀÒÔÁ, ÐÌÁ×ÓÒÅÄÓÔ×Ï É ÄÒ.)šššššššššš šššššš|šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 7.5š |îÁÌÉÞÉÅ ÂÁÌËÏÎÏ× ÉÌÉ ÌÏÄÖÉÊ:ššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- × 100% ÎÏÍÅÒÏךšššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- × 50% ÎÏÍÅÒÏךššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 7.6š |÷ÎÅÛÎÉÊ ×ÉÄ (ÆÁÓÁÄ, ÂÁÌËÏÎÙ, ÌÏÄÖÉÉ, ÓÔÁ×ÎÉ):šš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÙŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|šš ššš|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÉŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÙŚšššššššš šššššššššššššššššš|šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 7.7š |îÁÌÉÞÉŚššš ×ÔÏÒÏÇϚššš ÌÉÆÔÁššššš (ÓÌÕÖÅÂÎÏÇÏ),|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÏÇϚ ÉÓËÌÀÞÉÔÅÌØÎϚ ÄÌњšš ÐÅÒÓÏÎÁÌÁ É|šššššššššššššš |

|ššššš |ÄÏÓÔÁ×ËÉ ÂÁÇÁÖÁšššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 7.8š |îÁÌÉÞÉÅ ÇÏÓÔÅ×ÙÈ ÌÉÆÔÏ×:ššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |2 ÌÉÆÔÁ É ÂÏÌÅŚššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 5šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |1 ÌÉÆԚšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3 šššššš|

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 7.9š |îÁÌÉÞÉÅ ÇÏÓÔÉÎÙÈ (ÓÁÌÏÎÏ×)ššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 7.10 |îÁÌÉÞÉÅ ÜÔÁÖÅÊ (ÎÏÍÅÒÏ×) ÄÌÑ ÎÅËÕÒÑÝÉȚšššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 8šš |ëÁÞÅÓÔ×Ï, ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ ÉÎÔÅÒØÅÒÁ ÈÏÌÌÏ×, ÓÁÌÏÎÏך É|šššššššššššššš |

|ššššš |ÄÒÕÇÉÈ ÏÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÙÈ ÐÏÍÅÝÅÎÉÊ É ÉÈ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÑ |šš šššššššššššš|

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 8.1š |îÁÐÏÌØÎÏÅ ÐÏËÒÙÔÉÅ:šššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 8.2š |óÔÅÎÙ:ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššš šššššššššš|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 8.3 š|úÁÎÁ×ÅÓÉ:šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 8.4š |ïÓ×ÅÝÅÎÉÅ:ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššš šššššššššššššššššššššš|šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 8.5š |íÅÂÅÌØ:šššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššš šššš|

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 9šš |ëÁÞÅÓÔ×Ϛ ɚ ÓÏÓÔÏÑÎÉŚ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉњš ÎÏÍÅÒÎÏÇÏ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÆÏÎÄÁ (× 100% ÎÏÍÅÒÏ×)ššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.1š |îÁÐÏÌØÎÏÅ ÐÏËÒÙÔÉÅ:šššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.2š |íÅÂÅÌØ:šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.3š |úÁÎÁ×ÅÓÉ:šššššššššššššššš šššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššš šššš|

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 9.4š |ðÏÓÔÅÌØÎÙÅ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÎÏÓÔÉ:ššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššš šš3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 10š |ôÅÌÅ×ÉÄÅÎÉÅ × ÎÏÍÅÒÁÈ (ÔÅÌÅ×ÉÚÏÒ Ó ËÁÂÅÌØÎÙÍ ÉÌÉ|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ÓÐÕÔÎÉËÏ×Ù͚ ËÁÎÁÌÏ͚ ÄÌњš ×ÎÕÔÒÅÎÎÅÇϚš ÐÏËÁÚÁ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÆÉÌØÍÏ× ÉÌÉ ÁÒÅÎÄÁ ×ÉÄÅÏÍÁÇÎÉÔÏÆÏÎÁ, ×ÉÄÅÏËÁÓÓÅÔ|šššššššššššššš |

|ššššš |× 100% ÎÏÍÅÒÏ×)šššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 11š |ëÁÞÅÓÔ×Ï, ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÑ ×ÁÎÎÙÈ ËÏÍÎÁԚ |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 11.1 |óÔÅÎÙ, ÐÏÌ:šššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššš šššššššššššššššššššššš|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 11.2 |óÁÎÔÅÈÎÉÞÅÓËÏÅ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅ:ššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššš šš1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 11.3 |ëÒÁÎÙ:ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšš šššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 11.4 |îÁÌÉÞÉÅ ÔÁÂÕÒÅÔÁ ÉÌÉ ÓÔÕÌØÞÉËÁ × ×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔÅ |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 11.5 |îÁÌÉÞÉŚš ךš ×ÁÎÎŚšš ÓÐÅÃÉÁÌØÎÏÇϚšš ÐÏËÒÙÔÉÑ,|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ÐÒÅÄÏÈÒÁÎÑÀÝÅÇÏ ÏÔ ÐÁÄÅÎÉÑ ÐÒÉ ÓËÏÌØÖÅÎÉɚššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 11.6 |ðÏÄÏÇÒÅ× ÐÏÌÁ × ×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔŚšššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 11.7 |îÁÌÉÞÉÅ ÂÁÎÎÏÊ ÐÒÏÓÔÙÎÉ (ÍÁÈÒÏ×ÏÇÏ ÈÁÌÁÔÁ)ššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 11.8 |îÁÌÉÞÉÅ ÆÅÎÁ × ×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔÅ × 100% ÎÏÍÅÒÏךšš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 12š |ôÅÌÅÆÏÎÎÁњš ËÁÂÉÎÁšš (ÔÅÌÅÆÏÎÎÙʚššš Á×ÔÏÍÁÔ) Ó| ÐÏ 1 ÂÁÌÌÕ ÚÁ |

|ššššš |ÍÅÖÄÕÇÏÒÏÄÎÏÊ Ó×ÑÚØÀššššššššššššššššššššššššššš | ËÁÂÉÎÕ, ÎÏ ÎÅ |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šš ÂÏÌÅÅ 4-Țš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššš ÂÁÌÌÏ× šššš|

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 13š |õÓÌÕÇɚš Ó×ÑÚÉ:šš ÔÅÌÅÆÏÎ,šš ÐÏÞÔÁ,ššš ÔÅÌÅÇÒÁÆ,|šššššš 1šššššš |

|ššššš |ÔÅÌÅÆÁËÓ, ÜÌÅËÔÒÏÎÎÁÑ ÐÏÞÔÁšššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 14š |ôÒÁÎÓÐÏÒÔÎÏÅ ÏÂÓÌÕÖÉ×ÁÎÉÅ: ÄÏÓÔÁ×ËÁš ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÉÈ|šššššš 6šššššš |

|ššššš |É ÂÁÇÁÖÁššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 15š |õÓÌÕÇÉ ÐÉÔÁÎÉњšššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 15.1 |îÁÌÉÞÉŚ ÒÅÓÔÏÒÁÎÏ×,š ËÁÆÅ,š ÄÒÕÇÉȚ ÐÒÅÄÐÒÉÑÔÉÊ| ÐÏ 1 ÂÁÌÌÕ ÚÁ |

|ššššš |ÐÉÔÁÎÉњššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššš|ššš ËÁÖÄÏŚššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |š ÐÒÅÄÐÒÉÑÔÉŚ |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ÐÉÔÁÎÉÑ, ÎÏ ÎÅ |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ÂÏÌÅÅ 6 ÂÁÌÌÏ× |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 15.2 |ïÂÓÌÕÖÉ×ÁÎÉÅ:šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- "Û×ÅÄÓËÉÊ ÓÔÏÌ"šššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 5šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- "Á ÌÑ ËÁÒÔ"šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 4šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ×ÙÂÏÒ ÍÅÎÀ ÐÒÉ ÐÏÌÎÏÍ ÐÁÎÓÉÏΊɚ ÐÏÌÕÐÁÎÓÉÏÎÅ|šššššššššššššš |

|ššššš |×Ï ×ÒÅÍÑ ÏÂÅÄÁ ÉÌÉ ÕÖÉÎÁ:šššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÍÅÎÀ ÉÚ ÞÅÔÙÒÅÈ ÂÌÀÄ - ×ÙÂÏҚ ËÁ˚ ÍÉÎÉÍÕ͚ ÉÚ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÔÒÅÈ ÏÓÎÏ×ÎÙÈ ÂÌÀÄ, Ä×ÕÈ ÚÁËÕÓÏË É Ä×ÕÈ ÄÅÓÅÒÔÏ×|šššššššššššššš |

|ššššš |(ÄÌњšš ÓÒÅÄÓÔךšš ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњšš Ӛššš ÏËÁÚÁÎÉÅÍ|šššššššššš šššš|

|ššššš |ÌÅÞÅÂÎÏ-ÏÚÄÏÒÏ×ÉÔÅÌØÎÙȚ ÕÓÌÕǚ ÄÏÐÕÓËÁÅÔÓњš ×Ï|šššššššššššššš |

|ššššš |×ÒÅÍњ ÏÂÅÄÁš ÄÉÅÔÉÞÅÓËÏŚ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÏŚšš ÍÅÎÀ Ó|šššššššššššššš |

|ššššš |×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØÀ ÚÁÍÅÎÙ ÂÌÀÄ)šššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÍÅÎÀ ÉÚ ÞÅÔÙÒÅÈ ÂÌÀÄ - ×ÙÂÏҚ ËÁ˚ ÍÉÎÉÍÕ͚ ÉÚ|šššššššššššššš |

|ššššš |Ä×ÕÈ ÏÓÎÏ×ÎÙÈ ÂÌÀ̚ššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 15.3 |îÁÐÉÔËÉ:ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš -šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÂÓÌÕÖÉ×ÁÎÉÅ ÎÁÐÉÔËÁÍÉ ÎÁ ÜÔÁÖŚ ÎŚ ÍÅÎÅŚ 16|šššššššššššššš |

|ššššš |ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËÉ ÉÌÉ ÍÉÎÉ-ÂÁÒ × 100% ÎÏÍÅÒÏךššššš |šššššš 6šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |-šš ÏÂÓÌÕÖÉ×ÁÎÉŚš ÎÁÐÉÔËÁÍɚšš ÎÁššš ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÉ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÐÁÎÓÉÏÎÁÔÁ, ÄÏÍÁ ÏÔÄÙÈÁ É ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ Ó|šššššššššššššš |

|ššššš |ÏËÁÚÁÎÉÅ͚š ÌÅÞÅÂÎÏ-ÏÚÄÏÒÏ×ÉÔÅÌØÎÙȚššš ÕÓÌÕÇ ÎÅ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÍÅÎÅÅ:ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 16 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËɚšššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 6šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- 12 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËɚšššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 4šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |-š Á×ÔÏÍÁԚ ÄÌњ ÎÁÐÉÔËÏךš ÉÌɚš ËÒÕÇÌÏÓÕÔÏÞÎÁÑ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÐÒÏÄÁÖÁšš ÎÁÐÉÔËÏךš ÎÁšš ÔÅÒÒÉÔÏÒÉɚšš ÓÒÅÄÓÔ×Á|šššššššššššššš |

|ššššš |ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњšššššššššššššš šššššššššššššššššššššš|šššššš 6šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 16š |äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÕÓÌÕÇɚššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 16.1 |îÁÌÉÞÉÅ ÐÁÒÉËÍÁÈÅÒÓËÏÊ (ËÏÓÍÅÔÉÞÅÓËÏÇÏ ÓÁÌÏÎÁ)š |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

| 16.2 |îÁÌÉÞÉÅ ÐÏÓÔÏÑÎÎÙÈ ÉÌÉ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÔÏÒÇÏ×ÙÈ ÔÏÞÅË | ÐÏ 1 ÂÁÌÌÕ ÚÁ |

|ššššš |ššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššš|ÔÏÒÇÏ×ÕÀ ÔÏÞËÕ,|

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ÎÏ ÎÅ ÂÏÌÅÅ 4-È|

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššš ÂÁÌÌÏךššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 16.3 |ïÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ ÓÐÅÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎÎÏÇϚ ÏÔÄÙÈÁš (ÏÈÏÔÁ,|ÐÏ ÏÄÎÏÍÕ ÂÁÌÌÕ|

|ššššš |ÒÙÂÁÌËÁ É ÄÒ.)ššššššššššššššššššššššššššššššššš |ÚÁ ËÁÖÄÙÊ ×ÉÄ, |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš | ÎÏ ÎÅ ÂÏÌÅÅ 4 |

|ššššš |ššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššš|ššš ÂÁÌÌÏךššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 16.4 |îÁÌÉÞÉÅ:ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |-š ÚÁËÒÙÔÏÇϚ ÔÅÎÎÉÓÎÏÇϚš ËÏÒÔÁ/ÞÅÔÙÒÅÈÓÔÅÎÎÏÇÏ|šššššššššššššš |

|ššššš |ËÏÒÔÁ ÄÌÑ ÓË×ÏÛÁ ÒÁÚÍÅÒÏÍ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 7x10 Í.ššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÐÌÏÝÁÄÏË ÄÌÑ ÔÅÎÎÉÓÁ, ÇÏÌØÆÁ, ÆÕÔÂÏÌÁ É ÐÒ.šš |ÐÏ ÏÄÎÏÍÕ ÂÁÌÌÕ|

|ššššš |ššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|šš ÚÁ ËÁÖÄÕÀšš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ÐÌÏÝÁÄËÕ, ÎÏ ÎÅ|

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ÂÏÌÅÅ 6 ÂÁÌÌÏ× |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 16.5 |îÁÌÉÞÉŚ ÔÅÒÒÅÎËÕÒÁš (ÐÅÛÅÈÏÄÎÏÇϚššš ÍÁÒÛÒÕÔÁ Ó|šššššš 1šššššš |

|ššššš |ÒÁÚÍÅÔËÏÊ ÒÁÓÓÔÏÑÎÉÑ)šššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 16.6 |îÁÌÉÞÉÅ ×ÅÌÏÓÉÐÅÄÎÏÊ ÄÏÒÏÖËÉ ÄÌÑ ×ÅÌÏÐÒÏÇÕÌÏ˚š |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 16.7 |îÁÌÉÞÉŚ ÚÁËÒÙÔÏÇϚ ÐÌÁ×ÁÔÅÌØÎÏÇϚššš ÂÁÓÓÅÊÎÁ Ó|šššššššššš šššš|

|ššššš |ÐÌÏÝÁÄØÀ Í2:ššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 150 (ÐÌÏÝÁÄؚ ×ÏÄÎÏʚ ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔɚ ÎÅ|šššššš 6šššššš |

|ššššš |ÍÅÎÅÅ 80)šššššššššš šššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 100 (ÐÌÏÝÁÄؚ ×ÏÄÎÏʚ ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔɚ ÎÅ|šššššš 4šššššš |

|ššššš |ÍÅÎÅÅ 60)šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššš šššššššššš|

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 80š (ÐÌÏÝÁÄؚ ×ÏÄÎÏʚš ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔÉ ÎÅ|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ÍÅÎÅÅ 35)šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÍÅÎÅÅ 35ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 16.8 |îÁÌÉÞÉŚ ÏÔËÒÙÔÏÇϚ ÐÌÁ×ÁÔÅÌØÎÏÇϚššš ÂÁÓÓÅÊÎÁ Ó|šššššš *šššššš |

|ššššš |ÐÏÄÏÇÒÅ×ÁÅÍÏʚš ×ÏÄÏʚšš Ӛššššš ÐÌÏÝÁÄØÀ ×ÏÄÎÏÊ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔÉ Í2:šššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 80šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 6šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 60šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 4šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 35šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÍÅÎÅÅ 35ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 16.9 |îÁÌÉÞÉŚ ÏÔËÒÙÔÏÇϚ ÐÌÁ×ÁÔÅÌØÎÏÇϚššš ÂÁÓÓÅÊÎÁ Ó|šššššššššššššš |

|ššššš |ÎÅÐÏÄÏÇÒÅ×ÁÅÍÏʚš ×ÏÄÏʚš Ӛš ÐÌÏÝÁÄØÀššš ×ÏÄÎÏÊ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔÉ Í2:šššššššššš šššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 80šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 4šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššš šššš|

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 60šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ 35šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÍÅÎÅÅ 35ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|16.10 |îÁÌÉÞÉŚ ÐÒÏËÁÔÁ:š Á×ÔÏÔÒÁÎÓÐÏÒÔÁ,šššš ×ÏÄÎÏÇÏ É|šššš šš1šššššš |

|ššššš |×ÏÄÏÍÏÔÏÒÎÏÇϚšššš ÔÒÁÎÓÐÏÒÔÁ,ššššš ËÁÔÁÍÁÒÁÎÏ×,|šššššššššššššš |

|ššššš |ÁË×ÁÌÁÎÇÏ×; ÖÉ×ÏÔÎÙÈ (ÌÏÛÁÄÉ, ×ÅÒÂÌÀÄÙ,š ÓÏÂÁÞØÉ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÕÐÒÑÖËÉ); ËÕÒÏÒÔÎÏ-ÂÙÔÏ×ÙÈ ÔÏ×ÁÒÏ× É ÉÎ×ÅÎÔÁÒÑ É|šššššššššššššš |

|ššššš |ÐÒ.šššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|16.11 |îÁÌÉÞÉÅ ËÏÍÎÁÔٚ ÄÌњ ÄÅÔÓËÉȚ ÉÇҚš ÐÌÏÝÁÄØÀ ÎÅ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÍÅÎÅÅ 30 Í2 Ó ÅÓÔÅÓÔ×ÅÎÎÙÍ ÏÓ×ÅÝÅÎÉÅÍ:ššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÐÏÄ ÎÁÂÌÀÄÅÎÉÅ͚ Ë×ÁÌÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÎÎÏÇϚ ÐÅÒÓÏÎÁÌÁ|šššššššššššššš |

|ššššš |(ÎÅ ÍÅÎÅÅ 5 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËÉ)ššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÂÅÚ ÎÁÂÌÀÄÅÎÉÑ Ë×ÁÌÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÎÎÏÇÏ ÐÅÒÓÏÎÁÌÁšš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|16.12 |îÁÌÉÞÉÅ ÄÅÔÓËÏÊ ÉÇÒÏ×ÏÊ ÐÌÏÝÁÄËÉ:šššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÐÏÄ ÎÁÂÌÀÄÅÎÉÅ͚ Ë×ÁÌÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÎÎÏÇϚ ÐÅÒÓÏÎÁÌÁ|šššššššššššššš |

|ššššš |(ÎÅ ÍÅÎÅÅ 5 ÞÁÓÏ× × ÓÕÔËÉ)ššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÂÅÚ ÎÁÂÌÀÄÅÎÉÑ Ë×ÁÌÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÎÎÏÇÏ ÐÅÒÓÏÎÁÌÁšš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|16.13 |îÁÌÉÞÉÅ ÐÒÏÞÉÈ ÕÓÌÕÇ (ÁÔÔÒÁËÃÉÏÎÙ,š ÚÁ̚ ÉÇÒÏ×ÙÈ| ÐÏ 1 ÂÁÌÌÕ ÚÁ |

|ššššš |Á×ÔÏÍÁÔÏ×, ÞÉÔÁÌØÎÙÊ ÚÁÌ, ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÙÅ ÕÓÌÕÇÉ,| ÕÓÌÕÇÕ, ÎÏ ÎÅ |

|ššššš |ÜËÓËÕÒÓÉÏÎÎÙÅ ÕÓÌÕÇÉ, ÕÓÌÕÇÉ ÐÅÒÅ×ÏÄÞÉËÁ,š ÏÂÍÅÎ|ÂÏÌÅÅ 6 ÂÁÌÌÏ× |

|ššššš |×ÁÌÀÔÙ É ÄÒ.)šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššš šššš|

|------+------------------------------------------------+---------------|

|16.14 |îÁÌÉÞÉÅ ÚÁÌÁ ÄÌÑ ÆÉÔÎÅÓÁ, ÐÌÏÝÁÄØÀ ÎŚ ÍÅÎÅŚ 30|šššššš 2šššššš |

|ššššš |Í2 Ó ÎÅ ÍÅÎÅŚ 6-ÔØÀš ÇÉÍÎÁÓÔÉÞÅÓËÉÍɚ ÓÎÁÒÑÄÁÍÉ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÉÌÉ ÔÒÅÎÁÖÅÒÁÍɚššš šššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|16.15 |îÁÌÉÞÉÅ ÓÁÕÎÙ:ššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššš šššššššššš|

|ššššš |- ÎÁ 6 É ÂÏÌÅÅ ÞÅÌÏ×Å˚šššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÍÅÎÅÅ 6 ÞÅÌÏ×Å˚ššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|16.16 |ïÂÝÉÊ/ËÏÓÍÅÔÉÞÅÓËÉÊ ÍÁÓÓÁ֚šššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 17š |ïÈÒÁÎÑÅÍÁÑ Á×ÔÏÓÔÏÑÎËÁ Ó ÎÅÏÇÒÁÎÉÞÅÎÎÙÍ ×ÒÅÍÅÎÅÍ|šššššš 1šššššš |

|ššššš |ÐÁÒËÏ×Ëɚšššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 18š |îÁÌÉÞÉÅ ÓÅÒ×ÉÓÁ ÄÌÑ ÉÎ×ÁÌÉÄÏךššššššššššššššššš |ššššš 10šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 19š |ïÚÄÏÒÏ×ÉÔÅÌØÎÙÅ ÕÓÌÕÇɚšššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 19.1 |îÁÌÉÞÉÅ ÏÚÄÏÒÏ×ÉÔÅÌØÎÙÈ ÐÒÏÃÅÄÕÒ:šššššššššššššš |ÐÏ ÏÄÎÏÍÕ ÂÁÌÌÕ|

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš | ÚÁ ËÁÖÄÙÊ ×ÉÄ |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ÌÅÞÅÎÉÑ, ÎÏ ÎÅ |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ÂÏÌÅÅ 6 ÂÁÌÌÏ× |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 19.2 |îÁÌÉÞÉŚš ÐÒÉÒÏÄÎÙȚš ÆÁËÔÏÒÏךš ÄÌњšš ÏËÁÚÁÎÉÑ|šššššš 1šššššš |

|ššššš |ÏÚÄÏÒÏ×ÉÔÅÌØÎÙÈ ÕÓÌÕǚššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 19.3 |îÁÌÉÞÉŚšš ÓÏ×ÒÅÍÅÎÎÏÇϚššššššš ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÑ ÄÌÑ|šššššš 6šššššš |

|ššššš |ÏÚÄÏÒÏ×ÉÔÅÌØÎÙÈ ÐÒÏÃÅÄÕÒ (ÎÅ ÍÅÎÅÅ 40% ÏÔ ÏÂÝÅÇÏ|šššššššššššššš |

|ššššš |ËÏÌ-×Áš ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉњ Ӛ ÄÁÔÏʚš ÉÚÇÏÔÏ×ÌÅÎÉÑ ÎÅ|šššš šššššššššš|

|ššššš |ÂÏÌÅÅ ÐÑÔÉÌÅÔÎÅÊ ÄÁ×ÎÏÓÔÉ)ššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 19.4 |îÁÌÉÞÉÅ ËÁÂÉÎÅÔÏ× ÂÁÌØÎÅÏÇÒÑÚÅ×ÙÈ ÐÒÏÃÅÄÕҚšššš |ÐÏ ÏÄÎÏÍÕ ÂÁÌÌÕ|

|ššššš |ššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššš|šš ÚÁ ËÁÖÄÕÀšš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš | ÐÒÏÃÅÄÕÒÕ, ÎÏ |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |š ÎÅ ÂÏÌÅÅ 6šš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššš ÂÁÌÌÏךššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 19.5 |îÁÌÉÞÉÅ ËÁÂÉÎÅÔÏ× ÐÒÏÃÅÄÕÒ ÔÁÌÁÓÓÏÔÅÒÁÐÉɚššššš |ÐÏ ÏÄÎÏÍÕ ÂÁÌÌÕ|

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šš ÚÁ ËÁÖÄÕÀšš |

|ššššš |ššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš| ÐÒÏÃÅÄÕÒÕ, ÎÏ |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |š ÎÅ ÂÏÌÅÅ 6šš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššš ÂÁÌÌÏךššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 19.6 |îÁÌÉÞÉŚš ËÁÂÉÎÅÔÏךšš ÐÒÏÞÉȚšš ÏÚÄÏÒÏ×ÉÔÅÌØÎÙÈ|ÐÏ ÏÄÎÏÍÕ ÂÁÌÌÕ|

|ššššš |ÐÒÏÃÅÄÕҚšššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šš ÚÁ ËÁÖÄÕÀšš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššš| ÐÒÏÃÅÄÕÒÕ, ÎÏ |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |š ÎÅ ÂÏÌÅÅ 6šš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššš ÂÁÌÌÏךššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 19.7 |ë×ÁÌÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÎÎÁњššššš ÍÅÄÉÃÉÎÓËÁњššššš ÐÏÍÏÝØ|šššššš 2šššššš |

|ššššš |(ËÏÎÓÕÌØÔÁÃÉÉ) ×ÒÁÞÁ ÓÐÅÃÉÁÌÉÓÔÁššššššššššššššš |šššššššššššššš |

+-----------------------------------------------------------------------+

 

šššš óÎÏÓËÉ Ë ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÀ 1 :

šššš *(1) óÕÍÍÁÒÎÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÂÁÌÌÏ× ÐÏ ÐÕÎËÔÁÍ 1.2, 1.3,š 1.8.1.-1.8.5,

2.1.-2.4, 4.1.-4.3, 4.7, 4.8. ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 45 ÂÁÌÌÏ×;

šššš *(2)š óÕÍÍÁÒÎÏŚ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ϛ ÂÁÌÌÏך ÐϚ ÐÕÎËÔÁ͚ 1.2,š 1.8.1-1.8.5,

2.1-2.4, 4.1-4.3, 4.8 ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 29 ÂÁÌÌÏ×;

šššš *(3)š óÕÍÍÁÒÎÏŚ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ϛ ÂÁÌÌÏך ÐϚ ÐÕÎËÔÁ͚ 1.2,š 1.8.1-1.8.5,

2.1.-2.4, 4.1-4.3, 4.8 ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 19 ÂÁÌÌÏ×;

šššš *(4)š óÕÍÍÁÒÎÏŚ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ϛ ÂÁÌÌÏך ÐϚ ÐÕÎËÔÁ͚ 1.2,š 1.8.1-1.8.5,

2.1-2.4, 4.1-4.3, 4.8 ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 15 ÂÁÌÌÏ×;

šššš *(5)š óÕÍÍÁÒÎÏŚ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ϛ ÂÁÌÌÏך ÐϚ ÐÕÎËÔÁ͚ 1.2,š 1.8.1-1.8.5,

2.1-2.4, 4.1-4.3, 4.7, 4.8 ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 43 ÂÁÌÌÏ×;

šššš *(6) óÕÍÍÁÒÎÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÂÁÌÌÏ× ÐÏ ÐÕÎËÔÁÍ 7.6, 8.1-8.5,š 9.1.-9.4,

11.1-11.3, 11.7, 11.8, 13, 15.2 ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 45 ÂÁÌÌÏ×;

šššš *(7) óÕÍÍÁÒÎÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÂÁÌÌÏ× ÐÏ ÐÕÎËÔÁÍ 7.6.š 8.1-8.5,š 9.1-9.4,

11.1-11.3, 13 ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 29 ÂÁÌÌÏ×;

šššš *(8) óÕÍÍÁÒÎÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÂÁÌÌÏ× ÐÏ ÐÕÎËÔÁÍ 7.6,š 8.1-8.5,š 9.1-9.4,

11.1-11.3, 13 ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 19 ÂÁÌÌÏ×;

šššš *(9) óÕÍÍÁÒÎÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÂÁÌÌÏ× ÐÏ ÐÕÎËÔÁÍ 7.6,š 8.1-8.5,š 9.1-9.4,

11.1-11.3, 13 ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 15 ÂÁÌÌÏ×;

šššš *(10) ôÒÅÂÏ×ÁÎÉÅ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓњ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙ͚ ÄÌњ ÇÏÓÔÉÎÉÚ ɚ ÄÒÕÇÉÈ

ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ Ó ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÏÍ ÎÏÍÅÒÏ× ÍÅÎÅÅ 50;

šššš *(11) ðÒÉ ÎÁÌÉÞÉÉ ÒÅÓÔÏÒÁÎÁ (ËÁÆÅ, ÂÁÒÁ É ÐÒ.), ËÒÏÍÅ ÄÏÍÏך ÏÔÄÙÈÁ,

ÐÁÎÓÉÏÎÁÔÏ× É ÄÒÕÇÉÈ ÁÎÁÌÏÇÉÞÎÙÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ;

šššš *(12)š ôÒÅÂÏ×ÁÎÉŚ ÎŚ Ñ×ÌÑÅÔÓњš ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙ͚š ÐÒɚš ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÉ

Á×ÁÒÉÊÎÏÇÏ ÜÎÅÒÇÏÓÎÁÂÖÅÎÉÑ;

šššš *(13) ÷ ÒÁÊÏÎÁÈ, ÇÄÅ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ÇÁÒÁÎÔÉÑ ËÁÞÅÓÔ×Á ÐÉÔØÅ×ÏÊ ×ÏÄÙ;

šššš *(14) ôÒÅÂÏ×ÁÎÉÅ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓњ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙ͚ ך ÓÌÕÞÁŚ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ

ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÌÉÆÔÁ ÐϚ ÔÅÈÎÉÞÅÓËÉ͚ ÐÒÉÞÉÎÁ͚ (ÐÒɚ ÎÁÌÉÞÉɚ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÌØÎÏÇÏ

ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÑ). ðÒÉ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÉ ÌÉÆÔÁ ÏÂÅÓÐÅÞÉ×ÁÅÔÓњ ÂÅÓÐÌÁÔÎÁњ ÄÏÓÔÁ×ËÁ

ÂÁÇÁÖÁ;

šššš *(15) ôÒÅÂÏ×ÁÎÉŚ ÎŚ Ñ×ÌÑÅÔÓњ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙ͚ ÄÌњ ËÏÔÔÅÄÖÅÊ,š ÄÏÍÏ×

ÏÔÄÙÈÁ, ÐÁÎÓÉÏÎÁÔÏ× É ÄÒÕÇÉÈ ÁÎÁÌÏÇÉÞÎÙÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ;

šššš *(16) ÷ ÄÏÍÁÈ ÏÔÄÙÈÁ, ÐÁÎÓÉÏÎÁÔÁȚ ɚ ÄÒÕÇÉȚ ÁÎÁÌÏÇÉÞÎÙȚ ÓÒÅÄÓÔ×ÁÈ

ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÄÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÎÁÌÉÞÉÅ ×ÎÕÔÒÅÎÎÅʚ ÔÅÌÅÆÏÎÎÏʚ Ó×ÑÚɚ ÉÌɚ ËÎÏÐËÉ

×ÙÚÏ×Á ÏÂÓÌÕÖÉ×ÁÀÝÅÇÏ ÐÅÒÓÏÎÁÌÁ;

šššš *(17) òÁÊÏÎÙ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÎÙÅ × ÀÖÎÏÊ ËÌÉÍÁÔÉÞÅÓËÏÊ ÚÏÎÅ;

šššš *(18) ôÒÅÂÏ×ÁÎÉÅ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙÍ ÐÒÉ ÎÁÌÉÞÉÉ ÉÎÄÉ×ÉÄÕÁÌØÎÙÈ

ÓÅÊÆÏ× × 100% ÎÏÍÅÒÏ×;

šššš *(19) äÌÑ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ Ó ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÏÍ ÎÏÍÅÒÏ×

ÍÅÎÅÅ 50;

šššš *(20) äÌÑ ×ÓÅÈ ËÁÔÅÇÏÒÉÊ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉȚ ÓÒÅÄÓÔך ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњ ÐÒÉ

ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÉ ÌÉÆÔÁ (ÓÍ. ÒÁÚÄÅÌ 2 "ìÉÆÔ × ÚÄÁÎÉÉ");

šššš *(21) äÌÑ ÇÏÓÔÉÎÉà ɚ ÄÒÕÇÉȚ ÓÒÅÄÓÔך ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ,šš ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÎÙÈ ×

ËÕÒÏÒÔÎÏÊ ÍÅÓÔÎÏÓÔÉ.

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ðÒÉÌÏÖÅÎÉÅ 2

 

šš ôÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ Ë ÎÏÍÅÒÁÍ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÒÁÚÌÉÞÎÙÈ

ššššššššššššššššššššššššššššššš ËÁÔÅÇÏÒÉÊ

 

šššššššššššššššššššššššššš 1. ïÂÝÉÅ ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ

 

šššš 1.1š ëÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉњ ÎÏÍÅÒÏך ÐϚ ËÁÔÅÇÏÒÉÑ͚ ÏÓÎÏ×ÁÎÁš ÎÁš ËÏÍÐÌÅËÓÅ

ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÊ (ÔÁÂÌ. 1) É ËÒÉÔÅÒÉÑÈ ÂÁÌÌØÎÏÊ ÏÃÅÎËÉ (ÔÁÂÌ. 2).

šššš 1.2 õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÀÔÓÑ ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÎÏÍÅÒÏ× ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ:

šššš ×ÙÓÛÁÑ:

šššš "ÓÀÉÔ",

šššš "ÁÐÁÒÔÁÍÅÎÔ ",

šššš "ÌÀËÓ ",

šššš "ÓÔÕÄÉÑ ";

šššš ÐÅÒ×ÁÑ;

šššš ×ÔÏÒÁÑ;

šššš ÔÒÅÔØÑ;

šššš ÞÅÔ×ÅÒÔÁÑ;

šššš ÐÑÔÁÑ.

 

šš 2. íÅÔÏÄÉËÁ ÏÃÅÎËÉ ÎÏÍÅÒÏ× ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÎÁ

šššššššššššššššššššššššš ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÅ ËÁÔÅÇÏÒÉÑÍ

 

šššš 2.1. ïÃÅÎËÁ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ ÎÏÍÅÒÏ× ËÁÔÅÇÏÒÉÑÍ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ × ÔÒÉ ÜÔÁÐÁ:

šššš ÐÅÒ×ÙÊ ÜÔÁÐ - ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÁÑ ÏÃÅÎËÁ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Éњ ÎÏÍÅÒÁ

ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍ, ÐÒÉ×ÅÄÅÎÎÙÍ × ÔÁÂÌ. 1. ðÏ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁÍ ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÏÃÅÎËÉ

ÓÏÓÔÁ×ÌÑÀÔÓÑ ÐÒÏÔÏËÏÌÙ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ ÎÏÍÅÒÏ× ËÁÔÅÇÏÒÉÑÍ;

šššš ×ÔÏÒÏÊ ÜÔÁÐ - ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ ÂÁÌÌØÎÁњ ÏÃÅÎËÁš ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Éњš ÎÏÍÅÒÏ× ÐÏ

ËÒÉÔÅÒÉÑÍ,š ÐÒÉ×ÅÄÅÎÎÙ͚ ך ÔÁÂÌ.š 2.š ðϚ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁ͚šš ÂÁÌÌØÎÏÊ ÏÃÅÎËÉ

ÓÏÓÔÁ×ÌÑÀÔÓњ ÐÒÏÔÏËÏÌÙ,š ך ËÏÔÏÒÙȚ ÕËÁÚÙ×ÁÅÔÓњ ÓÕÍÍÁÒÎÏŚš ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï

ÂÁÌÌÏ×;

šššš ÔÒÅÔÉÊ ÜÔÁК -š ÎÁš ÏÓÎÏ×ÁÎÉɚ ×ÙÛÅÕËÁÚÁÎÎÙȚ ÐÒÏÔÏËÏÌÏך ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ

ÏËÏÎÞÁÔÅÌØÎÁÑ ÏÃÅÎËÁ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ ÎÏÍÅÒÏ× ËÁÔÅÇÏÒÉÑÍ.

šššš 2.2. îÏÍÅÒÁ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÏÊ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÄÏÌÖÎÙ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×Ï×ÁÔØ:

šššš - ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑÍ (ÔÁÂÌ. 1);

šššš ËÒÉÔÅÒÉÑÍ ÂÁÌÌØÎÏÊ ÏÃÅÎËÉ (ÔÁÂÌ. 2) Ó ÕÞÅÔÏ͚ ÓÌÅÄÕÀÝÅÇϚ ÓÕÍÍÁÒÎÏÇÏ

ËÏÌÉÞÅÓÔ×Á ÂÁÌÌÏ×*:

 

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - ×ÙÓÛÁÑ "ÓÀÉÔ"*(1)šššššššššš -šš 45 ÂÁÌÌÏ×

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - ×ÙÓÛÁÑ "ÁÐÁÒÔÁÍÅÎÔ"*(1)šššš -šš 45 ÂÁÌÌÏ×

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - ×ÙÓÛÁÑ "ÌÀËÓ"*(1)šššššššššš -šš 45 ÂÁÌÌÏ×

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - ×ÙÓÛÁÑ "ÓÔÕÄÉÑ"*(1)šššššššš -šš 45 ÂÁÌÌÏ×

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - ÐÅÒ×ÁÑ*(2)ššššššššššššššššš -šš 23 ÂÁÌÌÁ

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - ×ÔÏÒÁÑ*(3)ššššššššššššššššš -šš 9 ÂÁÌÌÏ×

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - ÔÒÅÔØÑ*(3)ššššššššššššššššš -šš 9 ÂÁÌÌÏ×

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - ÞÅÔ×ÅÒÔÁÑ*(4)šššššššššššššš -šš 8 ÂÁÌÌÏ×

šÄÌÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - ÐÑÔÁÑ*(4)šššššššššššššššššš -šš 4 ÂÁÌÌÁ

 

šššš åÓÌÉ ÎÏÍÅÒÁ ÐÅÒ×ÏÊ, ×ÔÏÒÏÊ, ÔÒÅÔØÅÊ, ÞÅÔ×ÅÒÔÏÊ, ÐÑÔÏʚ ËÁÔÅÇÏÒÉɚ ÐÏ

ÓÕÍÍÁÒÎÏÍÕ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Õ ÂÁÌÌÏ× ÎŚ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀԚ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ,š ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÏÊ

ÐÒÉ ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÏÃÅÎËÅ (1 ÜÔÁÐ), ÔÏ ÐÒÉÎÉÍÁÀÔÓÑ ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ ÒÅÛÅÎÉÑ:

šššš - ך ÓÌÕÞÁÅ,š ÅÓÌɚ ÓÕÍÍÁÒÎÏŚ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ϛ ÂÁÌÌÏך ךš ÎÏÍÅÒÅ ÐÅÒ×ÏÊ

ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÎÉÖŚ ÚÎÁÞÅÎÉÊ,š ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙȚ ÄÌњ ÄÁÎÎÏʚ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ,š ÎÏÍÅÒÕ

ÐÒÉÓ×ÁÉ×ÁÅÔÓÑ ÂÏÌÅÅ ÎÉÚËÁÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÑ - ×ÔÏÒÁÑ;

šššš - × ÓÌÕÞÁÅ, ÅÓÌɚ ך ÎÏÍÅÒÁȚ ×ÔÏÒÏÊ,š ÔÒÅÔØÅÊ,š ÞÅÔ×ÅÒÔÏʚš É ÐÑÔÏÊ

ËÁÔÅÇÏÒÉÉ ÓÕÍÍÁÒÎÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÂÁÌÌÏ× ÎÉÖÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÈ ÚÎÁÞÅÎÉÊ, ÎÏÍÅÒÁ

×Ù×ÏÄÑÔÓÑ ÉÚ ÎÏÍÅÒÎÏÇÏ ÆÏÎÄÁ ÄÌÑ ÒÅÍÏÎÔÁ.

 

______________________________

šššš * äÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÕÍÅÎØÛÅÎÉÅ ÔÒÅÂÕÅÍÏÇÏ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Á ÂÁÌÌÏ× ÎÁ 10% (ËÒÏÍÅ

ÎÏÍÅÒÏ× ×ÔÏÒÏÊ, ÔÒÅÔØÅÊ, ÞÅÔ×ÅÒÔÏÊ É ÐÑÔÏÊ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ).

 

š 3. ôÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ Ë ÎÏÍÅÒÁÍ ÇÏÓÔÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÒÁÚÌÉÞÎÙÈ

ššššššššššššššššššššššššššššššš ËÁÔÅÇÏÒÉÊ

 

ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ôÁÂÌÉÃÁ 1

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N

|ššššššššššš ðÏËÁÚÁÔÅÌɚššššššššššš |šššš îÏÍÅÒ ×ÙÓÛÅÊ ËÁÔÅÇÏÒÉɚššš |îÏÍÅÒ I| îÏÍÅÒ | îÏÍÅҚ |îÏÍÅÒ |îÏÍÅÒ V |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |--------------------------------|ËÁÔÅÇÏ-|š IIšš |š IIIšš |š IVš |ËÁÔÅÇÏ- |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |"ÓÀÉÔ" |"ÁÐÁÒ- |"ÌÀËÓ" |"ÓÔÕÄÉÑ"|š ÒÉɚ |ËÁÔÅÇÏ-|ËÁÔÅÇÏ- |ËÁÔÅ- |š ÒÉɚš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |ÔÁÍÅÎÔ"|šššššš |ššššššš |šššššš |š ÒÉɚ |š ÒÉɚš |ÇÏÒÉÉ |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|šššššššššššššššš 1šššššššššššššššš |šš 2šš |šš 3šš |šš 4šš |šš 5ššš |šš 6šš |šš 7šš |šš 8ššš |š 9šš |šš 10šš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ïÄÎÁ ÖÉÌÁÑ ËÏÍÎÁÔÁšššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš | +*(5)š |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ä×Å ÖÉÌÙÅ ËÏÍÎÁÔÙ -ššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÇÏÓÔÉÎÁÑ/ÓÔÏÌÏ×ÁÑ/ËÁÂÉÎÅÔ É ÓÐÁÌØÎÑ|šššššš |šššššš |šš +šš |ššššššš |šššššš |š ššššš|ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÏÂÝÅÊ ÐÌÏÝÁÄØÀ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 35 Í2ššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ä×Å É ÂÏÌÅÅ ÖÉÌÙÅ ËÏÍÎÁÔÙ -ššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÇÏÓÔÉÎÁÑ/ÓÔÏÌÏ×Áњššš ɚššš ÓÐÁÌØÎÑ|šššššš |šš +šš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|(ËÁÂÉÎÅÔ) ÏÂÝÅÊ ÐÌÏÝÁÄØÀš ÎŚ ÍÅÎÅÅ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|40 Í2ššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ôÒÉ É ÂÏÌÅÅ ÖÉÌÙÅ ËÏÍÎÁÔÙ -ššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÇÏÓÔÉÎÁÑ/ÓÔÏÌÏ×ÁÑ, ÓÐÁÌØÎÑ, ËÁÂÉÎÅÔ|šš +šš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš | ššššš|ššššššš |

|ÏÂÝÅÊ ÐÌÏÝÁÄØÀ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 75 Í2ššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|I ôÅÈÎÉÞÅÓËÏÅ ÏÓÎÁÝÅÎÉŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ïÓ×ÅÝÅÎÉÅ:šššššššššššššššššššššššš |šššššš |šš šššš|šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÏÔ ÐÏÔÏÌÏÞÎÏÇϚ (ÎÁÓÔÅÎÎÏÇÏ)š ÉÌÉ|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |š š+šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|ÎÁÐÏÌØÎÏÇÏ Ó×ÅÔÉÌØÎÉËÁšššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÐÒÉËÒÏ×ÁÔÎÙÊ Ó×ÅÔÉÌØÎÉ˚šššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÎÁÓÔÏÌØÎÁÑ ÌÁÍÐÁšššššššššššš šššš|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- Ó×ÅÔÉÌØÎÉË ÎÁÄ ÕÍÙ×ÁÌØÎÉËÏ͚šššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-ššš ×ÙËÌÀÞÁÔÅÌؚššš ÄÉÓÔÁÎÃÉÏÎÎÏÇÏ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš | ššššš|ššššššš |

|ÕÐÒÁ×ÌÅÎÉњš ÏÓÎÏ×ÎÏÇϚšš ÉÓÔÏÞÎÉËÁ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|Ó×ÅÔÁ Õ ÉÚÇÏÌÏ×ØÑ ËÒÏ×ÁÔÉ*(7)ššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššš šššššššššššššššššššš|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ×ÙËÌÀÞÁÔÅÌØ ÏÓ×ÅÝÅÎÉÑ Õš ×ÈÏÄÁš ×|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|ÎÏÍÅÒ É Õ ÉÚÇÏÌÏ×ØÑ ËÒÏ×ÁÔɚšššššš |šššššš |šš šššš|šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|æÏÎÁÒØ ËÁÒÍÁÎÎÙÊ ÜÌÅËÔÒÉÞÅÓËÉʚššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |š š+šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ôÅÌÅÆÏÎÎÙÊ ÁÐÐÁÒÁÔ:ššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- × ÎÏÍÅÒÅ ÎÁ ÐÒÉËÒÏ×ÁÔÎÏÊ ÔÕÍÂÏÞËÅ|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(*) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš šššš|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- × ËÁÖÄÏÊ ËÏÍÎÁÔÅ*(9)šššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|- ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎϚ ך ×ÁÎÎÏʚ ËÏÍÎÁÔÅ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|(ÉÌÉ ËÎÏÐËÁš ×ÙÚÏ×Áš ÏÂÓÌÕÖÉ×ÁÀÝÅÇÏ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš | ššššš|ššššššš |

|ÐÅÒÓÏÎÁÌÁ)*(6)šššššššššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|âÕÄÉÌØÎÏÅ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï (ÔÁÊÍÅÒ)*(10) |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|òÁÄÉÏÐÒÉÅÍÎÉ˚šš (ÐÒɚšš ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÉ|šššššš |šš šššš|šššššš |ššššššš |šššššš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|ÔÅÌÅ×ÉÚÏÒÁ)ššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ôÅÌÅ×ÉÚÏÒ*(11)šššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- Ã×ÅÔÎÏÊ Ó ÐÕÌØÔÏÍ ÕÐÒÁ×ÌÅÎÉњššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(8) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-š Ӛ ÐÒÉÅÍÏ͚š ÐÒÏÇÒÁÍ͚š ÏÓÎÏ×ÎÙÈ|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÔÅÌÅËÏÍÐÁÎÉÊ ÍÉÒÁššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš ššššš|šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ×ÉÄÅÏÍÁÇÎÉÔÏÆÏÎ*(12)šššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš | ššššš|ššššššš |

|- ÐÏ ÐÒÏÓØÂÅ ÇÏÓÔњššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |+*(13) |+*(13) |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|íÉÎÉ-ÂÁÒ (ÍÉÎÉ-ÈÏÌÏÄÉÌØÎÉË)ššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(8) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|íÉÎÉ-ÓÅÊÆ*(14)šššššššššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|II. ïÓÎÁÝÅÎÉÅ ÍÅÂÅÌØÀ É ÉÎ×ÅÎÔÁÒÅ͚ššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ëÕÈÏÎÎÏÅ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉŚšššššššššššš |šššššš |šš +šš |šššššš |ššššššš |ššš ššš|šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ëÒÏ×ÁÔØ (ÍÉÎÉÍÁÌØÎÙÅ ÒÁÚÍÅÒÙ):šššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššš šššš|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ïÄÎÏÓÐÁÌØÎÁÑ 80 x 190 ÓÍ.ššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |+*(13) |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|šššššššššššššššššššššššš šššššššššš|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ïÄÎÏÓÐÁÌØÎÁÑ 90 x 200 ÓÍ.ššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(8) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššš šš|ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ä×ÕÓÐÁÌØÎÁÑ 160 x 190 ÓÍ.ššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |+*(13) |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššš šššš|ššššš |ššššššš |

|ä×ÕÓÐÁÌØÎÁÑ 160 x 200 ÓÍ.ššššššššš |šššššš |šššššš |šš +šš |šš +ššš | +*(8) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ä×ÕÓÐÁÌØÎÁÑ 200 x 200 ÓÍ.ššššššššš |šš +šš |šš +šš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ëÏÍÐÌÅËÔ ÐÏÓÔÅÌØÎÙÈ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÎÏÓÔÅÊ|šššš šš|šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|É ÂÅÌØÑ:š ÍÁÔÒÁÚ Ӛ ÎÁÍÁÔÒÁÃÎÉËÏÍ,|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|Ä×Å ÐÏÄÕÛËÉ, ÏÄÅÑÌÏ, ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÅ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššš ššš|šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÏÄÅÑÌÏ,šš ÐÏËÒÙ×ÁÌϚš ÎÁšš ËÒÏ×ÁÔØ,|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÐÒÏÓÔÙÎÑ, ÐÏÄÏÄÅÑÌØÎÉË, ÎÁ×ÏÌÏÞËɚ |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÂÅÌØÅ ÉÚ ÎÁÔÕÒÁÌØÎÙÈ ÔËÁÎÅÊ (ÌÅÎ,|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÈÌÏÐÏË, ÛÅÌË)ššššššššššš šššššššššš|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ëÏ×ÒÙ ÉÌÉ ËÏ×ÒÏ×ÏÅ ÐÏËÒÙÔÉÅ ÐÏÌÁšš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ðÒÉËÒÏ×ÁÔÎÙʚš ËÏ×ÒÉ˚š ՚šš ËÁÖÄÏÊ|šššššš |šššššš |šššššš |ššš šššš|šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ËÒÏ×ÁÔÉ ÐÒÉ ÏÔÓÕÔÓÔ×Éɚ ËÏ×ÒÏך ÉÌÉ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ËÏ×ÒÏ×ÏÇÏ ÐÏËÒÙÔÉњššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ðÒÉËÒÏ×ÁÔÎÁњ ÔÕÍÂÏÞËÁšš (ÓÔÏÌÉË) Õ|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|ËÁÖÄÏÇÏ ÓÐÁÌØÎÏÇÏ ÍÅÓÔÁššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ûËÁƚ Ӛ ÐÏÌËÁÍÉ*(15)š (ÄÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ|šššššš |ššš ššš|šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|×ÓÔÒÏÅÎÎÙÊ) Ó ×ÅÛÁÌËÏÊ Éš ÐÌÅÞÉËÁÍÉ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|(ÎÅ ÍÅÎÅÅ 5 ÛÔ./ÍÅÓÔÏ)šššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|÷ÅÛÁÌËÁš ÄÌњš ×ÅÒÈÎÅʚššš ÏÄÅÖÄÙ É|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|ÇÏÌÏ×ÎÙÈ ÕÂÏÒÏ×*(16)šššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|óÔÕÌØÑ:šš ÎŚš ÍÅÎÅŚšššš ÏÄÎÏÇÏ ÎÁ|šš +šš |šš +šš |šš +šš | +*(19) |+*(17) |+*(17) |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÅÇϚššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ëÒÅÓÌÏ:šš ÎŚš ÍÅÎÅŚšššš ÏÄÎÏÇÏ ÎÁ|šš +šš |šš +šš |+*(19) | +*(19) |+*(6),*|šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÅÇϚššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš | (18)š |šššššš |ššššššš |š šššš|ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|äÉ×ÁÎ (ÎÁ ÎÏÍÅÒ)šššššššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |+*(19) | +*(19) |+*(19) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|óÔÏÌ/ÔÕÁÌÅÔÎÙÊ ÓÔÏ̚šššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ðÉÓØÍÅÎÎÙÊ ÓÔÏÌ Ó ÒÁÂÏÞÉÍ ËÒÅÓÌÏ͚ |šš +šš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|öÕÒÎÁÌØÎÙÊ ÓÔÏÌÉ˚šššššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ðÏÌËÁ (ÐÏÄÓÔÁ×ËÁ ÄÌÑ ÂÁÇÁÖÁ)šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ðÏÄÓÔÁ×ËÁ (ÐÏÌËÁ) ÐÏÄ ÔÅÌÅ×ÉÚÏÒ ššš|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ëÏÒÚÉÎÁ ÄÌÑ ÂÕÍÁÖÎÏÇÏ ÍÕÓÏÒÁšššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ðÌÏÔÎÙŚ ÚÁÎÁ×ÅÓɚš (ÉÌɚš ÖÁÌÀÚÉ),|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |š šššš|ššššššš |

|ÏÂÅÓÐÅÞÉ×ÁÀÝÉÅ ÚÁÔÅÍÎÅÎÉÅ ÐÏÍÅÝÅÎÉÑ|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|úÅÒËÁÌÏ × ÐÏÌÎÙÊ ÒÏÓÔ ÉÌɚ ÂÏÌØÛÏÇÏ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÒÁÚÍÅÒÁ × ÐÒÉÈÏÖÅÊ É/ÉÌÉ × ËÏÍÎÁÔÅ |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ýÅÔËÉ: ÏÄÅÖÎÁÑ, ÓÁÐÏÖÎÁњššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ëÌÀÞ ÄÌÑ ÏÔËÒÙ×ÁÎÉÑ ÂÕÔÙÌÏ˚šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|çÒÁÆÉÎ, ÓÔÁËÁÎٚšššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |+*(20) |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|îÁÂÏÒ ÐÏÓÕÄٚšššššššššššššššššš ššš|šššššš |šš +šš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|îÁÂÏÒ ÐÏÓÕÄÙ ÄÌÑ ÍÉÎÉ-ÂÁÒÁšššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(8) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ðÅÐÅÌØÎÉÃÁ(Ù)*(21)šššššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|îÁÂÏҚ ÐÉÓØÍÅÎÎÙȚš ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÎÏÓÔÅÊ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|(ËÏÎ×ÅÒÔÙ, ÐÏÞÔÏ×ÁÑ ÂÕÍÁÇÁ,š ÒÕÞËÁ,|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ËÁÒÁÎÄÁÛ)ššššššššššššššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|éÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÙÅ ÍÁÔÅÒÉÁÌÙ × ÎÏÍÅÒÅ: |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššš šššš|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÔÅÌÅÆÏÎÎÙÊ ÓÐÒÁ×ÏÞÎÉ˚šššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš ššššš|šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-šššš ÐÅÒÅÞÅÎؚšššš ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÍÙÈ|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|ÓÒÅÄÓÔ×ÏÍ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÕÓÌÕǚššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš | ššššš|ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-š ÒÅËÌÁÍÎÙŚ ÍÁÔÅÒÉÁÌٚš (ÂÕËÌÅÔÙ,|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÂÒÏÛÀÒٚ ɚ ÐÒ.)š Ӛšš ÔÕÒÉÓÔÓËÏÊ É|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÄÒÕÇÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÅʚššššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šš šššš|šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ðÒÏÔÉ×ÏÐÏÖÁÒÎÁÑ ÉÎÓÔÒÕËÃÉњššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |š ššššš|ššššššš |ššššš |ššššššš |

|éÎÓÔÒÕËÃÉњš ÄÌњšššš ÐÒÏÖÉ×ÁÀÝÉÈ Ï|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÄÅÊÓÔ×ÉÑȚ ך ÓÌÕÞÁŚ ÐÏÖÁÒÁš ɚš ×|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÜËÓÔÒÅÍÁÌØÎÙÈ ÕÓÌÏ×ÉÑÈ, ÈÁÒÁËÔÅÒÎÙÈ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÄÌÑ ÄÁÎÎÏÇÏ ÍÅÓÔÁ (ÏÐÏÌÚÎÉ × ÇÏÒÁÈ,|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÚÅÍÌÅÔÒÑÓÅÎÉÑ É Ô.Ð.)ššššššššš šššš|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|íÅÎÀ ÚÁ×ÔÒÁËÁ*(25)šššššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|áÎËÅÔÁ ÇÏÓÔњššššššššššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | ššššš|ššššššš |

+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------+------+--------|

šIII. éÎ×ÅÎÔÁÒØ É ÐÒÅÄÍÅÔÙ ÓÁÎÉÔÁÒÎÏ ÇÉÇÉÅÎÉÞÅÓËÏÇÏ ÏÓÎÁÝÅÎÉÑ ÎÏÍÅÒÁ |šššššššššššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

+--------------------------------------------------------------------+---------------+--------+------+--------|

|- ÕÍÙ×ÁÌØÎÉË, ÕÎÉÔÁÚ, ×ÁÎÎÁ ÉÌÉ ÄÕÛ|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÕÍÙ×ÁÌØÎÉË,š ÕÎÉÔÁښ (ÉÌɚ ÐÏÌÎÙÊ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šš +šš |šš +ššš |ššššš |ššššššš |

|ÓÁÎÕÚÅÌ ÎÁ 2-3 ÎÏÍÅÒÁ)*(22)ššš šššš|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÕÍÙ×ÁÌØÎÉ˚ššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šš ššššš|šššššš |šššššš |ššššššš |š +šš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ÔÕÁÌÅԚšššššššššš |šš +šš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš | ššššš|ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|úÅÒËÁÌÏ:šššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššš šššššššššššššššššššš|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÎÁÄ ÕÍÙ×ÁÌØÎÉËÏ͚ššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|- ÂÏÌØÛÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁš ÉÌɚ ÚÅÒËÁÌØÎÁÑ|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÓÔÅÎËÁšššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |š ššššš|ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-š ËÏÓÍÅÔÉÞÅÓËÏŚš ÄÌњššš ÂÒÉÔØÑ É|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÍÁËÉÑÖÁššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ðÏÌËÁ ÄÌÑ ÔÕÁÌÅÔÎÙÈ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÎÏÓÔÅÊ|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |ššššššš |

|(ÔÕÁÌÅÔÎÙÊ ÓÔÏÌ*(6))šššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|úÁÎÁ×ÅÓ ÄÌÑ ×ÁÎÎÙ*(23)šššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|òÕÞËÁ ÎÁ ×ÁÎÎÅ ÉÌÉ ÎÁ ÓÔÅÎÅ Õ ×ÁÎÎÙ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÄÌњ ÓÔÒÁÈÏ×Ëɚš ÏԚššš ÐÁÄÅÎÉÑ ÐÒÉ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÓËÏÌØÖÅÎÉɚššš šššššššššššššššššššš|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ëÏ×ÒÉË (ÍÁÈÒÏ×ÙÊ)ššššššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|æÅÎ ÄÌÑ ÓÕÛËÉ ×ÏÌÏӚšššššššššššššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(8) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ðÏÌÏÔÅÎÃÅÄÅÒÖÁÔÅÌØ,šš ËÒÀÞËɚšš ÄÌÑ|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|ÏÄÅÖÄٚššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ðÏÌÏÔÅÎÃÁ, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ ÂÁÎÎÏŚ (ÄÌÑ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ËÁÖÄÏÇÏ ÇÏÓÔÑ)šššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šš šššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÎÅ ÍÅÎÅÅ Ä×ÕȚšššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |+*(13) |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÔÒÅȚšššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |+*(24) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš š|šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÞÅÔÙÒÅȚššššššššššššššš |šššššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|- ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÐÑÔÉ (ÞÅÔÙÒÅ ÐÏÌÏÔÅÎÃÁ ×|šš +šš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|×ÁÎÎÏʚššš ËÏÍÎÁÔŚšššš ɚšššš ÏÄÎÏ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÅ ÐÏÌÏÔÅÎÃÅ × ÇÏÓÔÅ×ÏÍ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÔÕÁÌÅÔÅ,š ÐÒɚ ÎÁÌÉÞÉɚ ך ÇÏÓÔÅ×ÏÍ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÔÕÁÌÅÔÅ ÄÕÛÅ×ÏÊ ËÁÂÉÎÙ ÉÌÉ ×ÁÎÎٚ 2|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÈ ÐÏÌÏÔÅÎÃÁ)ššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|èÁÌÁÔ ÂÁÎÎÙÊ (ÎÁ ËÁÖÄÏÇÏ ÇÏÓÔÑ)ššš |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ûÁÐÏÞËÁ ÂÁÎÎÁÑ (ÎÁ ËÁÖÄÏÇÏ ÇÏÓÔÑ)š |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(8) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ôÁÐÏÞËÉ ÂÁÎÎÙÅ (ÎÁ ËÁÖÄÏÇÏ ÇÏÓÔÑ)š |šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ôÕÁÌÅÔÎÙÅ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÎÏÓÔÉ ÎÁ ËÁÖÄÏÇÏ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÇÏÓÔњššš (ÚÁÍÅÎÁššššš ÐϚšššš ÍÅÒÅ|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ):ššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |šššššš š|šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÔÕÁÌÅÔÎÏÅ ÍÙÌϚššššššššššššššššš |š +*šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +**š |š +**š |š +**šš | +** š|ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-šš ךš ÆÉÒÍÅÎÎÏʚššššš ÕÐÁËÏ×ËÅ (Ó|šš +šš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš | +*(8) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ÌÏÇÏÔÉÐÏÍ)šššššššš šššššššššššššššš|šššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|* ÷ ÇÏÓÔÅ×ÏÍ ÔÕÁÌÅÔÅ ÄÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÎÁÌÉÞÉÅ ÄÉÓÐÅÎÓÅÒÁ Ó ÖÉÄËÉÍ ÍÙÌÏÍ

|

|äÌÑ ÓÒÅÄÓÔ×Á ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ 1-3 "Ú×ÅÚÄÙ" ÄÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÎÁÌÉÞÉÅ ÄÉÓÐÅÎÓÅÒÁ Ó ÖÉÄËÉÍ ÍÙÌÏÍ

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |ššššš |ššššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÚÕÂÎÁÑ ÝÅÔËÁ, ÚÕÂÎÁÑ ÐÁÓÔÁšš šššš|šš +šš |š +šš |šš +ššš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |ššššš |ššššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÛÁÍÐÕÎؚšššššššššššššššššššššššš |šš +šš |š +šš |šš +ššš |šš +ššš | +*(8) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |ššššš |ššššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÇÅÌØ, ÌÏÓØÏʚšššššššššššššššššš |šš +šš |š +šš |šš +ššš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš | ššššš|ššššššš |

|-----------------------------------+-------+------+--------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|óÁÌÆÅÔËɚššš ÍÁÈÒÏ×ÙÅ,šššš ÂÕÍÁÖÎÙÅ|šš +šš |š +šš |šš +ššš |šš +ššš | +*(6) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|ËÏÓÍÅÔÉÞÅÓËÉŚ šššššššššššššššššššš|šššššš |ššššš |ššššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+------+--------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ôÕÁÌÅÔÎÁÑ ÂÕÍÁÇÁ:ššššššššššššššššš |šš +šš |š +šš |šš +ššš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |ššššš |ššššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- ÍÎÏÇÏÓÌÏÊÎÁњššššššššššššššššššš |šš +šš |š +šš |šš +ššš |šš +ššš | +*(6) |š ššššš|ššššššš |ššššš |ššššššš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš |ššššš |ššššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|- Ó ÒÅÚÅÒ×ÎÙÍ ÒÕÌÏÎÏ͚šššššššššššš |šš +šš |š +šš |šš +ššš |šš +ššš | +*(8) |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+------+--------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|äÅÒÖÁÔÅÌØ ÄÌÑ ÔÕÁÌÅÔÎÏÊ ÂÕÍÁÇɚššš |šš +šš |š +šš |šš +ššš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+------+--------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ëÒÙÛËÁ ÄÌÑ ÕÎÉÔÁÚÁšššššššššššššššš |šš +šš |š +šš |šš +ššš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+------+--------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ýÅÔËÁ ÄÌÑ ÕÎÉÔÁÚÁ (× ÆÕÔÌÑÒÅ)ššššš |šš +šš |š +šš |šš +ššš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+------+--------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ëÏÒÚÉÎÁ ÄÌÑ ÍÕÓÏÒÁšššššššššššššššš |šš +šš |š +šš |šš +ššš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |šš +ššš |š +šš |šš +ššš |

|-----------------------------------+-------+------+--------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ðÁËÅÔÙ ÄÌÑ ÐÒÅÄÍÅÔÏ× ÇÉÇÉÅÎٚššššš |šš +šš |š +šš |šš +ššš |šš +ššš |šš +šš |šš +šš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|-----------------------------------+-------+------+--------+--------+-------+-------+--------+------+--------|

|ðÁËÅÔٚ ÄÌњ ÐÒÁÞÅÞÎÏÊ,šš ÈÉÍÞÉÓÔËÉ|šš +šš |š +šš |šš +ššš |šš +ššš |š +*šš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

|(ÐÒÉ ÎÁÌÉÞÉÉ ÐÒÁÞÅÞÎÏÊ, ÈÉÍÞÉÓÔËÉ) |šššššš |ššššš |ššššššš |ššššššš |šššššš |šššššš |ššššššš |ššššš |ššššššš |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ôÁÂÌÉÃÁ 2

 

4. ëÒÉÔÅÒÉÉ ÂÁÌÌØÎÏÊ ÏÃÅÎËÉ ÎÏÍÅÒÏ× ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ

šššššššššššššššššššššššššš ÒÁÚÌÉÞÎÙÈ ËÁÔÅÇÏÒÉÊ

 

+-----------------------------------------------------------------------N

| N/Nš |šššššššššššššššššš ôÒÅÂÏ×ÁÎÉŚššššššššššššššššš |š ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ϛš |

| Ð/К |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššš ÂÁÌÌÏךššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 1šš |šššššššššššššššššššššš 2ššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 1šš |ëÁÞÅÓÔ×Ϛ ɚ ÓÏÓÔÏÑÎÉŚ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉњš ÎÏÍÅÒÎÏÇÏ|ššššššššš ššššš|

|ššššš |ÆÏÎÄÁ (×Ï ×ÓÅÈ ÎÏÍÅÒÁÈ)šššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 1.1š |îÁÐÏÌØÎÏÅ ÐÏËÒÙÔÉÅ:šššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššš šššššššššššššššššššššš|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 1.2š |íÅÂÅÌØ:šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššš šš1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 1.3š |úÁÎÁ×ÅÓÉ:šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšš šššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |-š ÚÁÎÁ×ÅÓÉ,š ÏÂÅÓÐÅÞÉ×ÁÀÝÉŚš 100%šš ÚÁÔÅÍÎÅÎÉÅ|šššššš 3šššššš |

|ššššš |ÎÏÍÅÒÁš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 1.4š |ðÏÓÔÅÌØÎÙÅ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÎÏÓÔÉ:ššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|š 2šš |ëÁÞÅÓÔ×Ï, ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉњ ×ÁÎÎÙȚ ËÏÍÎÁÔ|šššššššššššššš |

|ššššš |(ÓÁÎÕÚÌÏ×) ÄÌÑ ÎÏÍÅÒÏ× ×ÙÓÛÅÊ, ÐÅÒ×ÏÊ, ×ÔÏÒÏʚ É|šššššššššššššš |

|ššššš |ÔÒÅÔØÅʚš ËÁÔÅÇÏÒÉɚš (ÄÌњš ÎÏÍÅÒÏךš ÞÅÔ×ÅÒÔÏÊ|šššššššššššššš |

|ššššš |ËÁÔÅÇÏÒÉÉ - ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅ ÕÍÙ×ÁÌØÎÉËÁ)šššššššššš |šššššššššš šššš|

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.1š |óÔÅÎÙ, ÐÏÌ:šššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššš šššššššššššššššššššššššššššš|šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššš šššššššššš|

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.2š |óÁÎÔÅÈÎÉÞÅÓËÏÅ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅ:ššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.3š |ëÒÁÎÙ:š šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššš šššššššššššššššššššššš|šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.4š |îÁÌÉÞÉÅ ÔÁÂÕÒÅÔÁ ÉÌÉ ÓÔÕÌØÞÉËÁ × ×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔÅ |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.5š |îÁÌÉÞÉÅ ÒÕÞËÉ ÎÁ ×ÁÎÎÅ ÉÌÉ ÎÁ ÓÔÅÎÅ Õ ×ÁÎÎٚ ÄÌÑ|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ÓÔÒÁÈÏ×ËÉ ÏÔ ÐÁÄÅÎÉÑ ÐÒÉ ÓËÏÌØÖÅÎÉÉ*ššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.6š |îÁÌÉÞÉŚš ךš ×ÁÎÎÅ šššÓÐÅÃÉÁÌØÎÏÇϚšš ÐÏËÒÙÔÉÑ,|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ÐÒÅÄÏÈÒÁÎÑÀÝÅÇÏ ÏÔ ÐÁÄÅÎÉÑ ÐÒÉ ÓËÏÌØÖÅÎÉÉ*ššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.7š |îÁÌÉÞÉÅ ÍÁÈÒÏ×ÏÇÏ ÈÁÌÁÔÁššššššššššššššššššššššš |šššš šš1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.8š |îÁÌÉÞÉÅ ÐÏËÒÙÔÉÑ ÓÔÅÎ × ×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔÅ ÉÚ ËÁÆÅÌÑ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÉÌÉ ËÁÍÎÑ*:šššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

|ššššš |- ÄÏ ÐÏÔÏÌËÁššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÞÅÍ ÎÁ 1/3 ÏÔ ÐÏÔÏÌËÁššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.9š |óÏÓÔÏÑÎÉÅ ËÁÆÅÌØÎÏÇÏ ÐÏËÒÙÔÉÑ":šššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÏÔÌÉÞÎÏŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 3šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÈÏÒÏÛÅŚššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|ššššš |- ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏŚšššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.10 |îÁÌÉÞÉÅ ÂÉÄÜ*šššššššššššš šššššššššššššššššššššš|šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.11 |îÁÌÉÞÉÅ ÆÅÎÁššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 1šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.12 |îÁÌÉÞÉÅ ËÏÓÍÅÔÉÞÅÓËÏÇÏ ÚÅÒËÁÌÁ**ššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.13 |îÁÌÉÞÉÅ × ×ÁÎÎÏʚ ËÏÍÎÁÔËŚ ÏÔ×ÏÄÎÏʚ ÔÅÌÅÆÏÎÎÏÊ|šššššš 2šššššš |

|ššššš |ÔÒÕÂËÉ, ÛÎÕÒÁ ÉÌÉ ËÎÏÐËÉ ×ÙÚÏ×Á ÐÅÒÓÏÎÁÌÁšššššš |šššššššššššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.14 |îÁÌÉÞÉÅ ÔÕÁÌÅÔÎÏÇÏ ÓÔÏÌÁ**ššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.15 |îÁÌÉÞÉÅ ÚÅÒËÁÌØÎÏÊ ÓÔÅÎËÉ**šššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.16 |÷ÙÓÏÔÁ ÐÏÔÏÌËÁ ÂÏÌÅÅ 3 ͚šššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.17 |õÓÌÕÇÉ ÍÉÎÉ-ÂÁÒÁššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.18 |"òÕÍ-ÓÅÒ×ÉÓ"ššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš 2šššššš |

|------+------------------------------------------------+---------------|

| 2.19 |÷ ÉÓËÌÀÞÉÔÅÌØÎÙÈ ÓÌÕÞÁÑÈ ÐÒÉ ÎÁÌÉÞÉÉ × ÉÎÔÅÒØÅÒÅ|šššššš 4šššššš |

|ššššš |ÎÏÍÅÒÁšš ÃÅÎÎÙȚš ÈÕÄÏÖÅÓÔ×ÅÎÎÙȚš ÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÊ,|šššššššššššššš |

|ššššš |ÐÒÅÄÍÅÔÏ× ÁÎÔÉË×ÁÒÉÁÔÁ, Á ÔÁËÖÅ ÍÅÂÅÌÉ ÉÚ ÃÅÎÎÙÈ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÐÏÒÏĚ ÄÅÒÅ×Áš ɚ ÐÒ.šš ÍÏÖÅԚš ÂÙÔؚš ÐÒÉÓ×ÏÅÎÏ|šššššššššššššš |

|ššššš |ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎϚššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

+-----------------------------------------------------------------------+

______________________________

šššš * - ÐÒÉ ÎÁÌÉÞÉÉ ×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔÙ

šššš ** -× ×ÁÎÎÏÊ ËÏÍÎÁÔÅ/ÓÁÎÕÚÌÅ ÉÌÉ Õ ÕÍÙ×ÁÌØÎÉËÁ

 

šššš óÎÏÓËÉ Ë ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÀ 2:

šššš *(1) óÕÍÍÁÒÎÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÂÁÌÌÏ× ÐÏ ÐÕÎËÔÁÍ 1.1-1.4,š 2.1-2.3,š 2.8,

2.9 ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 27;

šššš *(2) óÕÍÍÁÒÎÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÂÁÌÌÏ× ÐÏ ÐÕÎËÔÁÍ 1.1-1.4,š 2.1-2.3,š 2.8,

2.9 ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 19;

šššš *(3) óÕÍÍÁÒÎÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÂÁÌÌÏ× ÐÏ ÐÕÎËÔÁÍ 1.1-1.4, 2.1- 2.3,š 2.8,

2.9 ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 9;

šššš *(4) óÕÍÍÁÒÎÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÂÁÌÌÏ× ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔÓÑ ÐÏ ÐÕÎËÔÁÍ 1.1-1.4;

šššš *(5) ïÄÎÏËÏÍÎÁÔÎÙÊ ÎÏÍÅÒ ÐÌÏÝÁÄØÀ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 25 Í2;

šššš *(6) äÌÑ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ 4-5 "Ú×ÅÚÄ";

šššš *(7) äÌÑ ÒÅËÏÎÓÔÒÕÉÒÕÅÍÙÈ ÎÏÍÅÒÏ×;

šššš *(8) äÌÑ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ 3-5 "Ú×ÅÚÄ";

šššš *(9) ôÒÅÂÏ×ÁÎÉÅ ÎŚ Ñ×ÌÑÅÔÓњ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙ͚ ÐÒɚ ÎÁÌÉÞÉɚ ÐÅÒÅÎÏÓÎÏÊ

ÔÅÌÅÆÏÎÎÏÊ ÔÒÕÂËÉ;

šššš *(10) ôÒÅÂÏ×ÁÎÉÅ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙÍ ÐÒÉ ÎÁÌÉÞÉÉ ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÇÏ

ÔÅÌÅ×ÉÄÅÎÉÑ ÉÌÉ ÐÒÏÇÒÁÍÍÉÒÕÅÍÏÊ ÐÏÂÕÄËÉ × ÔÅÌÅÆÏÎÎÏÍ ÁÐÐÁÒÁÔÅ;

šššš *(11) ðÒÉ ÎÁÌÉÞÉÉ × ÒÅÇÉÏÎÅ ÔÅÌÅ×ÉÚÉÏÎÎÏÇÏ ×ÅÝÁÎÉÑ;

šššš *(12) ðÒÉ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÉ × ÒÅÇÉÏÎÅ ÔÅÌÅ×ÉÚÉÏÎÎÏÇÏ ×ÅÝÁÎÉÑ;

šššš *(13)š äÌњ ÇÏÓÔÉÎÉÚ ɚ ÄÒÕÇÉȚ ÓÒÅÄÓÔך ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњš ËÁÔÅÇÏÒÉÉ 1-2

"Ú×ÅÚÄÙ";

š ššš*(14) ôÒÅÂÏ×ÁÎÉÅ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙÍ ÐÒÉ ÎÁÌÉÞÉÉ ÉÎÄÉ×ÉÄÕÁÌØÎÙÈ

ÓÅÊÆÏ×ÙÈ ÑÞÅÅË × ÓÌÕÖÂÅ ÐÒÉÅÍÁ;

šššš *(15) äÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅ ÐÏÌÏË ×š ÛËÁÆ՚ ÐÒɚ ÎÁÌÉÞÉɚš ËÏÍÏÄÁ Ó

ÑÝÉËÁÍÉ;

šššš *(16) äÏÐÕÓËÁÅÔÓњ ÎÁÌÉÞÉŚ ×ÅÛÁÌËɚ ÄÌњ ×ÅÒÈÎÅʚ ÏÄÅÖÄٚ ך ÛËÁÆÕ,

ÒÁÚÄÅÌÅÎÎÏÍ ÎÁ Ä×Å ÞÁÓÔÉ;

šššš *(17) ôÒÅÂÏ×ÁÎÉÅ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙÍ ÐÒÉ ÎÁÌÉÞÉÉ ÐÕÆÁ;

šššš *(18) äÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÎÁÌÉÞÉÅ × Ä×ÕÈÍÅÓÔÎÏÍ ÎÏÍÅÒÅ 1 ËÒÅÓÌÁ É 1 ÓÔÕÌÁ;

šššš *(19) äÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÎÁÌÉÞÉÅ × Ä×ÕÈÍÅÓÔÎÏÍ ÎÏÍÅÒÅ 1 ÄÉ×ÁÎÁ ɚ 1š ËÒÅÓÌÁ

ÉÌÉ Ä×ÕÈ ËÒÅÓÅÌ;

šššš *(20) ëÒÏÍÅ ÇÏÓÔÉÎÉÚ ɚ ÄÒÕÇÉȚ ÓÒÅÄÓÔך ÒÁÚÍÅÝÅÎÉњš ËÁÔÅÇÏÒÉÉ 3-5

"Ú×ÅÚÄ";

šššš *(21) ëÒÏÍÅ ÎÏÍÅÒÏ× ÄÌÑ ÎÅËÕÒÑÝÉÈ;

šššš *(22) ÷ ÇÏÓÔÉÎÉÃÁÈ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ×ÁÈ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ Óš ÎÏÍÅÒÎÙ͚ ÆÏÎÄÏÍ

ÎÅ ÂÏÌÅÅ 5 ÎÏÍÅÒÏ× ÄÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÎÁÌÉÞÉÅ ÐÏÌÎÏÇÏ ÓÁÎÕÚÌÁ ÎÁ 5 ÎÏÍÅÒÏ×;

šššš *(23) ðÒÉ ÎÁÌÉÞÉÉ ÄÕÛÁ × ×ÁÎÎÅ, ËÒÏÍÅ ÎÏÍÅÒÏ× Ó ÕÇÌÏ×ÙÍÉ ×ÁÎÎÁÍÉ ÉÌÉ

ÕÇÌÏ×ÙÍÉ ÄÖÁËÕÚÉ;

šššš *(24) äÌÑ ÇÏÓÔÉÎÉÃ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ËÁÔÅÇÏÒÉÉ 3 "Ú×ÅÚÄÙ";

šššš *(25) ôÒÅÂÏ×ÁÎÉÅ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓњ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙ͚ ÄÌњ ÇÏÓÔÉÎÉÚ ɚ ÄÒÕÇÉÈ

ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ Óš ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï͚ ÎÏÍÅÒÏך ÍÅÎÅŚ 50,š ËÏÔÔÅÄÖÅÊ,š ÄÏÍÏ×

ÏÔÄÙÈÁ, ÐÁÎÓÉÏÎÁÔÏ× É ÄÒÕÇÉÈ ÁÎÁÌÏÇÉÞÎÙÈ ÓÒÅÄÓÔ× ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ.